Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 525

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.5.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 8, 10

Ei toimenpidettä.

 

 

9

Aloite kaupunginjohtajalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle, keskusvaalilautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimielimissä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tytäryhteisöille ja –säätiöille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

 

 

23

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

24, 25

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Kaupunginhallitus kehotti varhaiskasvatusvirastoa käynnistämään vegaaniruokailukokeilun ja valitsemaan ne 20 päiväkotia, joissa tarjotaan lapsille vegaaniruokavaliota vuoden ajan sekä tuomaan kokeilun tulokset todellisine lisäkustannuksineen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

 

 

Tiedoksi varhaiskasvatuslautakunnalle, varhaiskasvatusvirastolle, Palvelukeskus-liikelaitokselle ja kaupunginkanslialle.

 

 

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

12

Ei toimenpidettä.  

 

 

26

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13-15

Ei toimenpidettä.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6, 7

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

16

Ei toimenpidettä.

 

 

17-22

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.6.2016

 

 

27, 28

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566