Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ara-vuokra-asuntokannan säilymisestä 20 prosentin tasolla

HEL 2015-005290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seurantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että seuraavaa AM-ohjelmaa valmistellessa selvitetään, miten taataan riittävä ARA-vuokra-asuntojen rakentaminen, jotta niiden osuus säilyy kestävästi vähintään 20 % tasolla koko asuntokannasta.”(Maija Anttila)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että kaupungin lauta- ja toimikuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-ohjelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 346 751 asuntoa, joista valtion tukemia vuokra-asuntoja oli 70 889 eli 20 prosenttia asuntokannasta. Vuoden 2015 valmistuneesta 4 059 asunnosta 373 oli valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Vuoden 2015 loppuun mennessä valtion tukemista vuokra-asunnoista on vapautunut sääntelystä 4 014 asuntoa. Näistä 62 prosenttia oletetaan omistajatahon (mukaan lukien Helsingin kaupunki) perusteella säilyvän säännellyn vuokratuotannon piirissä. Ainakin kaupungin omaa, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamaa asuntokantaa on korjattu ja uudistettu järjestelmällisesti pitkän korkotukilainoituksen turvin, jolloin asunnot tulevat säilymään säänneltyinä vuokra-asuntoina. Vapaaksi vuokraksi on vapautunut vuoden 2015 loppuun mennessä reilut 1 500 asuntoa.

Asuntorakentamisennusteen mukaan Helsinkiin valmistuu vuosina 2016−2025 yhteensä 55 000 asuntoa, joista 14 000 on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (sis. myös opiskelija- ja nuorisoasunnot). Vuoteen 2025 mennessä sääntelystä vapautuu reilut 11 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Näistä vapaarahoitteiseen vuokraan siirtyy omistajatietojen perusteella tehdyn arvion mukaan noin 27 %. Vuoden 2025 lopussa Helsingissä ennustetaan olevan 405 810 asuntoa, joista 20 prosenttia on valtion tukemaa tuotantoa.

Kuva 1. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osuus asuntokannasta 31.12.2015 ja arvio osuudesta 31.12.2025.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että AM-ohjelman seurannan yhteydessä tullaan uutena asiana seuraamaan myös valtion tukeman vuokra-asuntokannan osuutta koko asuntokannasta. Nykyinen tavoitetaso turvaa 20 prosentin kannan osuuden. Mikäli osuus vaikuttaa pienenevän tähän on mahdollista reagoida tarkoituksenmukaisella tavalla. Yleiset asuntopoliittiset periaatteet määritellään AM-ohjelmassa. AM-ohjelmaehdotus 2016 tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566