Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 453

Kaupungin henkilöstötoimikunnan työnantajan edustajien nimeäminen 1.5.2016-31.5.2017

HEL 2016-004324 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajan edustajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen 1.5.2016-31.5.2017 seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen

1. va. kansliapäällikkö Tuula Saxholm (Kaupunginkanslia), puheenjohtaja

2. henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi (Kaupunginkanslia)

3. työterveysjohtaja Tiina Pohjonen (Työterveys Helsinki)

4. virastopäällikkö Juha Jolkkonen (Sosiaali- ja terveysvirasto)

5. virastopäällikkö Mikko Aho (Kaupunkisunnitteluvirasto)

6. toimitusjohtaja Timo Martiskainen (Stara)

 

varajäsen

1. vs. rahoitusjohtaja Matti Malinen (Kaupunginkanslia)

2. yksikön päällikkö Asta Enroos (Kaupunginkanslia)

3. työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä (Kaupunginkanslia)

4. osastopäällikkö Tiina Mäki (Sosiaali- ja terveysvirasto)

5. opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen (Opetusvirasto)

6. virastopäällikkö Jaakko Stauffer (Kiinteistövirasto)

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Henkilöstötoimikunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 3.3.2008, 285 §. Sopimus on tullut voimaan 1.4.2008. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki (449/2007) edellyttää, että kunnissa on yhteistoimintaelin, jonka toimikausi on neljä vuotta. Johtamisjärjestelmäuudistuksen ja organisaatiomuutoksen vuoksi kaupungin yhteistoimintajärjestelmä uudistetaan vastaamaan tulevaa organisaatiota. Tämän vuoksi on perusteltua nimetä henkilöstötoimikunnan jäsenet 31.5.2017 asti.

Kaupungin yhteistoimintasopimuksessa on määritelty kaupungin henkilöstötoimikunnan kokoonpano ja tehtävät. Henkilöstötoimikunta käsittelee koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintalaissa mainitut asiat sekä henkilöstöpoliittisesti tärkeät periaatteet ja linjaukset.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupunginhallitus nimeää henkilöstötoimikuntaan työantajan edustajina puheenjohtajan ja viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen kaupungin johtavista viranhaltijoista siten, että henkilöstö- ja rahoitusjohto tulevat edustetuiksi. Järjestöneuvottelukunta nimeää henkilöstön edustajiksi varapuheenjohtajan ja neljä jäsentä varajäsenineen. Kuudes henkilöstöä edustava jäsen on kaupungin työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu varajäsenenään esimiehiä ja asiantuntijoita edustava kaupungin työsuojeluvaltuutettu.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Henkilöstötoimikunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566