Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.5.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten sosiaalisessa raportoinnissa kertyvää tietoa voitaisiin säännöllisesti tuoda poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön sekä eri lautakunnissa että kaupunginhallituksen ja valtuuston tasolla (Anna Vuorjoki)".

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus päätti 18.1.2016 § 45 äänin 10 - 5 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kuvataan, miten sosiaalisesta raportoinnista syntyvää tietoa käsitellään eri hallintokunnissa ja millä tavalla se tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon.  

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakaudella 2017 - 2020. Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön keskeinen väline. Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tuotetaan työntekijöiden kokemustietoa asiakasrajapinnasta. Sen kautta saadaan tietoa sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä. Tieto on luonteeltaan laadullista kokemustietoa ja se täydentää erilaisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin kertyvään tietoon sekä kaupungin asukkaille suunnattuihin kyselyaineistoihin perustuvia tilasto- ja tutkimustietoja.     

Muihin käytettävissä oleviin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin kautta saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä, kohdentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalihuollon ja kunnan muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Sosiaalinen raportointi edistää lisäksi sekä työntekijöiden että asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta voidaan saada nopeasti tietoa haavoittuvista asiakasryhmistä, joita on vaikea tavoittaa kyselytutkimuksin tai tilastollisen tiedon kautta. Sosiaalinen raportointi ja sen yhteydessä tuotettu tieto tukee erinomaisesti terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää tiedolla johtamista.      

Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sellaista tietoa, joka liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tätä tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Sosiaalisen raportoinnin tiedon lähteenä ovat asiakastyöntekijät. He tuntevat asiakkaiden elinpiirin ja heidän kohtaamansa haasteet. Sosiaalisen raportoinnin tehtävänä on tuoda esiin tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja esimerkiksi palvelujen toimivuudesta. Tiedon esiin tuominen ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa keskustelun ja asioiden muuttamisen.    

Uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaali- ja terveysvirastossa on linjattu, että sosiaalisesta raportoinnista tulee osa kaikkien asiakastyöntekijöiden perustyötä ja että tiedon kerääminen ja tuottaminen on systemaattista. Tiedon hyödyntäminen kytketään johtamisen rakenteisiin ja kertynyttä tietoa hyödynnetään kaupunkitasolla. Sosiaali- ja terveysvirasto kehittää ja jalkauttaa sosiaalista raportointia. Viraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman, jota ohjaa ohjausryhmä. Kehittämistyö ajoittuu 1.3.2015 - 31.12.2016.        

Tiedon keruuta on pilotoitu syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelut osastolla nuorten palveluissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja lastensuojelun avohuollossa. Tiedon keruu laajenee muille osastoille vuoden 2016 aikana.

Pääasiallinen tiedon raportointikanava on sosiaalisen raportoinnin internet-sivut. Raportoinnissa laadullista aineistoa täydennetään tilasto- ja tutkimustiedolla ja tietoa muokataan yhteistyössä tietokeskuksen kanssa. Internetissä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettävissä keväästä 2016 lähtien. Sivuja päivitetään sitä mukaan kun tiedon keruu etenee. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalista raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on myös osa kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuutta. Tietoa tuodaan valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä vuosittaisen hyvinvointiraportin että kaksi kertaa valtuustokaudessa julkaistavan Tila ja kehitys -raportin muodossa. Nämä tiedot ovat kaikkien hallintokuntien käytettävissä ja myös strategiatyössä. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa.     

Saadut lausunnot

Sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon säännöllisestä käytöstä päätöksenteossa on saatu lausunnot tietokeskukselta, opetuslautakunnalta, varhaiskasvatusvirastolta, nuorisoasiainkeskukselta, liikuntavirastolta ja kiinteistövirastolta. Lausunnot sisältyvät päätöshistoriaan.  

Tietokeskuksen näkemyksen mukaan mm. sosiaalisen raportoinnin kautta saatava tieto täydentää hyvin muista lähteistä kerättäviä helsinkiläisten sosiaalista hyvinvointia kuvaavia tietoja. Muihin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto muodostaa tietokokonaisuuden, joka palvelee entistä paremmin päätöksentekoa ja kehittämistyötä. Tietokeskus pitää tärkeänä, että tiedon kerääminen, tuottaminen, raportointi sekä tiedon hyödyntäminen on systemaattista. Sosiaalinen raportointi tulisikin liittää osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää tiedontuotantoa, strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tiedon hyödyntäminen sisällytetään johtamisen rakenteisiin ja että sitä hyödynnetään laajasti kaupunkiorganisaation eri osissa. Tietokeskus on osallistunut tiedon hyödyntämisen kehittämistyöhön ja pitää tärkeänä, että eri lähteistä kerättävä tieto kootaan säännöllisesti julkaistavien raporttien muodossa.         

Opetuslautakunta katsoo mm., että sosiaalisen raportoinnin kautta saatava tieto on tärkeä lisä koulun ja oppilaitoksen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavan ryhmän käyttöön. Erilaisten määrällisten tutkimusten kuten kouluterveyskyselyn lisäksi saadaan tärkeää laadullista tietoa lapsiperheiden tilanteesta koulun ja oppilaitoksen toiminta-alueella. Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat keskeisiä tiedon välittämisessä.      

Varhaiskasvatusvirastossa hyödynnetään asiakasrajapinnasta saatavaa tietoa erityisesti kunkin perheen palveluja ja toimintaa suunniteltaessa. Vuosittaisten varhaiskasvatuskeskustelujen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi nelivuotiaiden laajaan terveystarkastukseen liittyvässä Hyve4-mallissa kerätään tietoa lapsen hyvinvoinnista. 

Nuorisoasiainkeskus käyttää työnsä tueksi ja toimintojensa kehittämiseksi tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen yhdessä kokoamaa Nuoret alueittain - aineistoa sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työn tueksi koottua nuorten hyvinvointikertomukseen koottua tilasto-, tutkimus- ja nuorten kokemustietoa. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin sisältyvä työskentely nostaa esille nuorten paikallisia palvelutarpeita ja -toiveita, joita myös ohjautuu kaupungin viralliseen päätöksentekoon.   

Liikuntavirasto katsoo voivansa hyödyntää sosiaalisesta raportoinnista kertyvää tietoa etenkin liikunnallisesti kaikkein passiivisimpien kohderyhmien tavoittamiseksi. Tietopohja edesauttaisi näiden kohderyhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä liikunnan avulla, kun tietoon perustuen voitaisiin luoda aikaisempaa vaikuttavampia toimenpiteitä.  

Kiinteistövirastolla ei ole sosiaalista raportointia, mutta se hyödyntää päätöksenteossa muualla valmiiksi tuotettua tietoa. Asunto-osastolla on tietokeskuksen kanssa projekti, jossa kerätään tietoa  asukasrakenteesta ja asukkaiden hyvinvoinnista.   

Johtopäätös

Uuden kuntalain mukaan seuraavalla valtuustokaudella kunnassa tulee olla kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista sekä mm. ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen, palvelujen järjestämisen ja tuottamisen sekä kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet. Lisäksi maan hallitusohjelmassa todetaan kuntien suunnitteluvelvoitteista luopumisesta, että kuntalain mukainen kuntastrategia korvaa yksittäiset strategiset ja toiminnalliset suunnitteluvelvoitteet.  

Sosiaalinen raportointi tuottaa hyödyllistä tietoa. Uusia raportointimenettelyjä kehitettäessä tulee huolehtia, että toimenpiteitä työstetään kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon valtion suunnitelmat kuntien tehtävien vähentämisestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Asunto-osasto 3.3.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

 

Kiinteistöviraston asunto-osasto välittää kaupungin vuokra-asunnot. Asunto-osaston tavoitteena on, että asunnot tarjotaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asukasvalinta tehdään hakemusten perusteella.

Tavoitteena on, että vieraskielisten ja huono-osaisten keskittyminen samoille alueille torjutaan. Asunto-osasto toteuttaa yhdessä kaupungin tietokeskuksen kanssa projektin, jossa kerätään tietoa kaupungin vuokratalojen asukasrakenteen kehityksestä ja asukkaiden hyvinvoinnista. Projektissa sitoudutaan tutkimustiedon salassapitoon eikä sitä voida julkaista, koska siinä kuvataan rajattua tietoa kotitalouksista (rakennustasolla). Tiedot tulevat vain asunto-osaston asunnonvälitysyksikön käyttöön.

Kiinteistövirasto ei tuota itse sosiaalista raportointia, mutta hyödyntää päätöksenteossa muiden hallintokuntien tuottamaa tietoa.

Lisätiedot

Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 01.03.2016 § 26

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tuotetaan työntekijöiden laadullista tietoa asiakasrajapinnasta. Tiedon keruuta on kokeiltu syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelut -osastolla nuorten palveluissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja lastensuojelun avohuollossa. Kerätyn tiedon mukaan asiakkaiden hyvinvointiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ovat mm. Helsingin kalliit asumiskustannukset, ylisukupolvinen huono-osaisuus sekä talousvaikeudet ja velkaantuminen. Tiedon keruu laajenee muille osastoille vuoden 2016 aikana.

Sosiaalisen raportoinnin kautta työntekijöiden tieto asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä saadaan pilotin mukaan hyödynnettyä entistä paremmin. Tietoa kerätään asiakastyötä tekeviltä työntekijöiltä systemaattisesti, ja tiedot perustuvat asiakastyössä syntyviin dokumentteihin, palvelutarpeen arvioihin. Tieto on luonteeltaan laadullista ja se täydentää erilaisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin kertyvään tietoon sekä kaupungin asukkaille suunnattuihin kyselyaineistoihin perustuvia tilasto- ja tutkimustietoja. Muihin käytettävissä oleviin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin kautta saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä, kohdentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalihuollon ja kunnan muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Tietoa voidaan jatkossa hyödyntää myös sosiaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamisessa.

Kerätty tieto tulee jatkossa olemaan muitten hallintokuntien kuten opetusviraston käytössä. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa. Sosiaalisen raportoinnin tiedot tulevat muiden hallintokuntien käyttöön siten myös strategiatyön kautta.

Keskeinen toimija asiassa on sosiaali- ja terveystoimi. Kehittämistyö asiassa kuuluu ensi sijassa sinne. Opetusvirasto arvioi ja seuraa, miten sosiaalisen raportoinnin kautta muodostuvaa tietoa voidaan hyödyntää. Tätä kautta saatava tieto on tarpeellinen lisä koulun tai oppilaitoksen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavan ryhmän käyttöön. Erilaisten määrällisten tutkimusten, kuten kouluterveyskyselyn lisäksi saadaan tärkeää laadullista tietoa lapsiperheiden tilanteesta koulun tai oppilaitoksen toiminta-alueella. Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat keskeinen linkki tiedon välittämisessä. Kattavan hyvinvointitiedon saaminen opetuslautakunnan, koulun tai oppilaitoksen käyttöön auttaa suunnittelemaan toimintoja nykyistäkin paremmin. Täten asialla on myös merkittäviä terveysvaikutuksia.

Käsittely

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Leoni teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen 5. kappaleen ("Keskeinen toimija asiassa…") neljännen virkkeen ("Tätä kautta saatava…") jälkeen lisätään seuraava virke:

"Tiedolla voi olla myös merkitystä virastotason kehittämistyössä kuten esimerkiksi kouluverkkotarkasteluissa ja erityisen tuen suunnittelussa." 

ja että mainittuun kappaleeseen ennen toiseksi viimeistä virkettä ("Kattavan hyvinvointitiedon saaminen…") lisätään seuraava virke:

"Lisäksi opetuslautakunnalle esitetään säännöllisesti esimerkiksi vuosittain kooste niistä sosiaalisessa raportoinnissa esille nousseista teemoista, jotka liittyvät opetuksen suunnitteluun."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Liikuntavirasto 1.3.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

 

Käsitellessään valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta (20.5.2015, 151 §) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla toivomusponnen (Anna Vuorjoki), jonka mukaan on selvitettävä, miten sosiaalisessa raportoinnissa kertyvää tietoa voitaisiin säännöllisesti tuoda poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön sekä eri lautakunnissa että kaupunginhallituksen ja valtuuston tasolla.

Kaupunginhallitus päätti (18.1.2016, 45 §) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, jotta kuvataan, miten sosiaalisesta raportoinnista syntyvää tietoa käsitellään eri hallintokunnissa ja millä tavalla se tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon. Kaupunginhallitus on pyytänyt liikuntaviraston lausuntoa asiaan.

Liikuntavirasto lausuu seuraavaa:

Liikuntavirasto voisi hyödyntää sosiaalisesta raportoinnista syntyvää tietoa etenkin liikunnallisesti kaikkein passiivisimpien kohderyhmien tavoittamiseksi. Tietopohja edesauttaisi näiden kohderyhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä liikunnan avulla, kun tietoon perustuen voitaisiin luoda aikaisempaa vaikuttavampia toimenpiteitä.

Sosiaalihuoltolain (1301/2015) edellyttämän rakenteellisen sosiaalityön tarkoitus on huolehtia sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Väestön liikunnallista ja fyysistä aktiivisuutta leimaa samankaltainen ilmiö kuin terveys- ja hyvinvointieroja yleisemminkin. Tutkimusten mukaan (esim. THL:n tutkimukset) hyvätuloiset, ylemmät toimihenkilöt ja pitkälle koulutetut työikäiset liikkuvat muita useammin. Myös lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudessa on eroja vanhempien sosioekonomisen aseman sekä nuoren oman koulutuksen mukaan. Vanhempien matala sosioekonominen asema on yhteydessä vähäisempään liikunnan harrastamiseen lapsena. Lapsuuden ja nuoruusajan liikuntaerot ovat merkittävä tekijä kansanterveyden kannalta, sillä lapsuuden aikainen liikunta-aktiivisuus on yhteydessä liikunnan harrastamiseen aikuisuudessa.

Sosiaalinen raportointi tuottaa tietoa, jonka perusteella voidaan saada aikaan vaikuttavuutta. Toimenpiteitä voidaan suunnitella ja kohdentaa tuotettuun tietoon perustuen. Sosiaalihuollon toimenpiteiden lisäksi sosiaalisen raportoinnin myötä kertyvällä tiedolla voidaan parantaa myös muiden hyvinvointia edistävien alojen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Liikuntatoimi on yksi keskeinen hyvinvointia edistävä toimiala. Liikunnalla on tieteellisesti todistettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Liikkumattomuuden on nykytutkimuksissa todettu olevan tupakointiin verrattava terveysriski (esim. Helajärvi, Liikunta ja tiede 4/2014).

Liikuntatoimen keskeisin tehtävä on lisätä helsinkiläisten hyvinvointia liikunnan keinoin. Tätä tehtävää liikuntavirasto toteuttaa tarjoamalla monipuolisia ja laadukkaita liikunnan olosuhteita, kuten sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja sekä tukemalla liikunnan kansalaistoimintaa avustuksin. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta. Lisäksi liikuntavirasto järjestää monipuolisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita eri puolilla Helsinkiä. Liikuntavirasto toteuttaa myös erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä niiden helsinkiläisten liikuntaa, jotka ovat fyysiseltä aktiivisuudeltaan passiivisimpia. Tämä työ tähtää nimenomaan havaittujen liikuntaerojen vähentämiseen.

Liikuntaviraston asiakasryhmät vaihtelevat liikunnallisesti erittäin aktiivisista ja terveytensä kannalta riittävästi liikkuvista aivan passiivisimpiin. Ei ole tavatonta, että liikuntapalveluiden kehittämistyössä korostuu aktiivisten, toimintakykyisten ja palveluiden tarjontaan omaehtoisesti tutustuvien kuntalaisten ääni. Liikuntatoimen tärkeä tehtävä on kuitenkin kohdistaa toimenpiteitä etenkin liikunnallisesti kaikkein passiivisempien ja ns. haavoittuvien asiakasryhmien (erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, osa senioreista, kulttuuriset vähemmistöt, työttömät jne.) liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseen. Näiden kohderyhmien tavoittaminen on kuitenkin koettu kohtuullisen haastavaksi.

Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotettava tieto parantaisi liikuntatoimen palveluiden kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin toimenpiteisiin haavoittuvien asiakasryhmien kohdalla. Sosiaalihuollon kokemuspohjaista tietoa voitaisiin liikuntavirastossa hyödyntää juuri haavoittuvien asiakasryhmien ja liikunnallisesti kaikkein passiivisimpien kuntalaisten tavoittamiseksi.

Motivaatio on yksi keskeisin liikuntaharrastuksen aloittamisen ja ylläpitämisen sisäinen moottori. Juuri haavoittuvien asiakasryhmien aktivoimiseksi on tärkeää saada relevanttia tietoa heidän tarpeistaan ja toiveistaan liikuntapalveluita kohtaan, jotta liikuntapalveluita voidaan muotoilla kohtaamaan asiakkaiden tarpeita. Näin kasvatetaan palveluiden laadullista saavutettavuutta ja saataisiin aikaan pysyvämpiä vaikutuksia liikunnan edistämisessä.

Virastossa hyödynnetään jo tällä hetkellä muun tietoperustan ohella oman henkilöstön asiantuntemusta ja heidän asiakaskokemuksiaan. Lisäksi virastossa on käynnistetty osallistamisen menetelmiä. Liikuntavirasto on osallistunut sosiaali- ja terveydenhuollon projekteihin, joissa tavoitteena on ollut kehittää uusia palveluja kuntalaisten osallistamisen ja palvelumuotoilun kautta. Lisäksi liikuntavirastossa Fun Action toiminnassa hyödynnetään nuorten tiimejä, joissa tietoa kerätään suoraan asiakasrajapinnasta.

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932

minna.ekman(a)hel.fi

Saila Hänninen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

saila.hanninen(a)hel.fi

 

Tietokeskus 29.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

 

Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyvää tietoa. Sosiaalisen raportoinnin tehtävänä on tuottaa sellaista asiakastyöhön perustuvaa tietoa, joka koskee sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeita ja niiden yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien vaikuttavuutta ja vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin. Tietoa välitetään päätöksentekijöille, kuntalaisille, virkamiehille ja poliitikoille, ja tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Sosiaalisen raportoinnin tiedon lähteenä ovat asiakastyöntekijät, jotka tuntevat asiakkaiden elinolot ja heidän kohtaamansa arjen haasteet. Asiakastyöntekijät tuottavat analyysejä (esim. palvelutarpeen arvioinnit) asiakastietoja hyödyntäen. Tämän tiedon esiin tuominen ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen mahdollistavat keskustelun ja tietoon perustuvan kehittämisen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on pilotoinut sosiaalisen raportoinnin tiedonkeruuta syksyllä 2015. Tietokeskus on osallistunut työhön ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Lisäksi tietokeskus on osallistunut pilotointiraportin kirjoittamiseen. Pilotissa tuotettiin kirjallista aineistoa nuorten palveluissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja lastensuojelun avuhuollossa olleiden asiakkaiden tilanteesta. Kerätyn tiedon mukaan asiakkaiden hyvinvointiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ovat mm. Helsingin kalliit asumiskustannukset, palvelujärjestelmään liittyvät ongelmat, ongelmien ylisukupolvisuus, sekä osattomuus ja yksinäisyys. Tiedonkeruuta on määrä laajentaa vuoden 2016 aikana mm. vammaistyöhön ja ohjaamoon. Tietokeskus on osallistunut tiedonkeruun suunnittelupalavereihin yksiköissä.

Tietokeskuksen näkemyksen mukaan sosiaalisen raportoinnin kautta saatava tieto täydentää hyvin muista lähteistä kerättäviä helsinkiläisten sosiaalisesta hyvinvointia kuvaavia tietoja. Muihin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto muodostaa tietokokonaisuuden, joka palvelee entistä paremmin päätöksentekoa ja kehittämistyötä. Tietokeskus pitää tärkeänä, että tiedon kerääminen, tuottaminen, raportointi sekä tiedon hyödyntäminen on systemaattista. Sosiaalinen raportointi tulisikin liittää osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää tiedontuotantoa, strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tiedon hyödyntäminen sisällytetään johtamisen rakenteisiin ja että sitä hyödynnetään laajasti kaupunkiorganisaation eri osissa. Tietokeskus on osallistunut tiedon hyödyntämisen kehittämistyöhön.

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman ja kehittämistä ohjaamaan on nimitetty ohjausryhmä. Kehittämistyö tapahtuu 1.3.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat sosiaalisen raportoinnin internet-sivut. Raportoinnissa laadullista aineistoa täydennetään tilasto- ja tutkimustiedolla, jota tietokeskus tuottaa esiin nostettuihin ilmiöihin liittyen.

Tietokeskus pitää tärkeänä, että eri lähteistä kerättävä tietoa kootaan ja syntetisoidaan säännöllisesti julkaistavien raporttien muodossa. Tietokeskuksessa kehitetään helsinkiläisten hyvinvointia kuvaavaa raportointia. Tietoa tuodaan valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä vuosittaisen hyvinvointiraportin että kaksi kertaa valtuustokaudessa julkaistavan Tila ja kehitys –raportin kautta. Raportit ovat kaikkien toimijoiden vapaasti käytettävissä. Tämä mahdollistaa paremman kokonaiskuvan muodostamisen ja kehittämistoimien määrittelyn yhteiseen tietoperustaan nojaten.

Lisätiedot

Ari Jaakola, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, puhelin: 310 43608

ari.jaakola(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatusvirasto 26.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

 

Kaupunginhallitus on pyytänyt varhaiskasvatusviraston lausuntoa valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon säännöllisestä käytöstä päätöksenteossa 1.3.2016 mennessä.

Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tarkoitetaan sitä, miten työntekijöiden asiakasrajapinnasta keräämää tietoa kootaan systemaattisesti ja hyödynnetään päätöksenteossa.

Varhaiskasvatusviraston palveluissa on noin 23 000 helsinkiläistä lasta ja lisäksi päivittäisiä leikkipuistokävijöitä on noin 8 000. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa ja lisäksi perheiden kanssa käydään vuosittain varhaiskasvatuskeskustelut, joissa käydään läpi lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Päivittäisissä kohtaamisissa syntyvän tiiviin vuorovaikutuksen ja asiakassuhteen myötä varhaiskasvatuksen työntekijöillä on varsin hyvä kuva helsinkiläisten perheiden tilanteista ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Leikkipuistojen avoimeen toimintaan osallistuvat perheet eivät ole varsinaisessa asiakassuhteessa, mutta säännöllisten kävijöiden osalta leikkipuistojen työntekijät tuntevat monen perheen tilanteen hyvin. Leikkipuistotoiminta tukee perheiden kasvatustyössä ja erilaisista hyvinvoinnin riskitekijöistä on hyvin tietoa. Leikkipuistoissa tehdään tämän asiakkailta saatavan tiedon perusteella paljon palveluohjausta lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Tällä hetkellä varhaiskasvatusvirastossa ei systemaattisesti kerätä tietoa sosiaalisen raportoinnin menetelmin, vaan asiakasrajapinnasta saatavaa tietoa hyödynnetään erityisesti kunkin perheen palveluja ja toimintaa suunniteltaessa. Päätöksenteon tukena käytettävä tieto on enemmän tilastoista ja muista tietolähteistä saatavaa tietoa ja suoraan perheiltä saatava tieto hyödynnetään kunkin toimipisteen toiminnassa sekä alueellisesti erilaisia ratkaisuja mietittäessä.

Vuosittaisten varhaiskasvatuskeskusteluiden ja niiden pohjalta tehdyn lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi nelivuotiaiden laajaan terveystarkastukseen liittyvässä Hyve4-mallissa kerätään tietoa lapsen hyvinvoinnista. Malliin kuuluu vanhempien kanssa käytävät keskustelut, varhaiskasvatuksen ja neuvolan välinen tiedonsiirto sekä lapsen haastattelu. Tätä tietoa hyödynnetään kunkin lapsen yksilöllistä varhaiskasvatusta suunniteltaessa.

Lisätiedot

Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimenjohtaja 25.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

 

Kaupunginhallitus käsitteli valtuutettu Anna Vuorjoen toivomuspontta 18.1.2016 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää toivomusponnesta lausunnon muun muassa nuorisoasiainkeskukselta.

Nuorisoasiainkeskus antaa toivomusponnesta seuraavan lausunnon. ”Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tuotetaan työntekijöiden kokemustietoa asiakasrajapinnasta, ja sen kautta saadaan tietoa sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä. Tieto on luonteeltaan laadullista kokemustietoa ja se täydentää erilaisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin kertyvään tietoon sekä kaupungin asukkaille suunnattuihin kyselyaineistoihin perustuvia tilasto- ja tutkimustietoja. Muihin käytettävissä oleviin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin kautta saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä, kohdentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalipalvelujen ja kunnan muun hyvinvointia edistävän toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sosiaalinen raportointi ja sen yhteydessä tuotettu tieto tukee erinomaisesti terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää tiedolla johtamista.”

Nuorisoasiainkeskus käyttää työnsä tueksi ja toimintojensa kehittämiseksi kaupungin tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen yhdessä kokoamaa Nuoret alueittain –aineistoa sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työn tueksi koottua nuorten hyvinvointikertomukseen koottua tilasto-, tutkimus-  ja nuorten kokemustietoa.  Nuorten kokemustiedon keräämiseksi on lisäksi tuotettu työkirja. Vuosittaisen nuorten hyvinvointikertomustiedon tulkinta nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa (NOP) on nuorisoasiainkeskuksessa koettu hyväksi tavaksi hahmottaa nuorten elämää ja hyvinvointia. Apulaiskaupunginjohtajan vetämä NOP-verkosto valitsee vuosittain nuorten hyvinvointitiedosta muutamia painopisteteemoja kuten nuorten seksuaalinen ahdistelu, jotka viedään konkreettisina tavoitteina muun muassa nuorisoasiainkeskuksen tuloskorttiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan NOP-verkostossa ja viraston säännöllisessä tulosseurannassa.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin sisältyvä osallistuvan budjetoinnin työskentely koko kaupungin alueella nostaa esille nuorten paikallisia palvelutarpeita ja -toiveita sekä yleisempiä haaveita. Nuoret valitsevat esille nostamistaan palvelutarpeista heille merkityksellisimmät ja vievät ne kaupungin viralliseen päätöksentekoon. Lisäksi nuorisoasiainkeskus toteuttaa koko kaupungin alueella vähintään 1000 nuoren haastattelun syksyllä 2016. Nuorten laaja havainnointi- ja haastattelukierros tehtiin keväällä 2014. Tästä NuHa-hankkeen aineistosta, 1012 nuoren kohtaamisesta, nostettiin keskeisiä tavoitealueita toteutettavaksi nuorisoasiainkeskuksen toimintasuunnitelmassa. 

Nuorisoasiainkeskuksen johto käyttää edellä kuvattua sosiaalisen raportoinnin kaltaista aineistoa nuorisoasiainkeskuksen toiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja viime kädessä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Nuorisotyöyksiköissä kuvataan ja analysoidaan lisäksi vuoden 2016 aikana paikallisen toimintaympäristön ilmiöitä ja palvelutarpeita oman nuorisotyöllisen toiminnan ja siihen liittyvien kumppanuuksien kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten toiminnan mahdollisuuksia ja lisätä nuorisotyön vaikuttavuutta.

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että monipuolista tietoa rakenteellisten tekijöiden vaikutuksesta kuntalaisten ja myös nuorten hyvinvointiin tuodaan systemaattisesti mukaan toiminnan suunnitteluun. Suunnittelun osuvuutta lisätään vielä työntekijöiden, kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kokemuksella. Työtapa edellyttää henkilökunnan ja esimiesten perehdyttämistä tietoperustaiseen työskentelyyn ja johtamiseen. Työntekijöiden hallintokuntarajat ylittävän keskustelun on nuorten hyvinvointikertomustyössä havaittu auttavan tilasto- ja tutkimustiedon tulkintaa ja kiteyttämään yhteisiä päätelmiä, joiden avulla voidaan lähestyä aikaisemmin mahdollisesti piiloon jääneitä ilmiöitä.

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan sosiaalisella raportoinnilla koottua tietoa on erittäin tärkeää käsitellä ja tulkita erilaisissa foorumeissa, joissa ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat kokoontuvat. Lisäksi virastoyhteiset hyvinvointi-indikaattorit edistävät yhteisten tavoitteiden toteuttamista. Nuorisoasiainkeskus etenee kohti tietoperustaista ja tiedolla johdettua organisaatiota, jossa henkilökunnan kokemustietoon liittyvä sosiaalisen raportoinnin idea ja nuorten osallisuuden mahdollisuudet toimivat sisäänrakennettuina elementteinä.

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

 

Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sellaista tietoa, joka liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tätä tietoa välitetään päätöksentekijöille ja kuntalaisille, virkamiehille ja poliitikoille ja tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Sosiaalisen raportoinnin tiedon lähteenä ovat asiakastyöntekijät. He tuntevat asiakkaiden elinpiirin ja heidän kohtaamansa haasteet. Sosiaalisen raportoinnin tehtävänä on tuoda esiin tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja esimerkiksi palvelujen toimivuudesta, toimia heidän äänenään. Tiedon esiin tuominen ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa keskustelun ja asioiden muuttamisen.

Uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaali- ja terveysvirastossa halutaan, että sosiaalisesta raportoinnista tulee osa kaikkien asiakastyöntekijöiden perustyötä, ja että tiedon kerääminen ja tuottaminen on systemaattista. Halutaan, että tiedon hyödyntäminen kytketään johtamisen rakenteisiin, ja että sitä hyödynnetään myös kaupunkitasolla oman viraston lisäksi. Tämän varmistamiseksi sosiaali- ja terveysvirasto panostaa sosiaalisen raportoinnin kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman ja kehittämistä ohjaamaan on elokuussa 2015 nimitetty ohjausryhmä. Kehittämistyö tapahtuu 1.3.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana.

Tiedon keruuta on pilotoitu syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelut -osastolla nuorten palveluissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja lastensuojelun avohuollossa. Tietoa kerättiin aktiivisessa asiakkuudessa olleiden asiakkaiden tilanteiden pohjalta. Työntekijät kävivät läpi asiakkaiden tilanteet ja analysoivat sitä, millaisiin sosiaalisiin ja rakenteellisiin ilmiöihin avuntarve liittyi ja kirjoittivat sen pohjalta yhteenvedon. Nämä kirjoitukset muodostavat pilotissa sosiaalisen raportoinnin aineiston. Kerätyn tiedon mukaan asiakkaiden hyvinvointiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ovat mm. Helsingin kalliit asumiskustannukset, palvelujärjestelmään liittyvät ongelmat, ongelmien ylisukupolvisuus, sekä osattomuus ja yksinäisyys. Tiedon keruu laajenee muille osastoille vuoden 2016 aikana.

Sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tietoa tuodaan päätöksentekijöille kolmea väylää hyödyntäen. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat viraston sosiaalisen raportoinnin internet-sivut. Raportoinnissa laadullista aineistoa täydennetään tilasto- ja tutkimustiedolla, ja tietoa muokataan yhteistyössä tietokeskuksen kanssa. Internetissä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettävissä keväästä 2016 lähtien, ja sivuja päivitetään sitä mukaa kun tiedon keruu etenee. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalista raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on myös osa kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuutta. Tietoa tuodaan valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä vuosittaisen hyvinvointiraportin, että kaksi kertaa valtuustokaudessa julkaistavan Tila ja kehitys -raportin muodossa. Nämä tiedot ovat myös muiden hallintokuntien käytettävissä. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa. Sosiaalisen raportoinnin tiedot tulevat muiden hallintokuntien käyttöön siten myös strategiatyön kautta.

Lisätiedot

Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638

auri.lyly(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 18.01.2016 § 45

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

18.01.2016 Palautettiin

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan asia valmisteluun siten, että kuvataan, miten sosiaalisesta raportoinnista syntyvää tietoa käsitellään eri hallintokunnissa ja millä tavalla se tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon.

Kannattaja: Pilvi Torsti

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 5 - 10.

11.01.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 § 345

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaalisessa raportoinnissa kertynyttä tietoa tulee käsitellä ja hyödyntää säännöllisesti. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat viraston sosiaalisen raportoinnin internet-sivut, joita päivitetään säännöllisesti. Siellä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettävissä keväästä 2016 lähtien. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalista raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on osa kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta työntekijöiden tieto asiakkaista saadaan hyödynnettyä entistä paremmin. Tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamisessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa.

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman. Sosiaalinen raportointi on osa sosiaali- ja terveysviraston tiedolla johtamisen rakenteita ja terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää työtä. Sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalinen raportointi edistää asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta voidaan saada sellaista laadullista tietoa, jota ei esimerkiksi kyselytutkimuksilla tavoiteta. Tieto auttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.”

Käsittely

24.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa."

Kannattaja: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa."

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638

auri.lyly(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566