Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 490

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 17 ja 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

10.5.2016

liikuntalautakunta

12.5.2016

nuorisolautakunta

12.5.2016

opetuslautakunta

10.5.2016

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

12.5.2016

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

10.5.2016

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

28.4.2016

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

10.5.2016

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

museojohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto:

 

- rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)

 

- osastopäällikkö (hallinto-osasto)

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus:

 

- johtaja

 

- tutkimuspäällikkö

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

Työterveys Helsinki

 

- toimitusjohtaja

 

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566