Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 412

Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistyksen koulusopimuksen sekä yhdistykselle myönnettyjen lainojen siirtäminen Munkkiniemen koulutussäätiölle

HEL 2016-002372 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin ja Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n välisen koulusopimuksen siirron perustetulle Munkkiniemen koulutussäätiö sr -säätiölle sekä hyväksyä yhdistyksen kaupungin velkavastuiden siirron säätiölle seuraavin edellytyksin:

        Säätiö ottaa kokonaisuudessaan vastattavakseen yhdistyksen lainat sekä ne Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön lainat, joista yhdistys vastaa yhdessä osakeyhtiön kanssa siten, että olemassa olevat vakuudet sekä lainojen alkuperäiset ehdot pysyvät voimassa.

        Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön koko osakekanta siirtyy yhdistyksen varojen siirron yhteydessä säätiön omistukseen.

        Lainojen siirrosta ja vakuuksien voimassa pysymisestä saadaan asian todentava dokumentaatio.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan kaupungin puolesta siirrossa tarvittavat laina-asiakirjat sekä opetustoimen johtajaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta koulusopimuksen siirtoasiakirjan samassa yhteydessä lainojen ja vakuuksien siirron kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Munkkiniemen yhteiskoulun voimassa oleva sopimus perusopetuksen järjestämisestä

2

Munkkiniemen yhteiskoulun esitys koululainojen ja koulusopimuksen siirtämisestä säätiölle

3

Munkkiniemen koulutussäätiön pöytäkirjanote

4

Kannatusosakeyhtiön hallituksen pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys / Munkkiniemen koulutussäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Munkkiniemen yhteiskoulu on vuonna 1938 perustettu yksityinen koulu, jonka tiloissa toimivat perusopetuksen yläasteen vuosiluokat 7−9 ja lukio. Koulun ylläpitäjä on Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys ry. Opetustarkoituksessa käytettävän koulukiinteistön omistaa Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiö, joka on ry:n täysin omistama tytäryhtiö.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin ja yksityisten perusopetusta antavien koulujen väliset sopimukset 14.9.2011 (153 §). Munkkiniemen yhteiskoulun voimassa oleva sopimus on esityksen liitteenä 1. Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Yksityinen opetuksen järjestäjä tarvitsee toimintaansa varten valtioneuvoston myöntämän perusopetuksen järjestämisluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäjä ja kunta ovat sopineet asiasta. Kaupungin ja Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen mukaan Munkkiniemen yhteiskoulu toimii osana kaupungin kouluverkkoa ja Munkkiniemen alueen yläasteikäisten lähikouluna, jota oppilaaksiottoalueella asuvilla oppilailla on oikeus käydä.

Yhdistys ja osakeyhtiö ovat saaneet useassa eri vaiheessa vuosien 1982–2000 välillä kaupungilta koululainoja. Lainoja on yhteensä 37 kpl, joista 32 kpl on myönnetty suoraan yhdistykselle (yhteensä 751 128 eur per 31.12.2015) ja loput viisi kpl osakeyhtiölle siten, että yhdistys vastaa niistä yhteisvastuullisesti (yhteensä 13 700 588,50 eur per 31.12.2015). Kaikkien lainojen vakuutena ovat koulukiinteistöön vahvistetut kiinnitykset.

Yhdistys on kokouksissaan 9. ja 16.11.2015 yksimielisesti päättänyt perustaa Munkkiniemen koulutussäätiö sr -nimisen säätiön ja siirtää sille kaikki yhdistyksen varat, velat sekä koulutoiminnot oikeuksineen ja velvoitteineen. Siirtyviin varoihin sisältyy myös Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön osakekanta. Perustamispäätöksen ehtona on kuitenkin se, että säätiölle myönnetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupa ja että kaupunki hyväksyy voimassa olevan koulusopimuksen siirron yhdistykseltä säätiölle. Yhdistys on jättänyt kaupunginhallitukselle 25.2.2016 erillisen anomuksen, jossa se pyytää koulusopimuksen siirtämispäätöksen yhteydessä päätöstä myös koululainojen ja osakeyhtiölle myönnettyihin lainoihin liittyvien yhdistyksen yhteisvastuiden siirtämisestä säätiölle. Varojen, velkojen ja koulutoimintojen siirron jälkeen yhdistys on tarkoitus purkaa. Munkkiniemen yhteiskoulun esitys koululainojen ja -sopimuksen siirtämisestä liitteineen on esityksen liitteenä 2.

Yhdistys on opetusvirastolle toimittamassaan selvityksessä todennut, ettei ylläpitomuodon muutoksella säätiöksi ole vaikutusta koulutoimintaan eikä oppilaiden tai henkilökunnan asemaan. Ainoastaan ylläpitäjän juridinen muoto muuttuu. Säätiö on perustettu ja rekisteröity säätiörekisteriin 22.12.2015.

Säätiö on hallituksen kokouksessaan 22.3.2016 päättänyt ottaa em. yhdistyksen lainat vastattavakseen ja sitoutua siirron jälkeen edelleen vastaamaan yhteisvastuullisesti edellä mainituista kannatusosakeyhtiölle myönnetyistä lainoista. Kannatusosakeyhtiön hallitus on kokouksessaan 9.2.2016 päättänyt hyväksyä lainojen siirron yhdistykseltä säätiölle ja sen yhteydessä tapahtuvan kiinnitysvakuuksien siirron säätiön lainoille entisin ehdoin sekä kokouksessaan 22.3.2016 päättänyt sitoutua siirron jälkeen edelleen vastaamaan yhteisvastuullisesti kahdesta yhdistykselle myönnetystä lainasta. Säätiön ja osakeyhtiön hallituksen asiaa koskevat pöytäkirjanotteet ovat liitteinä 3 ja 4.

Yhdistyksen tavoin jatkossa myös säätiön pääasiallinen tulonlähde ovat lakisääteiset oppilaskohtaiset korvaukset, peruskoulun osalta kotikuntakorvaus ja lukion osalta oppilaskohtainen valtionosuus. Kannatusyhdistyksen ja -osakeyhtiön tilinpäätösmateriaalien sekä säätiön toiminta- ja taloussuunnitelman 2016–18 perusteella säätiön tuleva taloustilanne on hyvä ja taserakenne isoista lainavastuista huolimatta vakaa. Kaupungin luottoriskin näkökulmasta yhdistyksen kaupungin velkavastuiden siirtämiselle yhdistykseltä säätiölle ei ole estettä.

Koulusopimuksen siirtämistä koskeva osuus on valmisteltu yhdessä opetusviraston kanssa. Opetusviraston mukaan nykyinen koulusopimus voidaan siirtää sellaisenaan koulutoimintaa välittömästi jatkavalle säätiölle, jos sille myönnetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupa. Opetustoimen johtaja allekirjoittaa koulusopimuksen siirtoasiakirjan samassa yhteydessä lainojen ja vakuuksien siirron kanssa. Sopimuksen siirron voimaantulon edellytyksenä on, että valtioneuvosto myöntää säätiölle tarvittavan järjestämisluvan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Munkkiniemen yhteiskoulun voimassa oleva sopimus perusopetuksen järjestämisestä

2

Munkkiniemen yhteiskoulun esitys koululainojen ja koulusopimuksen siirtämisestä säätiölle

3

Munkkiniemen koulutussäätiön pöytäkirjanote

4

Kannatusosakeyhtiön hallituksen pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys / Munkkiniemen koulutussäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Opetusvirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566