Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/9

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 343

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä

HEL 2015-005285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seurantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että seuraavan AM-ohjelman valmistelussa otetaan huomioon ikääntyvien asumistarpeet ja varataan "erityisryhmien" asumistarpeisiin hoiva- ja erilaisten palvelutalojen rakentamismahdollisuudet.” (Maija Anttila)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että kaupungin lauta- ja toimikuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-ohjelma) vuodenvaihteessa 2015−2016. Saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

65 vuotta täyttäneiden osuus oli Helsingin väestöstä 16,4 prosenttia, joka vastaa 101 709 henkilöä. Väestöosuuden ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 18 prosenttiin. Valtaosa ikäihmisistä asuu kotona. Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tukeminen.

Valtakunnallisten laatusuosituksien mukaan 75 vuotta täyttäneistä enintään 10 prosenttia on palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon piirissä. Helsingin kaupunki on panostanut viime vuosina laitoshoidon purkuun ja siirtänyt painopisteen kotona asumisen tukemiseen, kotihoidon kehittämiseen ja asumisessa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Keskiraskas palveluasuminen, johon ponnessa viitattaneen palvelutaloilla, ei kuulu kaupungin palveluvalikoimaan.

Kaupungilla on omia ympärivuorokautisia palveluasumisyksikköjä, lisäksi kaupunki ostaa näitä palveluja ostopalveluina. Koska tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen, kaupungin omia uusia ympärivuorokautisia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muutamia. Lisäksi olemassa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumiseksi. Tarpeet käydään läpi vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

Yksityisillä palvelutuottajilla on tuotevalikoimassa myös keskiraskasta palveluasumista eli nk. palvelutaloja. Kohteissa asiakas maksaa perusmaksun, johon sisältyy yleensä tietty palveluvalikoima. Kotihoidon palveluseteliä voi hyödyntää yksityisten palvelutuottajien kohteissa.

Kaupunki on luovuttanut tontteja sekä ikäihmisten omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen että eri toimijoiden ikäihmisille suunnattuihin asuntohankkeisiin. Ikäihmisille suunnattuja hankkeita on toteutettu Helsingissä kaikkiin hallintamuotoihin. Helsingin kaupunki omistaa valtion tukemia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka on suunnattu ikääntyneille.              

Esittelijä toteaa lopuksi, että käynnissä olevassa Stadin ikäohjelmassa on yhtenä teemakokonaisuutena valmisteltu Iätöntä asumista -osiota. Stadin ikäohjelma on sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu sekä toimeenpanoa edistetty ja seurattu verkostossa, jossa on ollut mukana kaupungin virastoja ja liikelaitoksia, Helsingin vanhusneuvosto, palvelukeskusten asiakasneuvostoja ja järjestöjä. Iätöntä asumista -työryhmän tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia Helsingissä. Iätöntä asumista -työryhmässä on paneuduttu ikäihmisten asumisen tilanteeseen, kerätty tietoa ja hyviä kokemuksia. Lisäksi edistetään monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteuttamista Helsinkiin. Työryhmä jatkaa toimintaansa aktiivisesti ja huolehtii osaltaan ikäihmisten asumismahdollisuuksien turvaamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566