Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 488

Eron myöntäminen opetusviraston kehittämisjohtajan virasta ja avoimen viran hoito

HEL 2016-005279 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pia Setälälle eron opetusviraston kehittämisjohtajan virasta 1.6.2016 alkaen.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä opetusviraston perusopetuslinjan linjanjohtaja Outi Salon hoitamaan kehittämisjohtajan avointa virkaa 7 195,55 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 29.4.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pia Setälä on 29.4.2016 ilmoittanut eroavansa opetusviraston kehittämisjohtajan virasta 1.6.2016 alkaen.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Kehittämisjohtaja toimii osastopäällikkönä opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksessa, ja opetustoimen johtosäännön 20 §:n mukaan osaston päällikön ottaa virkaan kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus on meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Kehittämisjohtajan virkaa ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa haettavaksi.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus määräisi linjanjohtaja Outi Salon hoitamaan kehittämisjohtajan avointa virkaa 1.6.2016−31.5.2017. Salo johtaa tällä hetkellä osastopäällikkötasoisena linjanjohtajana opetusviraston perusopetuslinjaa. Esitetty palkka vastaa hänen nykyisessä virassaan saamaansa palkkaa. Sinä aikana kun Salo hoitaa kehittämisjohtajan avointa virkaa, opetuspäällikkö Marjo Kyllönen toimii perusopetuslinjan vs. linjanjohtajana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 29.4.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kehittämisjohtaja Pia Setälä

Linjanjohtaja Outi Salo

Opetusvirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566