Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 473

V 25.5.2016, Eron myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Laura Räty on 12.5.2016 pyytänyt eroa sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 18 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat johtajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla, ellei kaupunginvaltuusto viran ollessa avoinna tai poissaolon  kestäessä kahta kuukautta pitemmän ajan määrää siihen sijaista virkaa hoitamaan.

Kaupunginhallituksen on tarkoitus kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä tarkastaa pöytäkirja eron myöntämisen osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566