Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 429

Iltakouluasia: Eräiden suurten liikennehankkeiden tilannekatsaus

HEL 2016-004843 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Laura Kolbe, Björn Månsson, Ville Alajoki, Silja Hyvärinen, Ville Lehmuskoski, Artturi Lähdetie ja Reetta Putkonen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin vuoden 2016 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosille 2016 – 2025 sisältyy useita merkittäviä liikennehankkeita, mm. Raide-Jokeri, Kruunusillat sekä Koskelan raitiovaunuvarikon laajennus.

Toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski, HKL-Kalusto ja infra –yksikön johtaja Artturi Lähdetie, osastopäällikkö Silja Hyvärinen sekä projektinjohtaja Ville Alajoki rakennusvirastosta selostavat näiden isojen liikennehankkeiden valmistelua sekä antavat katsauksen Länsimetron ja kaupunkipyörien tilanteesta.

Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suunniteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka korvaa nykyisen seudullisen bussirunkolinjan 550.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmistui vuoden 2016 alussa. Hankesuunnitelma käsittää Raide-Jokerin tarvitseman raitiotieradan toteuttamisen ja siihen liittyvät katurakenteen muutostyöt.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 22.3.2016 osaltaan puoltaa Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä sekä hyväksyä hankesuunnitelman ratasuunnitelmat liikennesuunnitelmien laatimisen lähtökohdaksi.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 14.4.2016 esittää kaupunginhallitukselle Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä Helsingin osalta 178 496 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hanke toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena niin, että hankesuunnitelman arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä 275 milj. euroa. Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä tehtävien väyläjärjestelyjen kustannukset ovat lisäksi noin 9,8 milj. euroa.

Hankesuunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Tavoitteena on tuoda hankesuunnitelma kaupunginvaltuuston päätettäväksi 22.6.2016. Raide-Jokerin valtionosuus, yhteensä 84 milj. euroa Helsingin ja Espoon osalta, on tarkoitus vahvistaa kaupunkien ja valtion välille solmittavassa MAL-aiesopimuksessa vielä alkuvuoden aikana.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on käynnistetty arviointi Raide-Jokerille sopivimmasta toteutusmallista sekä tarkoituksenmukaisesta organisaatiosta. Hankkeeseen liittyvien varikko- ja kalustohankintojen osalta on jatkettu suunnittelua ja tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi päätöksentekoa varten vuoden 2016 aikana.

Kruunusillat

Kruunusillat-hanke käsittää Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon välisen raitiotieyhteyden sekä sen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät järjestelyt. Uusi raitiotieyhteys on suunniteltu Helsingin keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuorenrannan ja Yliskylän välille. Raitiotien lisäksi yhteysvälille rakennetaan pyöräliikenteen baanayhteys sekä kävelyteitä.

Kruunusillat –hankkeesta on valmistunut raitiotieyhteyden yleissuunnitelma, joka on parhaillaan lausuntokierroksella ja tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi 26.4.2016. Tämän jälkeen yleisten töiden lautakunta ja liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta käsittelevät hankesuunnitelman toukokuussa. Hankesuunnitelmassa esitetään myös hankkeen kustannusarvio. Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto syksyllä 2016.

Hakaniemen ja Merihaan kaavoitus on käynnissä, ja alueen toteutukseen liittyvä yleissuunnittelu käynnistyy syksyllä 2016. Tähän liittyy Hakaniemen uusien tarvittavien ranta-alueiden, uusittavan Hakaniemen sillan, Merihaan ranta-alueiden sekä Merihaka-Nihti –sillan suunnittelu.

Nihdin kaavoitus ei ole vielä käynnistynyt. Välillä Nihti-Kruunuvuorenranta asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyllä 2015. Asemakaavasta on jätetty valituksia joiden käsittely on kesken. Kruunuvuoren kaavoitus on valmistumassa vuoden 2016 aikana, ja katusuunnittelu käynnistyy syksyllä 2016.

Kruunusillat –hankkeen suunnittelu etenee siten että säilytetään mahdollisuus tavoiteaikataulun mukaiseen rakentamisen aloittamiseen viimeistään vuonna 2019.

Koskelan varikko

Raitiotieliikenteen laajeneminen kantakaupungin ympäristössä sekä Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen osalta edellyttää raitiovaunukaluston määrän sekä koon kasvattamista. Koskelan raitiovaunuvarikko on Helsingin suurin ja sen laajentamista on suunniteltu osana tulevien hankkeiden tarpeita. Varikkoalueen kehittämistä myös muihin tarkoituksiin on suunniteltu tehtävän samassa yhteydessä.

Koskelan varikon laajenemistarvetta sekä varikon toimintoja arvioidaan valmistuneiden Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin suunnitelmien sekä kantakaupungin raitioliikenteen kehittämissuunnitelmien pohjalta.

Suunnitelma Helsingin raitiovaunuvarikkojen kehittämisen osalta tehdään tämän vuoden aikana edellyttäen, että päätökset edellä mainituista hankkeista varmistuvat.

Länsimetro

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 länsimetron hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäiskustannusten korottamisen 250,1 milj. euroon. Samalla kaupunginvaltuusto päätti korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää.

Länsimetron rakentaminen ja käyttöönoton valmistelu etenee niin, että matkustajaliikenne alkaisi Matinkylään asti 15.8.2016. Aikataulu on haasteellinen mm. ratarakentamiseen, asetinlaitteeseen, asemien viimeistelyyn ja riittäviin koeajoihin liittyvien riskien johdosta. Tämän hetken käsityksen mukaan tehtävät ovat toteutettavissa suunnitellun kokonaisaikataulun puitteissa.

Asemien ja ratatunnelien taloteknisten järjestelmien koekäytöt sekä asetinlaitteen asennukset, asetinlaiteohjelmoinnit ja yhteistoimintatestit tehdään kesällä. Koeajot ratakuorma-autolla on aloitettu huhtikuun alussa Lauttasaaren ja Keilaniemen välillä. Koeajot metrojunilla aloitettiin viikolla 17 ja ne jatkuvat elokuun alkuun asti.

Liikennelaitos -liikelaitos ja Länsimetro Oy ovat valmistelleet sopimusta metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta. Sopimus tuodaan liikennelaitos -liikelaitoksen johtokuntaan arviolta 12.5.2016 ja Länsimetro Oy:n hallitukseen arviolta 26.5.2016.

Kaupunkipyörät

Helsingin kaupunkipyöräpalvelu otetaan käyttöön 2.5.2016. Kaupunkipyörä on yhteiskäyttöpyörä kantakaupungissa liikkuville. Kaupunkipyöräpalvelu on kytketty joukkoliikennejärjestelmään mm. matkakortin ja reittioppaan avulla.

Pyöräasemat sijaitsevat kantakaupungin alueella, joka rajoittuu lännessä Ruoholahteen, pohjoisessa Taka-Töölöön ja idässä Sörnäisiin. Vuonna 2017 palvelu tarjoaa 1500 pyörää 150 asemalla Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti. Palvelulla oletetaan tehtävän päivittäin noin 5000 matkaa.

Liikennelaitos -liikelaitos vastaa kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnasta. Sopimus on tehty kymmeneksi vuodeksi ja sen arvo on 12,95 milj. euroa. Yksityinen mainosrahoitus tuottaa noin puolet järjestelmän kustannuksista, käyttäjämaksut noin neljänneksen ja neljännes on kaupungin tukea järjestelmälle.

Palvelun toimittaa konsortio Moventia ja Smoove SAS. Moventia on espanjalainen perheomisteinen joukkoliikenneyritys, joka operoi busseja ja raitiovaunuja mm. Barcelonan alueella. Smooven kaupunkipyörät ovat käytössä esimerkiksi Ranskan Strasbourgissa ja Nizzassa. Yhteenliittymästä Smoove SAS toimittaa pyörät, pyöräasemat ja tekniset laitteet. Moventia operoi pyöriä eli huolehtii mm. siitä, että asemien täyttöaste pysyy tasaisena ja pyörät ehjinä. Clear Channel Suomi Oy vastaa hankkeeseen liittyvästä mainostilamyynnistä alihankkijana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

HKR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566