Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poikkeamispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29)

HEL 2016-001813 T 10 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 707  tontin nro 29 omistajan Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus Mäkelänkatu 58-60

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vallilan (22. kaupunginosa) tontin 707/29 ja sillä sijaitsevan rakennuksen omistaja Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 on hakenut poikkeamislupaa asemakaavan määräyksistä voidakseen muuttaa rakennuksensa kerrosten 3.-5. käyttötarkoituksen pysyvästi teollisuus- ja varastokäytöstä asuinkäyttöön. Toiseen kerrokseen on tarkoitus sijoittaa asumista palvelevia tiloja. Ensimmäisessä kerroksessa on tarkoitus säilyttää nykyiset liiketilat sekä jätehuone ja varastotilat.

Tontilla sijaitseva rakennus on valmistunut tuotantorakennukseksi vuonna 1972. Nykyisin rakennuksen pohjakerroksessa on mm. päivittäistavaramyymälä, jätehuone ja varastotilaa. Kerrokset 2.-5. ovat pienteollisuus- ja toimistotilaa. Kellarikerroksessa on varastotiloja. Rakennuksen kerrosala on 11 750 k-m². Tontille saneerattavat asunnot on tarkoitus osoittaa nuorisoasunnoiksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa valtion korkotuella.

Kaupunkisuunnitteluviraston poikkeamishankkeesta antama puoltava lausunto on liitteenä 2.

Koska poikkeamishakemuksen mukainen hanke lisää tontin käyttömahdollisuuksia ja siitä näin aiheutuu omistajalle merkittävää hyötyä, tämän kanssa on neuvoteltu liitteenä 1 oleva sopimus maankäyttö- ja rakennuslain 12a-luvun periaatteita noudattaen. Sopimuksen mukaan tontinomistaja maksaa kaupungille 133 000 euroa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Esittelijä toteaa, että sopimus on neuvoteltu noudattaen kaupunginhallituksen maankäyttösopimuksia koskevaa päätöstä ja sovellettua käytäntöä. Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus Mäkelänkatu 58-60

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 237

HEL 2016-001813 T 10 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.03.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 87

HEL 2016-001813 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 707  tontin nro 29 omistajan Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60:n kanssa liitteen 2 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA122-6)

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566