Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 480

Kaupunginvaltuuston 11.5.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.5.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

Kaupunginjohtajan toimiala

1 - 3

Ei toimenpidettä.

 

 

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginorkesterin johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginorkesterin johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Poliisin neuvottelukunnalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi ympäristökeskukselle.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote SRV Rakennus Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja rakentamispalveluille (Stara).

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lemminkäinen Talo Oy:lle, Rakennusliike Lapti Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle

 

 

17

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566