Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 483

Ympäristökeskuksen kahden viran nimikkeen muuttaminen

HEL 2016-004443 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin virkojen nimikkeet 1.6.2016 alkaen seuraavasti:

Eläinsuojelueläinlääkäri (vakanssi 022919), uusi nimike valvontaeläinlääkäri, ei muutosta palkkaukseen.

Valvontaeläinlääkäri (vakanssi 023100), uusi nimike hygieenikkoeläinlääkäri, uusi tehtäväkohtainen palkka 4664,54.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöstökeskuksen 16.1.2012 antaman ohjeen mukaisesti viran nimikkeen voi muuttaa vain kaupunginhallitus tai -valtuusto. Esityksen viran nimikkeen muuttamisesta tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston tai liikelaitoksen päällikkö.

Ympäristölautakunta esittää, että ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkärin ja valvonta eläinlääkärin virkojen nimikkeen muutetaan päätösesityksessä esitetyllä tavoin.

Virat ovat täytetty ja viranhaltijat ovat antaneet suostumuksensa nimikemuutoksiin. Molemmat virat sijoittuvat ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston elintarvikevalmistus- ja eläinsuojeluyksikköön.

Eläinsuojelueläinlääkärin virka sisältää kokonaisuudessaan valtion korvaamia eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolain uudistuksen myötä vuodesta 2009 lähtien on Suomeen perustettu n. 60 valtion korvaamaa valvontaeläinlääkärin virkaa. Valvontaeläinlääkäri on nykyisin yleisesti vakiintunut nimike kuvaamaan eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa tekevän eläinlääkärin virkaa. Muutoksen jälkeen ympäristökeskuksessa olisi kaksi valvontaeläinlääkärinimikkeistä viranhaltijaa, joilla on toisiaan vastaavat, valtion korvaamat tehtävät.

Valvontaeläinlääkärin virka muutetaan sisältämään vain elintarvikevalvonnan tehtäviä, ja eläintautitehtävät siirretään valtion korvaamaan valvontaeläinlääkärin virkaan. Tehtävä muuttuu nykyistä vaativammaksi ja vastaavaksi kuin saman yksikön hygieenikkoeläinlääkärin tehtävä eikä nykyinen valvontaeläinlääkäri-nimike kuvaa tehtävän sisältöä ja vaativuutta. Viranhaltija on suorittanut hygieenikkokuulustelun 22.1.2013, mikä on hygieenikkoeläinlääkärin tehtävässä lisävaatimuksena eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon ohella. Hygieenikkoeläinlääkäri kuvastaa tehtävän sisältöä paremmin kuin nykyinen nimike, joka on vakiintunut eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa tekevien eläinlääkäreiden virkanimikkeeksi.

Tehtäväkohtaisen palkan muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia ympäristökeskuksen budjettiin, koska muutos rahoitetaan lääkärisopimuksen piirissä olleelta viranhaltijalta vapautuneesta henkilökohtaisesta lisästä hänen siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto ja talous- ja suunnitteluosasto puoltavat nimekemuutoksia ja tehtäväkohtaisen palkan muuttamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 19.04.2016 § 168

HEL 2016-004443 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin virkojen nimikkeet muutetaan seuraavasti.

Eläinsuojelueläinlääkäri (vakanssi 022919), uusi nimike valvontaeläinlääkäri, ei muutosta palkkaukseen.

Valvontaeläinlääkäri (vakanssi 023100), uusi nimike hygieenikkoeläinlääkäri, uusi tehtäväkohtainen palkka 4664,54.

Ympäristölautakunta toteaa, että kaupunginkanslia on antanut 31.3.2016 puoltavan lausunnon esityksen johdosta.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Esa Nikunen

Lisätiedot

Riikka Åberg, elintarviketurvallisuuspäällikkö, puhelin: +358 9 310 32010

riikka.aberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566