Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 478

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016 – 2018

HEL 2015-012823 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä Lahden kaupungin välisen kasvusopimuksen vuosille 2016 – 2018.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että Helsingin kaupungin osalta sopimusta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallitus ja pääkaupunkiseudun kunnat tekevät sopimuksen siitä, miten edistetään metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehitystä ja yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa sekä segregaation ehkäisyä. Sopimusneuvotteluja on käyty työ- ja elinkeinoministeriön ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sekä sittemmin myös neuvotteluihin myöhemmässä vaiheessa osallistuneen Lahden kaupungin kanssa.

Kasvusopimuksen tavoitteena on luoda sopimuksessa mukana olevista kaupungeista älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäalue. Kasvusopimuksen toteuttamisen tavoitteita ovat:

        yksityisten työpaikkojen määrän kasvu älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen alalla

        älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja tarjoavien yritysten tuotekehityksen ja innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen sekä viennin ja liikevaihdon kasvu

        alueelle suuntautuvien investointien lisääntyminen

        kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen, erityisesti hiilidioksidipäästöjen pieneneminen

        innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen älykkäissä ja puhtaissa ratkaisuissa–tavoitteena tehdä julkisia hankintoja jatkossa uudella tavalla ja luoda yrityksille kannusteita kehittää uusia ratkaisuja

        kaupunkien ja koko Suomen kansainvälisen maineen ja mielikuvan vahvistuminen älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen huippualueena.

Sopimusehdotuksen Smart & Clean hanketta toteuttamaan perustetaan keväällä 2016 määräaikainen säätiö viideksi vuodeksi. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa ja vastaa hankkeessa toteutettavien kehittämiskokonaisuuksien koordinoinnista.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.3.2016 (§ 278 ) konsernijaoston esityksestä kaupungin osallistumisen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimintaan ja rahoitukseen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on vastannut säätiön perustamisesta. Toimenpiteitä toteutetaan ja rahoitetaan kolmikantaperiaatteella osallistuvien kaupunkien, valtion  ja yritysten kesken. Ensin mainittujen osalta se tehdään valtiontalouden ja kaupunkien kehysten ja talousarvioiden puitteissa.

Käytännössä säätiön toiminta kohdistuu liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin.  Näillä painopistealueilla on tarkoitus aikaansaada  kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen kanssa useampia kehittämis- ja kaupallistamishankekokonaisuuksia.

Kasvusopimusehdotuksen mukaan sopimus voimassa vuoden 2018 loppuun asti ja se on tarkoitus uudistaa vuonna 2018. Kyseessä on kolmas metropolipolitiikan kilpailukyky- ja kasvusopimus.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtion ja pääkaupunkiseudun välinen kasvusopimus 2016-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566