Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 528

V 8.6.2016, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajan palkkaedut ovat 12 320,72 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitys ehdotetaan käsiteltäväksi 8.6.2016 kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Lasse Männistön ehdotuksesta esittää, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi valitaan Pia Panhelainen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita _____________________ sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajan palkkaedut ovat 12 320,72 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 25.5.2016 (137 §) myöntänyt eron sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädylle 31.5.2016 alkaen.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että vapautuvat johtavien viranhaltijoiden virat hoidetaan määräaikaisjärjestelyin.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat johtajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla, ellei kaupunginvaltuusto viran ollessa avoinna tai poissaolon kestäessä kahta kuukautta pitemmän ajan määrää siihen sijaista virkaa hoitamaan.

Apulaiskaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on johtosäännön 17 §:n mukaisesti korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi  avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 137

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen. (Yrjö Hakanen)

 

Käsittely

25.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sisällyttää esimerkiksi kaupunginjohtajien (pormestareiden), kansliapäällikön ja toimialajohtajien sopimuksiin karenssi, jonka aikana henkilö ei saa siirtyä kaupungin toiminnan kanssa kilpailevan tai kaupungille palveluja myyvän yrityksen tai muun yhteisön palvelukseen. Samalla voidaan selvittää mahdollinen tarve lainsäädännön kehittämistä koskevaan aloitteeseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 34
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.

16.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566