Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 409

Iltakouluasia: Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelun tilannekatsaus

HEL 2016-002483 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Laura Kolbe ja Björn Månsson. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallitus linjasi 7.11.2015 aluejaon perusteista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen askelmerkeistä sekä 18 itsehallintoalueen perustamisesta. Linjausten tarkentamiseksi ja itsehallintoalueille siirrettävien tehtävien tarkempaa määrittelyä ja siirtojen toteuttamisen alustavaa valmistelua varten asetetun selvityshenkilö Lauri Tarastin ehdotusten ja hallituksen neuvottelujen pohjalta hallitus sopi 5.4.2016 maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteensovituksesta sekä maakuntien tehtävistä.

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakuntien tehtävien perustana on kunnan, maakunnan ja valtion välinen työjako, jossa

        kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä

        maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, alueellista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä

        valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista, turvallisuustehtävistä sekä mm. yleisen edun valvonnasta.

Hallituksen em. linjausten mukaiset tehtäväsiirrot toteutetaan siten, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa 1.1.2019. Samanaikaisesti voimaan tuleva rahoituslainsäädäntö valmistellaan valtion rahoitusmallin pohjalta.

Tavoiteaikatauluna on ollut, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos ja maakuntalakiluonnos sekä näihin liittyvät valtionosuus- ja muut lakiluonnokset valmistuvat tämän vuoden huhtikuun aikana. Hallituksen esitysluonnos lähetetään lausunnoille ennen sen antamista eduskunnalle.

Hallituksen 5.4.2016 linjauksiin sisältyy myös pääkaupunkiseudun erillisratkaisu, jonka mukaan ”Pääkaupunkiseutu muodostaa muusta maasta olosuhteiltaan ja tarpeiltaan poikkeavan väestökeskittymän. Mikäli pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät näiden erityispiirteiden huomioimiseksi yhteisen ehdotuksen, on hallitus valmis arvioimaan lakiin otettavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua.”

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät kokouksessaan 7.4.2016 käynnistää em. erillisratkaisun valmistelun.

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus uudistuksen valmistelutilanteesta sekä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja rahoitusjohtajan selostukset.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2016 § 219

HEL 2016-002483 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

07.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Marko Karvinen. Asiantuntija ei ollut läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566