Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 436

V 25.5.2016, Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite internet-yhteyden järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin

HEL 2015-013296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sari Mäkimattilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite

2

Vammaisneuvoston lausunto 9.2.2016_a

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sari Mäkimattila ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan internet-verkkoyhteyden järjestämistä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaali- ja terveysvirasto on helmikuussa 2016 kartoittanut kehitysvammaisten ryhmäkotien asukkaiden käytössä olevia internet-verkkoyhteyksiä. Kartoituksen mukaan 307 asukkaasta internetiä käytti 82. Eniten internetiä käytettiin omalla älypuhelimella. Osa käyttäjistä oli hankkinut Mokkulan ja tabletti oli käytössä 13 asukkaalla. 11:ssä ryhmäkodissa on wlan/laajakaistayhteys kaupungin tai taloyhtiön puolesta ja osa asukkaista on maksanut internet-liittymänsä itse. Tukiasumisessa internetiä käyttävien tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, koska asukkaat tekevät mieleisensä sopimukset operaattorien kanssa ja ovat itse hankkineet laitteensa.    

Sosiaali- ja terveysvirasto kartoittaa kevään 2016 aikana internet-liittymien tarpeen eri ryhmäkodeissa ja tavoitteena on, että ryhmäkotien yleisissä tiloissa on jatkossa internet-yhteys asukkaiden käytettävissä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että liittymät olisivat kaikissa asunnoissa vuokraan sisältyvinä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite

2

Vammaisneuvoston lausunto 9.2.2016_a

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 47

HEL 2015-013296 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Kehitysvammahuollon ryhmäkotien asukkaat ovat siirtyneet ASU-hankkeessa toteutetun laitoshuollon purkamisen myötä vuokrasuhteiseen ryhmäkodeissa toteutettavaan asumiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelujen toimesta on helmikuussa 2016 kartoitettu kehitysvammaisten ryhmäkotien tilanne asukkaiden käytössä olevien internet-verkkoyhteyksien osalta. Kartoituksen mukaan 29 ryhmäkodin 307 asukkaasta internettiä käyttäviä asukkaita oli yhteensä 82. Eniten internettiä käytettiin omalla älypuhelimella (38 kpl). Mokkulan oli itse hankkinut 18 asukasta ja tabletti oli käytössä 13 asukkaalla. Osassa ryhmäkoteja (11 kpl) on lisäksi wlan/laajakaistayhteys kaupungin tai taloyhtiön puolesta ja osa asukkaista on maksanut internet-liittymänsä itse. Tukiasumisessa asuvien osalta internettiä käyttävien tarkka osuus ei ollut tiedossa, koska tukiasukkaat tekevät mieleisensä sopimukset operaattoreiden kanssa ja ovat itse hankkineet älypuhelimensa tai internet-liittymän.

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy:n mukaan uusiin asumiskohteisiin, joihin kehitysvammaisten erityisasuminen myös kuuluu, ei tule taloyhtiön toimesta internet-yhteyttä. Hekassa on kuitenkin valmistelussa esitys, jonka mukaan liittymät olisivat tulevaisuudessa kaikissa asunnoissa vuokraan kuuluvana.

Ryhmäkodeissa on henkilökunnan käytössä työtehtävien hoitamista varten kaupungin hallinnon tietoliikenneverkko (Helnet). Tätä verkkoa ei voi käyttää asukkaiden tietoliikenneverkkona.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan, jotta kaikkien kehitysvammaisten ryhmäkotien asukkaat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, on perusteltua järjestää asukkaille tietoliikenneyhteys myös niihin ryhmäkoteihin, joissa sitä ei vielä ole ja asiakkailla on tarvetta internetin käytölle. Vammaistyö kartoittaa kevään 2016 aikana internet-liittymien tarpeen eri ryhmäkodeissa ja tavoitteena on, että em. ryhmäkotien yleisissä tiloissa on jatkossa internet-yhteys asukkaiden käytettävissä. Mikäli yhteyttä ei voida toteuttaa kiinteistön toimesta, sosiaali- ja terveysvirasto varmistaa, että kaikissa kehitysvammaisten ryhmäkodeissa on mahdollisuus internet-yhteyteen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ryhmäkotien internet-yhteydet edistävät kehitysvammaisten ryhmäkotien asukkaiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta muiden kansalaisten kanssa."

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566