Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 416

Kaupunginvaltuuston 27.4.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.4.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

 

 

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään Länsimetro Oy:n rahoitusjärjestelyihin liittyvät, päätöksen edellyttämät takaussitoumukset.

 

 

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

5

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi liikuntajohtajalle, liikuntavirastolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Tiedoksi kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja Liikennelaitos-liikelaitokselle. 

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

8 - 10

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 11.5.2016

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja Ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut-Kuntayhtymälle/Vesihuolto.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseolle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Gasum Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Vesihuollolle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja asuntotuotantotoimistolle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Senaatti-kiinteistöille, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Vesihuollolle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

14

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialan päätösten täytäntöönpanon kohtaan 4 lisätään seuraava:

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään Länsimetro Oy:n rahoitusjärjestelyihin liittyvät, päätöksen edellyttämät takaussitoumukset.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston 27.4.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

 

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

5

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi liikuntajohtajalle, liikuntavirastolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Tiedoksi kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja Liikennelaitos-liikelaitokselle. 

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

8 - 10

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 11.5.2016

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja Ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut-Kuntayhtymälle/Vesihuolto.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseolle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Gasum Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Vesihuollolle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja asuntotuotantotoimistolle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Senaatti-kiinteistöille, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Vesihuollolle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

14

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566