Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 538

Kaupungin henkilöstöraportti 2015

HEL 2016-005311 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2015

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöraportti 2015

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto Henkilöstöraportti 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla toteutetaan vuosien 2013 – 2016 strategiaohjelman tavoitteita.

Raportin teksteihin sisältyy vain keskeisimmät tilastotiedot. Pääosa tilastotiedoista ilmestyy kaupungin www.hel.fi – sivuilla erillisenä raporttina.

Henkilöstömäärä on vähentynyt 2474 henkilöllä ja oli vuoden vaihteessa 37 876. Vähennys johtuu siitä, että Helsingin Energia ja Satama sekä osa Palmiaa yhtiöitettiin vuoden 2015 alussa. Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Strategiaohjelmassa asetettiin tavoitteita erityisesti sairauspoissaolojen ja työpaikkatapaturmien vähentymiselle, työurien pidentymiselle ja työhyvinvoinnin parantumiselle. Näitä tavoitteita toteutetaan työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa.

Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta on vaihdellut vuosina 2010 - 2014. Kasvukehitys näyttää nyt pysähtyneen. Poissaolojen osuutta kokonaistyöajasta (4,9 %) voidaan pitää kohtuullisena tasona.  Sairauspoissaolojen pitkittyminen on tyypillistä Helsingille. Tällä strategiakaudella on panostettu nimenomaan pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Sekä työpaikalla että työmatkalla sattuneiden työtapaturmien määrä on laskenut strategiakauden aikana.  Työpaikoilla tapahtui 1 419 tapaturmaa (1680 vuonna 2012) ja työmatkalla 537 tapaturmaa (777 vuonna 2012).

Kaupungin palveluksesta erotaan eläkkeelle siirtymisen johdosta yhä vanhempina. Viime vuonna kaupungin palveluksessa erottiin kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta keskimäärin 63,4 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,5 -vuotiaana.

Kaupunki osallistui vuonna 2014 ensimmäisen kerran Työterveyslaitoksen Kunta 10 – työhyvinvointitutkimukseen.  Tästä syystä ei ole käytettävissä vertailutietoa siitä, onko työhyvinvoinnin taso parantunut strategiakaudella asetetun tavoitteen mukaisesti. Seuraavan kerran työhyvinvointitutkimus tehdään syksyllä 2016.

Strategiassa asetetaan tavoitteeksi myös vieraskielisten osuuden kasvattaminen henkilökunnassa sekä naisjohtajien määrän lisääminen. Muun kuin suomen tai ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien osuus henkilöstöstä oli 6,4 %. 

Naisten osuus kaupungin ylimmässä johdossa oli 44 %.

Henkilöstötoimikunta on 28.4.2016 kokouksessa käsitellyt vuoden 2015 henkilöstöraportin ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöraportti 2015

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto Henkilöstöraportti 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566