Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 427

Alueen varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten Jakomäen keskiosasta

HEL 2016-003220 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata liitteestä 1 ilmenevät  Suurmetsän Jakomäessä sijaitsevat alueet (liitteessä alueet 1 ja 2)  kumppanuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa osoitettavasta asuinrakennusoikeudesta:

-  vähintään noin 70 % tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona ja / tai asumisoikeusasuntotuotantona.

-  enintään noin 30 % voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona ja / tai valtion tukemana opiskelija-asuntotuotantona

2

Varausalueelle toteutettavien asuntojen asuntojakauman tulee olla monipuolinen alueen markkinatilanne huomioiden.

3    

Varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit hyväksyy tonttiosaston osastopäällikkö.

4

Varauksensaajan valitsee kiinteistölautakunta erillisellä päätöksellä samassa yhteydessä, kun Jakomäen keskiosan kehittämishanketta koskeva hankintapäätös tehdään.

5

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia yleisiä varausehtoja.

6

Sen lisäksi, mitä liitteessä 2 on määrätty kaupungin oikeudesta päättää varaus kesken varausajan, on kaupungilla oikeus päättää varaus myös sen seurauksena, että varauksensaajan kanssa myöhemmin tehtävä Jakomäen keskiosan kehittämistä koskeva hankintasopimus (kehitysvaiheen allianssisopimus tai toteutusvaiheen allianssisopimus) päättyy mainitussa sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kiinteistölautakunta oikeutetaan edellä mainitun lisäksi tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkistuksia ja täydennyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

2

Yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta on päätöksellään 28.1.2016 (27 §) oikeuttanut kiinteistöviraston tilakeskuksen valmistelemaan Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen toteutusta projektiallianssina.

Hankintalain näkökulmasta kyse on neuvottelumenettelystä, jossa Jakomäen keskiosan kehittämistä varten valitaan yksi neuvotteluihin kutsutuista tarjoajista tai tarjoajaryhmittymistä. Tämän kanssa solmitaan niin sanottu kehitysvaiheen allianssisopimus. Tarjoajien tai tarjoajaryhmittymien tulee jättää lopulliset tarjouksensa toukokuussa 2016.

Jakomäen keskiosan kehittämishanke jakautuu toisaalta alueen suunnittelua ja julkista rakentamista koskevaan kaksivaiheiseen hankintamenettelyyn ja toisaalta kaavamuutoksen myötä tulevaan asuntotuotantoon ja sitä koskevaan varaukseen.     

Tulevia asuntotontteja koskeva varaus on tarkoituksenmukaisinta saattaa päätöksentekoon siten, että varauksen ehdot ovat tarjoajilla tiedossa jättäessään julkista hankintaa koskevan lopullisen tarjouksensa. Varauksensaajan valinta jätettäisiin puolestaan kiinteistölautakunnan päätettäväksi. Tällöin julkista hankintaa ja varauksensaajaa koskevat päätökset tehtäisiin luontevasti samassa yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Tausta ja julkisen hankinnan valmistelu

Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen lähtökohtana on viiden alueella sijaitsevan palvelurakennuksen peruskorjauksen korvaaminen yhdellä peruskorjaus-, laajennus- tai uudisrakennushankkeella sekä asuntojen rakentaminen vapautuville tonteille. Sijainti- ja varausaluekartta on liitteenä 1.

Kiinteistölautakunta on päätöksellään 28.1.2016 oikeuttanut kiinteistöviraston tilakeskuksen valmistelemaan Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen toteutusta projektiallianssina. Menettelyssä tilaaja hankkii hankintalain mukaisella neuvottelumenettelyllä ryhmittymän ensivaiheessa kehittämään alueen suunnitelmia sekä jatkovaiheessa rakentamaan palvelurakennuksen yhteistoiminnassa tilaajan kanssa.

Kiinteistöviraston tilakeskus on valmistellut hanketta yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Hankkeen valmistelun aikana on tehty yhteistyötä kiinteistöviraston tonttiosaston, kaupunginkanslian ja liikuntaviraston kanssa.

Yhteistyöstä kiinnostuneet ryhmittymät ovat jättäneet tilaajalle osallistumishakemukset, joiden perusteella tilakeskuksen päällikkö on päättänyt valita neuvottelumenettelyyn kolme ryhmittymää.

Hankintamenettely on edennyt siihen vaiheeseen, että neuvottelumenettelyyn valittujen kunkin kolmen ryhmittymän kanssa on pidetty sopimusneuvottelut. Valintaprosessiin kuuluvat kehitystyöpajat on pidetty maalis- ja huhtikuussa.

Alustava lopullisten tarjousten jättämiselle varattu aika on 20.5.2016. Tämän jälkeen kiinteistöviraston tilakeskus valmistelee varsinaisen hankintapäätöksen, joka on tarkoitus viedä kiinteistölautakunnan päätettäväksi kesäkuussa 2016.

Hankintasopimukset

Neuvottelumenettelyssä valikoituvan ryhmittymän kanssa tehdään hankintapäätöksen perusteella ensivaiheessa niin sanottu kehitysvaiheen allianssisopimus.

Kehitysvaiheen jälkeen tilaaja päättää erikseen toteutusvaihetta koskevasta julkisesta hankinnasta, jonka perusteella laaditaan toteutusvaiheen allianssisopimus.

Kehitysvaiheen on arvioitu päättyvän vuoden 2018 lopussa ja toteutusvaiheen alkavan heti tämän jälkeen. Kehitysvaiheen sopimus päättyy, kun tilaaja (kaupunki) päättää tehdä toteutusvaiheen allianssisopimuksen.

Nykyinen asemakaava ja kaavamuutos

Varausalue jakaantuu kahteen osaalueeseen.

Varausalueen eteläosa (alue 1) muodostuu tontista 41200/17. Voimassa olevan asemakaavan nro 10983 mukaan tontti kuuluu yleisten lähipalvelurakennusten korttelialueeseen (YL).

Varausalueen pohjoisosa (alue 2) on osa tonttia 41218/1. Voimassa olevan asemakaavan nro 11588 mukaan tontti kuuluu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YO).

Muun muassa varausaluetta koskien on vireillä Jakomäen keskiosan asemakaavan muutos. Suunniteltu kaavamuutosalue ilmenee liitteestä 1. Varausalueen osalta suunnitteilla on tonttien kaavoittaminen asuntotonteiksi. Tonteille kaavoitettaisiin enimmillään arviolta 500 asuntoa.

Varauksensaaja

Hankintamenettely on edennyt siihen vaiheeseen, että neuvottelumenettelyyn valittujen kunkin kolmen ryhmittymän kanssa on pidetty sopimusneuvottelut. Valintaprosessiin kuuluvat kehitystyöpajat pidetään maalis- ja huhtikuussa.

Alustava lopullisten tarjousten jättämiselle varattu aika on 20.5.2016.

Jotta tarjoajilla olisi mahdollisimman tarkat tiedot ja varmuus asuntotonttien varaamisesta ja varausehdoista, esitetään varaus vietäväksi tältä osin päätettäväksi kaupunginhallitukseen jo etukäteen ennen tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa.

Varauksensaajan valinta esitetään jätettäväksi kiinteistölautakunnan päätettäväksi samassa yhteydessä, kun julkista hankintaa koskeva asia viedään kiinteistölautakunnan päätettäväksi. Siten varauksensaaja valittaisiin myöhemmin.

Varausaika

Varausajan esitetään jatkuvan 31.12.2018 saakka.  Esitetty varausaika on sama, jonka julkisen hankinnan kehitysvaiheen on arvioitu kestävän.

Rahoitus- ja hallintamuoto

Liitteestä 1 ilmenevä alue esitetään varattavaksi pääasiassa vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja / tai asumisoikeusasuntotuotantoon (vähintään noin 70 %). Varausalueelle osoitettavasta asuinrakennusoikeudesta sallitaan kuitenkin toteutettavan enintään noin 30 % vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona ja / tai valtion tukemana opiskelija-asuntotuotantona.

Tavoitteena on Jakomäen rahoitus- ja hallintamuotojakauman monipuolistaminen.

Asuntojakauma

Hankkeessa ei katsota tarkoituksenmukaiseksi asettaa tarkkaa perheasuntovaatimusta. Vaihtelevaa asuntojakaumaa esitetään tavoiteltavan sen sijaan joustavammalla ehdolla, jonka mukaan varausalueen asuntojakauman tulee olla monipuolinen alueen markkinatilanne huomioiden.

Yhteistyökumppanit

Varauksensaajalla tulee olla mahdollisuus valita asuntotuotannon toteuttajiksi yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit esitetään tonttiosaston osastopäällikön hyväksyttäväksi.

Muut varausehdot

Varauksen päättämistä koskevat vakiintuneet yleiset varausehdot. Tämän lisäksi on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että varaus voitaisiin päättää myös siinä tapauksissa, että hankintasopimus (kehitysvaiheen allianssisopimus tai toteutusvaiheen allianssisopimus) päätetään. Tällöin julkista hankintaa ja varausta pystyttäisiin tarvittaessa käsittelemään kokonaisuutena.

Hankintasopimuksen päättämisperusteista ja -tilanteista sovitaan hankintasopimuksessa.

Varauksessa esitetään muutoin noudatettavaksi vakiintuneita yleisiä varausehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

2

Yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 21.04.2016 § 172

HEL 2016-003220 T 10 01 01 00

Jakomäenaukio 5 ja Huokotie 3

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi liitteestä 1 ilmenevät  Suurmetsän Jakomäessä sijaitsevat alueet (liitteessä alueet 1 ja 2)  kumppanuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa osoitettavasta asuinrakennusoikeudesta:

-  vähintään noin 70 % tulee toteuttaa vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona ja / tai asumisoikeusasuntotuotantona.

-  enintään noin 30 % voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona ja / tai valtion tukemana opiskelija-asuntotuotantona

2

Varausalueelle toteutettavien asuntojen asuntojakauman tulee olla monipuolinen alueen markkinatilanne huomioiden.

3    

Varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit hyväksyy tonttiosaston osastopäällikkö.

4

Varauksensaajan valitsee kiinteistölautakunta erillisellä päätöksellä samassa yhteydessä, kun Jakomäen keskiosan kehittämishanketta koskeva hankintapäätös tehdään.

5

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia yleisiä varausehtoja.

6

Sen lisäksi, mitä liitteessä 2 on määrätty kaupungin oikeudesta päättää varaus kesken varausajan, on kaupungilla oikeus päättää varaus myös sen seurauksena, että varauksensaajan kanssa myöhemmin tehtävä Jakomäen keskiosan kehittämistä koskeva hankintasopimus (kehitysvaiheen allianssisopimus tai toteutusvaiheen allianssisopimus) päättyy mainitussa sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi, että kiinteistölautakunta oikeutetaan edellä mainitun lisäksi tekemään varauspäätökseen muutoksia, tarkistuksia ja täydennyksiä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566