Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/11

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 345

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi yksinasuvien tarpeen huomioimisesta aravuokratuotannossa

HEL 2015-005307 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seurantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että seuraava AM-ohjelma valmistellaan siten, että selvitetään, miten ARA-tuotannossa voidaan huomioida erityisesti yksinasuvien tarve edulliselle vuokra-asumiselle.” (Petra Malin)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että kaupungin lauta- ja toimikuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-ohjelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Helsingin asuntokanta on pienasuntovaltainen (kuva 1). Kaksio on Helsingin yleisin huoneistotyyppi. Kaksioita on 36 prosenttia asunnoista. Yksiöitä on asunnoista 23 prosenttia ja kolmioita 22 prosenttia. Yhden hengen asuntokuntia asui eniten kaksioissa, 44 prosenttia yksin asuvista. Yksiöissä asui 38 prosenttia yhden hengen asuntokunnista.

Kuva 1. Asuntojen ja kotitalouksien koko Helsingissä.

Helsingin kaupunki ei sääntele vuokra-asuntotuotannon huoneistotyyppijakaumaa tai keskipinta-alaa. Kaupungin omassa asuntotuotannossa arvioidaan huoneistotyyppijakauma kohdekohtaisesti. Kysynnän mukaan voidaan rakentaa uudiskohteita eri alueille hieman erityyppisellä asuntojakaumalla. Vuokra-asuntojen kysyntä koostuu merkittävältä osin yksin asuntoa hakevista kotitalouksista.

Aravuokra-asuntojen uudistuotannosta merkittävä osa rakentuu pienasuntoina, opiskelija- ja nuorisoasunnot lähes kokonaan. Kaupungin aravuokra-asuntotuotannon keskipinta-ala on ollut viime vuosina noin 60 m². Tämä tarkoittaa monipuolista asuntojakaumaa, sisältäen runsaasti myös pienasuntoja. Vuokratasoltaan kaupungin aravuokra-asunnot ovat Helsingin edullisimpia.

Edelliseen viitaten esittelijä toteaa, että kaupungin yhtenä keskeisenä tavoitteena on monipuolinen ja tasapainoinen asukasrakenne, joten ei ole tarkoituksenmukaista, että kaupungin omaan kantaan rakennettaisiin pelkästään pienasuntoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566