Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/8

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 342

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä

HEL 2015-005379 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seurantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, voisiko ikääntyneiden kotona-asumista tukea tuottamalla sellaisia yhteisöasumiseen perustuvia aravavuokrataloja, joissa kotihoidon palveluja voidaan hoitaa keskitetymmin ja samalla laadukkaammin.” (Tuomas Rantanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että kaupungin lauta- ja toimikuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-ohjelma) vuodenvaihteessa 2015−2016. Saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Valtakunnallisissa suosituksissa on määritelty tavoitteeksi, että enintään 14 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä olisi säännöllisen kotihoidon piirissä. Kotihoidon tarve arvioidaan, ja sen saamiseksi tarvitaan aina päätös. Kaupungilla on käytössä myös kotihoidon palveluseteli, jota asiakas voi päätöksen kotihoidosta saatuaan käyttää kotihoidon palvelujen hankintaan yksityisessä palvelutalossa. Ikäihmisten palvelutarpeet vaihtelevat ja vain osa ikäryhmästä tarvitsee kotona selviytyäkseen palveluja. Vuonna 2014 Helsingissä kotihoidon asiakkaita oli hieman yli 12 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Jotta voitaisiin muodostaa kotihoidon tarpeessa olevien ikäihmisten asuintaloja, tarvittaisiin asuntoja kotihoidon päätöksen saaneille asiakkaille.

Kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyyden muodot. Kaupunki on luovuttanut tontteja sekä ikäihmisten omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen että eri toimijoiden ikäihmisille suunnattuihin asuntohankkeisiin. Ikäihmisille suunnatuissa asuintaloissa muodostuu usein yhteisöjä, joissa eri kuntoiset ikäihmiset voivat tarjota myös toisilleen apua. Yksityisillä toimijoilla on kohteita, joissa asukkaiden yhteistilassa toimii yhteisökoordinaattori, joka palvelee asukkaita virka-aikana. Yhteisöllisyyttä on tuettu myös hyödyntämällä alueen olemassa olevia tiloja yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla.

Ikäihmisille suunnattuja hankkeita on toteutettu Helsingissä kaikkiin hallintamuotoihin. Helsingin kaupunki omistaa valtion tukemia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka on suunnattu ikääntyneille. Pääsääntöisesti ikäihmisten kohteissa yhden asuntoon muuttavan asukkaan tulee olla 55 vuotta täyttänyt. Tämä tarkoittaa, että ikärajan ylittäneillä ei ole todennäköisesti pitkään aikaan kotihoidon tarvetta. Ara-vuokra-asunnoissa on varallisuusrajat, mikä rajaa asuntojen kohdistamista. Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnan perusteena ei myöskään koskaan ole kotihoidon tarve. Asumisoikeustuotannossa ei ikäihmisiin sovelleta varallisuusrajoja.

Esittelijä toteaa lopuksi, että käynnissä olevassa Stadin ikäohjelmassa on yhtenä teemakokonaisuutena valmisteltu Iätöntä asumista -osiota. Stadin ikäohjelma on sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu sekä toimeenpanoa edistetty ja seurattu verkostossa, jossa on ollut mukana kaupungin virastoja ja liikelaitoksia, Helsingin vanhusneuvosto, palvelukeskusten asiakasneuvostoja ja järjestöjä. Iätöntä asumista -työryhmän tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia Helsingissä. Iätöntä asumista -työryhmässä on paneuduttu ikäihmisten asumisen tilanteeseen, kerätty tietoa ja hyviä kokemuksia. Lisäksi edistetään monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteuttamista Helsinkiin. Työryhmä jatkaa toimintaansa aktiivisesti ja huolehtii osaltaan ikäihmisten asumismahdollisuuksien turvaamisesta.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että valtion tukemaan vuokratuotantoon liittyy aina asukasvalintakriteerit (pienituloisuus, vähävaraisuus, asunnon tarpeen kiireellisyys), joten yhden hallintamuodon kohdentaminen ikäihmisille ei ole tarkoituksenmukaista. Myöskään vain kotihoidon asukkaille suunnattuja asuntokohteita ei ole kannattavaa rakentaa. On tarkoituksenmukaista jatkaa ikäihmisille suunnattujen asuntokohteiden toteuttamista kaikkiin hallintamuotoihin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566