Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/14

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 348

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotannon turvaamiseksi

HEL 2015-005299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seurantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että seuraavan AM-ohjelman valmistelussa luodaan valmiudet nykyistä suuremmalle nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuotannolle.” (Petra Malin)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että keskeisiä kaupungin lauta-, toimi- ja neuvottelukuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-ohjelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Opiskelija- ja nuorisoasuntoja on rakennettu merkittävä määrä 2000-luvulla (kuva 1).

Kuva 1. Opiskelija- ja nuorisoasuntojen toteuma laskettuna 5 vuoden takautuvana keskiarvona sekä tavoitetaso 2004 - 2015.

Opiskelija-asuntoja on rakenteilla (8.3.2016) 312 asuntoa (Hoas ja Fst Ab Kvarteret Viktoria Jätkäsaaressa). Tontteja on lisäksi varattuna kaupungin maalta 463 asunnon rakentamiseksi Kalasatamassa, Jätkäsaaressa ja Herttoniemessä.

Nuorisoasuntoja on rakenteilla (28.10.2015) 95 asuntoa (Alkuasunnot Kruunuvuorenrantaan). Tontteja on varattuna 496 nuorisoasunnon rakentamiseksi. Nuorisoasumiseen varatut tontit sijaitsevat Kalasatamassa, Laajasalossa ja Pihlajamäessä.

Lisäksi kaupunki on syksyllä 2015 puoltanut ARA:lle käyttötarkoituksen muutoksella toteutettavaa nuorisoasuntohanketta Mäkelänkadulta 132 asunnon rakentamiseksi yksityiselle maalle. Kaupunki on lisäksi työstänyt Myllypuron alueella Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tonteille täydennysrakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa, jonka tarkoituksena on turvata uusia opiskelija-asuntoja lähelle Metropolian tulevaa kampusta. 

Opiskelija- ja nuorisoasuntojen määrällinen tarkastelu on perusteltua tehdä pidemmän aikavälin keskiarvona, koska kohteet ovat pienasuntovaltaisia kerrostalokohteita, jolloin yhden kohteen asuntojen lukumäärä voi olla hyvin merkittävä (jopa 250 asuntoa). Tällöin liki koko vuoden tavoite koostuu vain yhden hankkeen asunnoista.

Opiskelijoille ja nuorille (alle 35-vuotiaat) kohdennettujen asuinkiinteistöjen lisäksi tulee kokonaistarkastelussa huomioida, että valtaosa ko. ikäluokan nuorista sijoittuu tavanomaiseen asuntokantaan.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että kaupunki on turvannut omilla toimillaan merkittävästi tavoitteita paremmat mahdollisuudet opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen Helsingissä. Jatkossa tulee lisäksi edellyttää, että valtio omalta osaltaan vastaa ko. ryhmien asuntotonttitarpeesta. Yleiset asuntopoliittiset periaatteet määritellään AM-ohjelmassa. AM-ohjelmaehdotus 2016 tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kauounginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566