Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 551

Maankäyttösopimus ja esisopimus Pohj Landlord (Finland) LLC:n kanssa liittyen asemakaavanmuutokseen nro 12383 (Munkkiniemi, tontti 30127/2)

HEL 2016-005556 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin nro 30127 tontin nro 2 omistajan Pohj Landlord (Finland) LLC:n (jäljempänä tontinomistaja) kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus ja esisopimus

2

Kartta alueluovutuksista

3

Asemakaavan muutosehdotuksen kartta 10.5.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pohj Landlord (Finland) LLC

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Munkkiniemessä Lapinmäentien ja Huopalahdentien koilliskulmassa on vireillä asemakaavan muutos, joka koskee ns. Pohjola-talon tonttia ja sen viereisiä puistoalueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Pohjola-talon osittaisen purkamisen ja uuden asuntorakentamisen tontilla. Samalla kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen arvokkaimmat osat sekä merkittävimmät piha-alueet suojellaan.

Muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa tontinomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 10 163 000 euron suuruisen rahakorvauksen ja luovuttamaan korvauksetta kaupungille noin 14 m²:n suuruisen puistoalueen osan osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista.

Kaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja tontinomistajan välillä aluejärjestelyjä, joista on samalla neuvoteltu esisopimus. Tontinomistaja ostaa kaupungilta alueita yhteensä 797 000 eurolla.

Kartta alueluovutuksista on liitteenä 2.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne

Voimassa oleva asemakaava

Sopimuksen kohteena oleva tontti 30127/2 kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaiseen toimistorakennusten korttelialueeseen (ALT). Tontille on osoitettu asemakaavassa rakennusoikeutta yhteensä 41 430 k-m².

Tontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut 40 990 k-m²:n suuruinen toimistorakennus.

Maanomistus

Tontin ja kiinteistön omistaa ulkomaille rekisteröitynyt yhtiö Pohj Landlord (Finland) LLC.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12383

Kaavan sisältö

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 8.12.2015 päivätyn ja 10.5.2016 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12383, joka mahdollistaa nykyisen toimistorakennuksen osittaisen purkamisen ja korvaamisen asuinrakennuksella.

Asemakaavan muutosehdotuksessa koko korttelialue on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Merkintä sallii sekä asumista että liike-, toimisto- ja toimitiloja. Korttelin käyttötarkoitusmerkinnän lisäksi kaavassa on rakennusaloittain osoitettu tarkemmat käyttötarkoitukset.

Nykyisestä toimistotontista 30127/2 sekä puistoalueen osista muodostetaan kahdeksan erillistä tonttia, joille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 69 170 k-m². Liike-, toimisto- ja toimitilaa on yhteensä 25 800 k-m², asuinkerrostalojen rakennusoikeutta 42 070 k-m² ja sosiaali- ja terveydenhuoltotilaa 1 300 k-m².

Kiinteistölautakunta on antanut kaavamuutosehdotuksesta lausunnon 25.2.2015.

Asemakaavamuutoksen kartta on liitteenä

Tontin arvo nousee

Asemakaavan muutoksen seurauksena tontin arvo nousee merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopimus.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan tontinomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta 10 163 000 euroa ja luovuttaa korvauksetta kaupungille tontista 91-30-127-2 noin 14 m²:n suuruisen määräalan liitettäväksi puistoalueeseen 30 P 13 (91-30-9903-13).

Rahakorvaus tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman tai vastaavanlaiselle rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty poikkeamispäätös, joka on saanut lainvoiman.

Vaihtoehtoisesti korvaus on mahdollista maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen erä 4 065 200 euroa tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman tai vastaavanlaiselle rakentamiselle tai sen osalle on myönnetty poikkeamispäätös. Toinen erä 3 048 900 euroa maksetaan ensimmäisen erän maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Kolmas erä 1 524 450 euroa maksetaan toisen erän maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Neljäs erä 1 524 450 euroa maksetaan kolmannen erän maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Korvausta tai sen eriä korotetaan nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Esisopimus alueluovutuksista

Tontinomistaja ja kaupunki sopivat esisopimuksella myös kaavamuutoksen toteuttamiseen liittyvistä alueluovutuksista.

Kaupunki luovuttaa tontinomistajalle kiinteistöstä 91-420-1-1172 yhteensä noin 327 m²:n (797 k-m²) suuruiset määräalat kaavatontteihin 30127/9 ja 10.

Kaupungin luovuttamien alueiden kauppahinta on yhteensä 797 000 euroa (797 k-m² x 1 000 euroa ).   

Tontinomistaja luovuttaa korvauksetta kaupungille tontista 30127/2 yhteensä noin 14 m²:n suuruisen määräalan liitettäväksi puistoalueeseen 91-30-9903-13.                   

Lopuksi

Maankäyttösopimus ja esisopimus perustuvat kaupunginhallituksen maankäyttösopimuksia koskevaan päätökseen ja vakiintunutta käytäntöä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus ja esisopimus

2

Kartta alueluovutuksista

3

Asemakaavan muutosehdotuksen kartta 10.5.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pohj Landlord (Finland) LLC

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 231

HEL 2016-005556 T 10 01 00

Kiinteistökartta 87/677 493, Lapinmäentie 1

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin tekemään Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin 30127 tontin 2 omistajan Pohj Landlord (Finland) LLC:n (jäljempänä tontinomistaja) kanssa liitteen nro 4 mukainen sopimus ja esisopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA130-6)

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566