Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 476

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta

HEL 2016-004628 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta:

Keskeinen muutosehdotus koskee uuden turvaamistoimenpiteen ottamista käyttöön ulkomaalaislaissa: asumisvelvollisuus (ulkomaalaislain uusi 118 a §) voidaan määrätä henkilölle, jonka turvapaikkaprosessi on kesken tai joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Asumisvelvollisuudesta päättää poliisi tai rajaviranomainen. Kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen voidaan määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan vastaanottokeskuksessa yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa. Velvollisuuden tahallisesta rikkomisesta saisi sakkoa. Asumisvelvollisuuteen määrätyn ei olisi mahdollista järjestää yksityismajoitusta itselleen. Ilmoittautumisvelvollisuuden vastaanottamisen hoitaisi vastaanottokeskusten henkilökunta. Valvova taho ilmoittaa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnistä velvollisuuden määränneelle viranomaiselle, joka ryhtyisi sen johdosta tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.  

Lapsen asumisvelvollisuutta (ulkomaalaislain uusi 122 a §) esitetään vaihtoehtona alaikäisen säilöönotolle. Lapsen asumisvelvollisuuteen määrätyn olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella, mutta keskuksen johtaja voisi antaa lapselle luvan poistua tilapäisesti vastaanottokeskuksen alueelta erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Asumisvelvollisuuden edellytyksenä olisi se, että yksin tullut 15 -vuotta täyttänyt lapsi on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja häntä koskeva maastapoistamispäätös on täytäntöönpanokelpoinen ja etteivät muut lievemmät turvaamistoimet ole riittäviä, ja että säilöönoton edellytykset täyttyvät hänen kohdallaan yksilöllisesti arvioiden. Lapsen asumisvelvollisuuden kesto olisi kaksi viikkoa, mutta aikaa voitaisiin pidentää kahdella viikolla, jos se olisi välttämätöntä maastapoistamisen turvaamiseksi.

Helsingin kaupunki pitää luonnosta hallituksen esitykseksi oikeasuuntaisena ja kannatettavana: uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotolla Suomi edistää kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamista ja säilöä lievempänä turvaamistoimena yksilön hyvinvointia. Asumisvelvoitteen käyttöönotto myös edistää hallitumpaa turvapaikka- ja palauttamisprosessia. Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että lasten säilöönotto pitäisi kieltää kokonaan ja luopua. Lapsia ei tule missään olosuhteissa tai missään vaiheessa turvapaikkaprosessia ottaa säilöön, ei myöskään maastapoistamispäätöksen jälkeen. Tämä koskee myös huoltajiensa kanssa turvapaikkaa hakevia lapsia. Myös perheiden säilöönotosta tulee luopua. Lapsen oikeuksien komitea on todennut, että lasten säilöönotto loukkaa lasten oikeuksia ja että kaikkien valtioiden tulisi siksi luopua käytännöstä. Säilöönotto ei koskaan ole lapsen edun mukaista, eikä lapsen paikan tulisi koskaan olla säilöönottokeskuksessa. Aikuisten osalta kynnys vaihtoehtoisiin turvaamistoimiin on oltava yhtä korkea kuin säilöönotossakin: mikäli turvaamistoimia tarvitaan, ilmoittautumisvelvollisuuden tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Asumisvelvollisuuteen tulisi turvautua vasta siinä vaiheessa, jos ilmoittautumisvelvollisuutta laiminlyödään.

Helsingin kaupunki toteaa, että uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotossa olisi pyrittävä siihen, että turvapaikanhakijat pystyvät tosiasiallisesti liikkumaan ja elämään suhteellisen normaalia elämää ja saamaan esimerkiksi tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lapsille tulee taata niin oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja vapaa-aikaan kuin myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vastaanottokeskusten henkilöstö tulee kouluttaa asumisvelvollisuuteen kuuluvan ilmoittautumisvelvollisuuden valvontatehtävään.

Lapsia ja heidän perheitään ei tule sijoittaa mihin tahansa, vaan heidät täytyy ohjata vastaanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu erityisesti lapsiperheille. Mikäli asumisvelvollisuus määrätään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen kuin missä turvapaikanhakija on aiemmin asunut, tulee lapsen tapauksessa huolehtia, että koulunkäynti ei keskeydy. Lapsille pysyvyys on muutenkin epävarmassa elämäntilanteessa tärkeää, ja asumisvelvollisuus olisi tärkeä määrätä jo tuttuun ympäristöön ja huolehtia lapsen ja perheen pysyvyydestä hyvinvoinnista koko prosessin ajan. 

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, ettei uuden turvaamistoimen käyttöönoton prosesseissa ole vaihtelevuutta poliisilaitosten tai poliisin ja rajavartioston välillä eri puolilla Suomea. Toisin sanoen, turvapaikanhakijoita ei saisi asettaa eriarvoiseen asemaan sen mukaan millä paikkakunnalla viranomaisen päätöksenteon kohteena kulloinkin ovat. Asumisvelvoitteen toimeenpanon tulee olla mahdollisimman yhdenmukainen Suomessa.

Esitysluonnoksesta jää epäselväksi, millaisia suunnitelmia valtiolla on palautettavien ryhmien alueellisesta keskittämisestä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että asumisvelvolliset sijoitetaan tasapuolisesti eri puolille Suomea vastaanotto- ja palauttamiskeskuksiin.

Asumisvelvollisuuden käyttö nimetyissä vastaanottokeskuksissa saattaa aiheuttaa järjestyshäiriöitä, etenkin jos vastaanottokeskuksessa tai palautuskeskuksessa on sijoitettu huomattava määrä henkilöitä, joille on määrätty asumisvelvollisuus. Mahdollisiin häiriöihin voidaan varautua asianmukaisilla turvallisuusjärjestelyillä sekä vastaanottokeskusten maantieteellisellä sijoittelulla. Ilmoittautumisvelvoitteen laiminlyönti voi myös merkitä lisääntynyttä määrää kadonneita turvapaikanhakijoita.  Laittomasti maassa olevilla on riski syrjäytyä ja ajautua tekemään rikoksia elääkseen sekä joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Maassa laittomasti oleskelevista tai maan alla piileskelevistä voi aiheutua riskejä sisäiselle turvallisuudelle. Vastaanottokeskuksissa tulee tiedottaa aktiivisesti ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyöntiin ja maan alle menemisen riskeistä.

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti ja maan alle meneminen voivat lisätä ns. paperittomien ilmiön kasvua Suomessa. Paperittomat henkilöt ovat oikeutettuja vain kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa. Helsinki ja pääkaupunkiseutu joutuvat tulevaisuudessa varautumaan paperittomien henkilöiden määrän kasvuun.

Helsingin kaupunki toteaa, ettei esitysluonnoksessa ole pohdintaa asiasta, joka liittyy turvapaikanhakijoiden todenmukaisen iän määrittämisen vaikeuteen ja houkutukseen todeta ikä alhaisemmaksi kuin 17 –vuotta, jos riskinä on palautus.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on vähentää alaikäisten säilöönottoa. Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei voimassaolevan lain mukaan saa ottaa säilöön. Ilman huoltajaa olevaa 15 -vuotta täyttänyttä kansainvälistä suojelua hakevaa lasta ei saa ottaa säilöön ennen kuin häntä koskeva maastapoistamispäätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Helsingin kaupunki toteaa, että säilöönotolle olisi kehitettävä toimivia vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitä, jotta lasten säilöönotosta voitaisiin luopua Suomessa. Säilöönotto on voimakas perusoikeuksiin puuttuva toimenpide, joka voi olla lapselle traumaattinen kokemus myös silloin, kun lapsi otetaan säilöön yhdessä huoltajansa kanssa. Lakiluonnoksessa mainitaan, ettei lapsen säilöönotosta voi kokonaan luopua, sillä lapsi on saattanut syyllistyä toistuvasti rikoksiin. Rikoksista tuomituille on kuitenkin jo olemassa erilliset seuraamusmenettelyt, eikä perusteita ulkomaalaislakiin liittämiselle ole.

Palautukset tulisi tehdä inhimilliset tekijät huomioon ottaen mahdollisimman toimiviksi ja asianmukaisiksi yksilön kannalta. Ilman huoltajaa olevan alaikäisen maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa on huolehdittava, että lapsi otetaan kohdemaassa asianmukaisesti vastaan. Tämä on korostetun tärkeä asia, sillä itsensä irralliseksi kokeva nuori on helppo rekrytoida kyseenalaisiin toimiin tai hän saattaa lähteä uudestaan hakemaan turvapaikkaa.

Suomi tukee tietyin edellytyksin vapaaehtoista paluuta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että vapaaehtoista paluuta tarjotaan vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille aidosti vapaaehtoisena vaihtoehtona pakotetulla maastapoistamiselle aina kun se yksilön kokonaistilanne ja lähtömaatilanne arvioiden on mahdollista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Lisätään kappaleen 4 loppuun seuraava:

Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että lasten säilöönotto pitäisi kieltää kokonaan ja luopua. Lapsia ei tule missään olosuhteissa tai missään vaiheessa turvapaikkaprosessia ottaa säilöön, ei myöskään maastapoistamispäätöksen jälkeen. Tämä koskee myös huoltajiensa kanssa turvapaikkaa hakevia lapsia. Myös perheiden säilöönotosta tulee luopua. Lapsen oikeuksien komitea on todennut, että lasten säilöönotto loukkaa lasten oikeuksia ja että kaikkien valtioiden tulisi siksi luopua käytännöstä. Säilöönotto ei koskaan ole lapsen edun mukaista, eikä lapsen paikan tulisi koskaan olla säilöönottokeskuksessa. Aikuisten osalta kynnys vaihtoehtoisiin turvaamistoimiin on oltava yhtä korkea kuin säilöönotossakin: mikäli turvaamistoimia tarvitaan, ilmoittautumisvelvollisuuden tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Asumisvelvollisuuteen tulisi turvautua vasta siinä vaiheessa, jos ilmoittautumisvelvollisuutta laiminlyödään.

Lisäkään kappaleen 5 jälkeen seuraava kappale:

Lapsia ja heidän perheitään ei tule sijoittaa mihin tahansa, vaan heidät täytyy ohjata vastaanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu erityisesti lapsiperheille. Mikäli asumisvelvollisuus määrätään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen kuin missä turvapaikanhakija on aiemmin asunut, tulee lapsen tapauksessa huolehtia, että koulunkäynti ei keskeydy. Lapsille pysyvyys on muutenkin epävarmassa elämäntilanteessa tärkeää, ja asumisvelvollisuus olisi tärkeä määrätä jo tuttuun ympäristöön ja huolehtia lapsen ja perheen pysyvyydestä hyvinvoinnista koko prosessin ajan. 

Lisätään kappaleeseen 11 seuraava:

Lakiluonnoksessa mainitaan, ettei lapsen säilöönotosta voi kokonaan luopua, sillä lapsi on saattanut syyllistyä toistuvasti rikoksiin. Rikoksista tuomituille on kuitenkin jo olemassa erilliset seuraamusmenettelyt, eikä perusteita ulkomaalaislakiin liittämiselle ole.

Muutetaan kappale 13 kuulumaan seuraavasti:

Suomi tukee tietyin edellytyksin vapaaehtoista paluuta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että vapaaehtoista paluuta tarjotaan vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille aidosti vapaaehtoisena vaihtoehtona pakotetulla maastapoistamiselle aina kun se yksilön kokonaistilanne ja lähtömaatilanne arvioiden on mahdollista.

Kannattaja: Pilvi Torsti

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Lasse Männistö

Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen äänin 3 - 11 (1 poissa).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Sisäministeriö

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta:

Keskeinen muutosehdotus koskee uuden turvaamistoimenpiteen ottamista käyttöön ulkomaalaislaissa: asumisvelvollisuus (ulkomaalaislain uusi 118 a §) voidaan määrätä henkilölle, jonka turvapaikkaprosessi on kesken tai joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Asumisvelvollisuudesta päättää poliisi tai rajaviranomainen. Kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen voidaan määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan vastaanottokeskuksessa yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa. Velvollisuuden tahallisesta rikkomisesta saisi sakkoa. Asumisvelvollisuuteen määrätyn ei olisi mahdollista järjestää yksityismajoitusta itselleen. Ilmoittautumisvelvollisuuden vastaanottamisen hoitaisi vastaanottokeskusten henkilökunta. Valvova taho ilmoittaa ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnistä velvollisuuden määränneelle viranomaiselle, joka ryhtyisi sen johdosta tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.  

Lapsen asumisvelvollisuutta (ulkomaalaislain uusi 122 a §) esitetään vaihtoehtona alaikäisen säilöönotolle. Lapsen asumisvelvollisuuteen määrätyn olisi oleskeltava vastaanottokeskuksen alueella, mutta keskuksen johtaja voisi antaa lapselle luvan poistua tilapäisesti vastaanottokeskuksen alueelta erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. Asumisvelvollisuuden edellytyksenä olisi se, että yksin tullut 15 -vuotta täyttänyt lapsi on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja häntä koskeva maastapoistamispäätös on täytäntöönpanokelpoinen ja etteivät muut lievemmät turvaamistoimet ole riittäviä, ja että säilöönoton edellytykset täyttyvät hänen kohdallaan yksilöllisesti arvioiden. Lapsen asumisvelvollisuuden kesto olisi kaksi viikkoa, mutta aikaa voitaisiin pidentää kahdella viikolla, jos se olisi välttämätöntä maastapoistamisen turvaamiseksi.

Helsingin kaupunki pitää luonnosta hallituksen esitykseksi oikeasuuntaisena ja kannatettavana: uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotolla Suomi edistää kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toteuttamista ja säilöä lievempänä turvaamistoimena yksilön hyvinvointia. Asumisvelvoitteen käyttöönotto myös edistää hallitumpaa turvapaikka- ja palauttamisprosessia.

Helsingin kaupunki toteaa, että uuden turvaamistoimenpiteen käyttöönotossa olisi pyrittävä siihen, että turvapaikanhakijat pystyvät tosiasiallisesti liikkumaan ja elämään suhteellisen normaalia elämää ja saamaan esimerkiksi tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lapsille tulee taata niin oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja vapaa-aikaan kuin myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vastaanottokeskusten henkilöstö tulee kouluttaa asumisvelvollisuuteen kuuluvan ilmoittautumisvelvollisuuden valvontatehtävään.

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, ettei uuden turvaamistoimen käyttöönoton prosesseissa ole vaihtelevuutta poliisilaitosten tai poliisin ja rajavartioston välillä eri puolilla Suomea. Toisin sanoen, turvapaikanhakijoita ei saisi asettaa eriarvoiseen asemaan sen mukaan millä paikkakunnalla viranomaisen päätöksenteon kohteena kulloinkin ovat. Asumisvelvoitteen toimeenpanon tulee olla mahdollisimman yhdenmukainen Suomessa.

Esitysluonnoksesta jää epäselväksi, millaisia suunnitelmia valtiolla on palautettavien ryhmien alueellisesta keskittämisestä. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että asumisvelvolliset sijoitetaan tasapuolisesti eri puolille Suomea vastaanotto- ja palauttamiskeskuksiin.

Asumisvelvollisuuden käyttö nimetyissä vastaanottokeskuksissa saattaa aiheuttaa järjestyshäiriöitä, etenkin jos vastaanottokeskuksessa tai palautuskeskuksessa on sijoitettu huomattava määrä henkilöitä, joille on määrätty asumisvelvollisuus. Mahdollisiin häiriöihin voidaan varautua asianmukaisilla turvallisuusjärjestelyillä sekä vastaanottokeskusten maantieteellisellä sijoittelulla. Ilmoittautumisvelvoitteen laiminlyönti voi myös merkitä lisääntynyttä määrää kadonneita turvapaikanhakijoita.  Laittomasti maassa olevilla on riski syrjäytyä ja ajautua tekemään rikoksia elääkseen sekä joutua rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi. Maassa laittomasti oleskelevista tai maan alla piileskelevistä voi aiheutua riskejä sisäiselle turvallisuudelle. Vastaanottokeskuksissa tulee tiedottaa aktiivisesti ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyöntiin ja maan alle menemisen riskeistä.

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti ja maan alle meneminen voivat lisätä ns. paperittomien ilmiön kasvua Suomessa. Paperittomat henkilöt ovat oikeutettuja vain kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa. Helsinki ja pääkaupunkiseutu joutuvat tulevaisuudessa varautumaan paperittomien henkilöiden määrän kasvuun.

Helsingin kaupunki toteaa, ettei esitysluonnoksessa ole pohdintaa asiasta, joka liittyy turvapaikanhakijoiden todenmukaisen iän määrittämisen vaikeuteen ja houkutukseen todeta ikä alhaisemmaksi kuin 17 –vuotta, jos riskinä on palautus.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on vähentää alaikäisten säilöönottoa. Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei voimassaolevan lain mukaan saa ottaa säilöön. Ilman huoltajaa olevaa 15 -vuotta täyttänyttä kansainvälistä suojelua hakevaa lasta ei saa ottaa säilöön ennen kuin häntä koskeva maastapoistamispäätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Helsingin kaupunki toteaa, että säilöönotolle olisi kehitettävä toimivia vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitä, jotta lasten säilöönotosta voitaisiin luopua Suomessa. Säilöönotto on voimakas perusoikeuksiin puuttuva toimenpide, joka voi olla lapselle traumaattinen kokemus myös silloin, kun lapsi otetaan säilöön yhdessä huoltajansa kanssa.

Palautukset tulisi tehdä inhimilliset tekijät huomioon ottaen mahdollisimman toimiviksi ja asianmukaisiksi yksilön kannalta. Ilman huoltajaa olevan alaikäisen maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanossa on huolehdittava, että lapsi otetaan kohdemaassa asianmukaisesti vastaan. Tämä on korostetun tärkeä asia, sillä itsensä irralliseksi kokeva nuori on helppo rekrytoida kyseenalaisiin toimiin tai hän saattaa lähteä uudestaan hakemaan turvapaikkaa.

Suomi tukee tietyin edellytyksin vapaaehtoista paluuta. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että vapaaehtoista paluuta tarjotaan vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille vaihtoehtona pakotetulla maastapoistamiselle aina kun se yksilön kokonaistilanne ja lähtömaatilanne arvioiden on mahdollista.

Esittelijän perustelut

Sisäministeriö pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksesi ulkomaalaislain muuttamisesta SMDno-2015-422. Lausunnon alkuperäinen määräaika on 13.5.2016. Lisäaikaa lausunnon jättämiselle on saatu 20.5.2016 asti.

Lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja turvallisuusyksikön yhteistyönä.

Esitysluonnoksen esitetään ulkomaalaislakiin kahta uutta turvaamistoimenpidettä: asumisvelvollisuus (uusi 118 a §) sekä lapsen asumisvelvollisuus (uusi 122 a §).

Suomeen on vuosien 2015 - 2016 aikana saapunut yhteensä 34 748 turvapaikanhakijaa (lähde: Uudenmaan ELY-keskus, 5.4.2016 tilanne), joista 2164 hakijaa on ilman huoltajaa yksintullutta alaikäistä.  Kaiken kaikkiaan Uudellamaalla on vastaanottokeskuksissa majoitettuna 6143 henkilöä, joista 637 on alaikäistä lasta. Vuoden 2016 alusta turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on vaihdellut viikoittain 20 – 250:n henkilön välillä. Suomessa on tällä hetkellä 141 vastaanottokeskusta aikuisille ja perheille, joita ylläpitävät valtio, kunnat, Suomen Punainen Risti, yksityiset toimijat ja seurakunnat. Yksintulleille alaikäisille on 82 vastaanottokeskusta. Alaikäisinä maahan tulleet sijoitetaan pääsääntöisesti perheryhmäkoteihin tai muuhun asumisyksikköön. Suomessa on kaksi säilöönottoyksikköä, Metsälän säilöönottoyksikkö Helsingissä sekä lapsia ja perheitä vastaanottava säilöönottoyksikkö Joutsenossa.

Maahanmuuttovirasto on kiihdyttänyt turvapaikkahakemusten käsittelytahtia ja hakijoista arviolta 35 % odotetaan saavan oleskeluluvan. Uudenmaan ELY-keskuksen arvion mukaan alaikäisistä lähes kaikkien odotetaan saavan oleskeluluvan.

Maahanmuuttovirasto on lakkauttamassa arviolta 40 vastaanottokeskusta koko maassa syyskuuhun 2016 mennessä. Lakkauttamisista johtuvista asiakassiirroissa otetaan huomioon mm. lasten koulunkäynti, hakijoiden mahdolliset työpaikat sekä turvapaikkaprosessien etenemistilanne.

Lausunto pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen sisäministeriö, PL 26, 00023 Valtioneuvosto ja sähköisesti osoitteeseen hare@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Sisäministeriö

 

Tiedoksi

Kaupunginkansllia

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566