Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 477

Lähiörahastosta vuonna 2016 rahoitettavat hankkeet

HEL 2016-002806 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 4 379 000 euroa vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi seuraaville hallintokunnille:

 - kirjastolle

150 000 euroa 

 - kulttuurikeskukselle

1 100 000 euroa 

 - nuorisoasiainkeskukselle

  230 000 euroa 

 - opetusvirastolle

750 000 euroa 

 - sosiaali- ja terveysvirastolle

179 000 euroa 

 - rakennusvirastolle

1 970 000 euroa 

 

Rahoitusta hakeneet hankkeet on esitelty liitteenä olevassa perustelumuistossa. Muistio sisältää perustelut kunkin hankkeen rahoituspäätökselle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiörahasto 2016 perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 miljoonaa euroa (500 miljoonaa markkaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 miljoonaa euroa (300 miljoonaa markkaa). Vuoden 2016 alussa rahaston pääoma oli 60,9 miljoonaa euroa.

Lähiörahaston tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Vuoden 2016 talousarviossa lähiörahaston käyttöön on varattu viisi miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 7.12.2015. Noudattamisohjeissa määriteltiin, että lähiörahaston hanke-ehdotukset tulee toimittaa kaupunginkanslialle 29.2.2016 mennessä. Noudattamisohjeiden mukaan hanke-ehdotuksien tulee toteuttaa rahaston tarkoitusta sekä pyrkiä samansuuntaisiin tavoitteisiin Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 sekä valtion asuinalueiden kehittämisohjelman 2013–2015 kanssa, jotka tähtäävät asuinalueiden kehittämiskokonaisuuksiin, joissa yhdistetään poikkihallinnollisesti eri kehittämishankkeita.

Vuoden 2016 hakukierroksella jätettiin 23 hanke-ehdotusta kuudesta virastosta. Hankkeiden yhteiskustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi esitetään 20 hanketta, joiden määrärahatarve on yhteensä 4,38 miljoonaa euroa.

Esitys lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista on valmisteltu kaupunginkansliassa yhteistyössä lähiöprojektin kanssa. Lähiöprojektin tehtävänä on määritellä lähiöiden yleisiä kehittämislinjoja ja organisoida alueellisia kehittämistoimia. Projektin tavoitteena on esikaupunkialueiden kehittäminen laadukkaina hyvän arjen ympäristöinä. Lähiöprojekti kokoaa yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttaa yhteistä suunnittelua sekä kehittää ja jalkauttaa toimintamalleja. Projektin johtoryhmän puheenjohtaja on kaupunkisuunnitteluvirastosta, johtoryhmän muut edustajat kaupunginkansliasta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, rakennusvalvontavirastosta, rakennusvirastosta, sosiaali- ja terveysvirastosta, kulttuurikeskuksesta, kaupunginkirjastosta, liikuntavirastosta, nuorisoasiainkeskuksesta, opetusvirastosta ja varhaiskasvatusvirastosta.

Perustelumuistiossa esiteltyjen rahoitettavien hankkeiden arvioitiin toteuttavan parhaiten lähiörahaston tarkoitusta ja olevan tarkoituksenmukaisia lähiöiden kokonaiskehittämisen kannalta. Osa hanke-ehdotuksista ei täyttänyt lähiörahaston tarkoitusta ja osan ei katsottu hyödyttävän koko lähiötä.

Hyväksyessään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017−2019 laatimisohjeet 4.4.2016 kaupunginhallitus päätti, että tiukkenevassa taloustilanteessa innovaatiotoiminta ja kehittämishankkeet kohdistetaan olemassa olevien palvelujen ja erityisesti käyttäjien kannalta tärkeimpien sekä hallintokuntien toiminnan ja taloudelliselta volyymilta suurimpien peruspalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen palveluiden laajentamisen sijaan. Lisäksi päätöksessä todettiin, että tulee selvittää mahdollisuus tuoda innovaatiorahaston ja lähiörahaston kautta tapahtuva toiminta tavanomaisen budjettiohjauksen piiriin. Kaupunginhallitus päätti vuoden 2016 lähiörahastohankkeiden hausta joulukuussa 2015 päättäessään talousarvion noudattamisohjeista. Em. vuoksi linjauksia kehittämistoiminnasta ja po. selvitystä lähiörahaston tuomisesta tavanomaisen budjettiohjauksen piiriin ei ole vielä tätä päätöstä valmisteltaessa voitu ottaa huomioon. Selvitys tullaan laatimaan kaupunginhallitukselle kuluvan vuoden aikana ja sen perusteella tehdyt päätökset tullaan ottamaan huomioon jatkossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiörahasto 2016 perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunginkirjasto

Kulttuurikeskus

Lähiöprojekti

Nuorisoasiainkeskus

Opetusvirasto

Rakennusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566