Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 434

V 25.5.2016, Valtuutettu Matti Niirasen aloite LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä

HEL 2016-000779 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Matti Niiranen ym. valtuustoaloite Kvsto 20.1.2016 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet LUX-valotapahtuman pidentämiseen vuoden 2017 tammikuussa useamman viikon mittaiseksi sekä sen voisiko Helsingin samanaikaista muuta kulttuuri-ja liikuntatarjontaa koota yhteen tai laajentaa jonkinlaisiksi Helsingin "talven juhlaviikoiksi". Edelleen esitetään selvitettäväksi miten näitä viikkoja voisi markkinoida laajemmin siten, että Helsingin maine talvimatkailukohteena vahvistuisi maailmalla sekä sen, miten Senaatintorin uudenvuoden vastaanotto saadaan takaisin nähtäväksi suorana lähetyksenä kansallisella televisiokanavalla.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §.n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Helsinkiä markkinoidaan mielenkiintoisena talvimatkakohteena ja tähän halutaan panostaa jatkossakin. Joulunaika muodostaa jo nyt erittäin mielenkiintoisen kokonaisuuden: joulukadun avajaiset, joulupolut, Tuomaan markkinat, joulumyyjäisiä ja -konsertteja, Lucia-kulkue, Jääpuisto, Uusi vuosi. 

Alkutalvi alkaa Lux Helsinki –valofestivaalilla ja jatkuu Kiinalaisen uuden vuoden merkeissä. Talvella on järjestetty myös ruokatapahtumia mm. Ravintolapäivä ja Street Helsinki. Näitä edellä mainittuja ulkotapahtumia täydentävät Helsingin monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Monipuolisia tapahtuma-, harrastus- ja liikuntatapahtumia on tarjolla erityisesti talvilomaviikon aikana. Uuden toimialamallin myötä kokonaisuuksien suunnittelu sisältötuotantojen ja aikataulujen suhteen paranee.

Visit Helsinki tekee ympäri vuoden matkailumarkkinointia, myös talvimatkailukohteena. Helsinkiä markkinoidaan ympärivuotisena kaupunkikohteena ja talven eksotiikka kiinnostaa. Helsingin vahvuuksia ovat kontrastit: vuodenajat, syke ja rauha, pimeys ja valo.

Lux Helsinki sai alkunsa tammikuussa 2009. Alusta asti tapahtumasta haluttiin luoda talvisen Helsingin yhteisöllinen ulkoilmatapahtuma ja toteuttaa se yhdessä maamme eturivin valotaiteilijoiden, opiskelijoiden sekä kansainvälisten taiteilijoiden kanssa. Alkuvuosina tapahtuma järjestettiin +/- kymmenen päivän mittaisena. Tällöin katsojavirrat hajaantuivat pitemmälle ajanjaksolle, joten lämminhenkistä festivaalitunnelmaa ei syntynyt.

Näin yhteisöllisen tunnelman luomiseksi päädyttiin testaamaan lyhempää kestoa ja kasvattaa teosmäärää. Vuosi vuodelta tapahtuman tunnettuus ja kävijämäärä ovat kasvaneet. 

Sääolot ovat niin taiteilijoille, tekniikalle kuin järjestäjille erityisen haastavat niiden vaihdellessa sateesta, lumipyrystä paukkuviin pakkasiin. Taiteilijat ja tekninen henkilökunta ovat yleensä paikalla rakennusaikana, testipäivinä ja vielä koko tapahtuman ajan. Näiden päivien kokonaispituus alkaa olla maksimissaan niin tekniselle henkilökunnalle kuin taiteilijoille sekä nykyiselle kustannusrakenteelle. Edellä mainituista syistä tapahtuman kestoksi on vakiinnutettu viisi päivää.

Tapahtuman kokonaisbudjetti on 655 000 euroa, jolla voidaan tehdä viisipäiväinen tapahtuma. Tapahtuman pidentäminen tarkoittaa kustannusten nousua joka osa-alueilla: tekniikka, teos- ja taiteilijakustannukset, vartiointi, järjestyksenvalvonta, henkilöstö-kustannukset. Taiteilijat eivät todennäköisesti pystyisi sitoutumaan useamman viikon mittaiseen tapahtumaan, ja lisäksi osa teoksista kiertää maailmalla.

Vuodenvaihteen pyhien jälkeinen merkittävä kaupungin tuottama tapahtuma on tänä vuonna kymmenettä kertaa järjestetty Kiinalainen uusi vuosi. Tilaisuus ajoittuu tammi-helmikuun vaihteeseen ja se jatkaa talvisen Helsingin tapahtumallistamista ulkoilmassa.  Talvikaudella kaupungissa on runsaasti erilaisia pääsääntöisesti sisätiloissa järjestettäviä kulttuuritapahtumia.

Useita näistä kulttuuritapahtumista ei voi suoraan konvertoida ulkoilmatapahtumiksi, ulkotiloissa talvella järjestettävien kulttuuritilaisuuksien tuottaminen on myös selkeästi kalliimpaa kuin kesäaikana järjestettävien tapahtumien.

Helsingin kaupunki tuottaa Senaatintorin uudenvuoden tapahtuman, mutta tapahtuman televisioinnista ja tuottamisesta televisioon vastaa YLE. Vuosina 2014 ja 2015 Yleisradio päätti tehdä uudenvuoden tv-lähetyksensä nimeltä ”Vuosi vaihtuu” Tampereelta. Edellä mainittuina vuosina kaupunki kävi neuvotteluja kaikkien kansallisten televisiokanavien kanssa, mutta neuvottelut eivät johtaneet yhteistyöhön. Kyseisinä vuosina uudesta vuodesta tuotettiin livestriimaus -verkkolähetys, jota pystyi katsomaan sekä koko Suomessa että ulkomailla mm. Visit Helsingin YouTube-kanavalla.

Televisiolähetys on siis televisiokanavan oma päätös ja taloudellinen satsaus, koska kaupunki tuottaa vain kaupunkitapahtuman eli sisältöä tv-ohjelmaan, mutta ei tuota tv-ohjelmaa kanavalle. Yle tulee tekemään suoran lähetyksen Suomi 100 juhlavuoden aloituksesta 31.12.2016 Helsingissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Matti Niiranen ym. valtuustoaloite Kvsto 20.1.2016 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566