Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 460

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi Helsingin strategisen työllisyysohjelman hyväksymisestä

HEL 2015-010973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Pilvi Torsti) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 23.9.2015 sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta kaupungin työllisyysohjelman laatimisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 

"Vastauksen hyväksyessään valtuusto edellyttää, että kohdassa 11 todettua työllisyyden toimeenpano-ohjelmaa ohjaamaan selvitetään mahdollisuutta hyväksyä samassa yhteydessä strateginen Helsingin työllisyysohjelma, jossa linjataan sitovat määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja periaatteet, jotka toimeenpano-ohjelma yksilöi vuosittaisiksi toimenpiteiksi ja painopisteiksi." (Pilvi Torsti)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen 23.9.2015 antamassaan vastauksessa kaupunginhallitus totesi, että työllisyydenhoito on saatettava kaupungin strategian keskiöön ja että työllisyydenhoidon on näyttävä vahvemmin osana kaupunkitasoista strategiaa yhdessä elinkeinoasioiden kanssa. 

Kaupunginhallitus viittasi vastauksessaan myös tuolloin käynnistyneeseen työllisyydenhoidon uudistamisen valmisteluun. Valmistelutyötä tehdään tällä hetkellä useilla tahoilla. Työ tähtää siihen, että työllisyydenhoidon palvelut toimisivat jatkossa kokonaisuuksina, joiden tavoitteet ja visio on määritelty selkeästi. Tavoitteena on toiminnallisesti saumaton kokonaisuus, joka linkittyy vahvasti kaupungin elinkeinostrategiaan ja on nykyistä paremmin ohjattavissa. Osana uudistusta selkiytetään kaupungin työllisyydenhoidon rajapinnat koulutukseen, sosiaaliseen kuntoutukseen ja TE-hallintoon. Käynnissä oleva työ muodostaa jatkossa hyvän pohjan entistä täsmällisempien tavoitteiden ja linjausten asettamiselle. Uudistus kytkeytyy myös osaksi käynnissä olevaan johtamisjärjestelmän uudistamista. Johtamisjärjestelmän uudistuksessa ohjausta tehostetaan ottamalla käyttöön toimialamalli, joka parantaa myös työllisyydenhoidon johtamista kokonaisuutena.

Samanaikaisesti on meneillään valmistelu työllisyys-, yrittäjyys-, ja maahanmuuttoasioiden  erillisratkaisusta metropolialueella sekä neuvottelut valtion kanssa työllisyyspalveluiden järjestämisestä.

Kaupungin työllisyyspalveluiden uudistamisen valmistelutyön tavoitteet ovat samansuuntaisia kuin toivomusponnessa esitetyt linjaukset. Useiden yhtäaikaisten muutosten keskellä työllisyydenhoidon kokonaisuuden parempi strateginen hallittavuus voidaan saavuttaa ensisijaisesti toteuttamalla kokonaisuudistus, jolloin palvelukokonaisuus on selkeämpi. Yhtenäinen kokonaisuus huomioidaan osana ensi vuonna valmistuvaa uutta valtuustostrategiaa. Tarkemmat työllisyydenhoidon tavoitteet suunnitellaan strategian toimeenpano-ohjelmassa. Erillistä strategian toimeenpano-ohjelman ulkopuolista työllisyysohjelmaa ei katsota tarkoituksenmukaiseksi useita laajoja muutoksia käsittävässä toimintaympäristössä.

Työllistämistoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.2.2016. Työllistämistoimikunta totesi tuolloin kannanottonaan, että toimikunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että työllisyyspalveluiden kokonaisuudistus saatetaan loppuun esitetyssä aikataulussa ja että työllisyyden toimenpideohjelma konkretisoidaan vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566