Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 248

Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi

HEL 2016-002566 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2016 talousarvion kohdalta 1 14 03, menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi, merkitystä 10 milj. euron määrärahasta turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispalvelut työryhmän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

        Osaamiskeskus-pilotin käynnistämiseen yhteensä 7,5 milj. euroa, josta opetusvirastolle 4,8 milj. euroa, sosiaali- ja terveysvirastolle 2,5 milj. euroa ja kaupunginkanslialle 0,2 milj. euroa 

        Lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen varhaiskasvatusvirastolle 0,15 milj. euroa ja opetusvirastolle 0,35 milj. euroa

        Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen kaupunginkanslialle 1,1 milj. euroa

        Lisätään turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn keinoin nuorisoasiainkeskukselle 0,9 milj. euroa

Samalla kaupunginhallitus totesi, että Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 todetaan, että mahdollistetaan myös ruotsinkielinen kotoutuminen ja kehottaa virastoja huomioimaan määrärahojen käytössään ja palveluja tarjotessaan mahdollisuuden kotoutua joko suomen tai ruotsinkielellä.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Liisa Pohjolainen ja Ilkka Haahtela. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

 

Esittelijä muutti esityksensä perusteluita Hannu Oskalan ehdotuksen mukaisesti siten, että esittelijän perusteluihin lisätään seuraava kappale:

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys ns. kuntapaikkoihin liittyvien valtion ja kuntien neuvottelujen tilanteesta ja kaupungin linjauksista.

 

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys ns. kuntapaikkoihin liittyvien valtion ja kuntien neuvottelujen tilanteesta ja kaupungin linjauksista.

Kannattaja: Mirka Vainikka

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän perusteluiden osalta muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kotoutumispalvelut -työryhmän raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää vuoden 2016 talousarvion kohdalta 1 14 03, menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi, merkitystä 10 milj. euron määrärahasta turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispalvelut työryhmän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

        Osaamiskeskus-pilotin käynnistämiseen yhteensä 7,5 milj. euroa, josta opetusvirastolle 4,8 milj. euroa, sosiaali- ja terveysvirastolle 2,5 milj. euroa ja kaupunginkanslialle 0,2 milj. euroa 

        Lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen varhaiskasvatusvirastolle 0,15 milj. euroa ja opetusvirastolle 0,35 milj. euroa

        Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen kaupunginkanslialle 1,1 milj. euroa

        Lisätään turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn keinoin nuorisoasiainkeskukselle 0,9 milj. euroa

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 todetaan, että mahdollistetaan myös ruotsinkielinen kotoutuminen ja kehottaa virastoja huomioimaan määrärahojen käytössään ja palveluja tarjotessaan mahdollisuuden kotoutua joko suomen tai ruotsinkielellä.

Esittelijän perustelut

Kaupungin vuoden 2016 talousarvioon on varattu kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron määrärahavaraus, jonka kohdentamisesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. Talousarviokirjauksen mukaan määräraha käytetään erityisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi voimakkaasti Suomessa vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. On arvioitu, että karkeasti noin 2300 oleskeluluvan saanutta henkilöä päätyisi Helsinkiin vuonna 2016. Lisäksi Suomeen saapuisi arviolta noin 15 000-30 000 uutta turvapaikanhakijaa myös vuonna 2016. Tämä asettaa merkittävän haasteen Helsingin kotoutumispalveluille.

Turvapaikanhakijoiden määrän merkittävän lisäyksen johdosta kaupunginjohtaja asetti turvapaikanhakijoiden kotoutumispalvelut- työryhmän (28.10.2015–31.12.2016, 67§), jonka tehtävinä on:

        kartoittaa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tarjottavien kotoutumispalveluiden nykytila

        ennakoida kuntaan asettautuvien turvapaikan saaneiden henkilöiden erityistarpeita

        kehittää toimenpiteitä uusien kuntalaisten nopean työllistymisen tukemiseksi ja ennakoida asuttamisen haasteita.

Työryhmän tuli tehdä 29.2.2016 mennessä ehdotukset toimintamallista ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla pystytään vastaamaan em. kohderyhmän kotoutumis- ja erityispalvelutarpeisiin ja ennakoimaan niitä jatkossa. 

Työryhmän asettamispäätöksessä mainittujen tehtävien lisäksi työryhmän tuli lisäksi tehdä ehdotus keskeisistä painotuksista, joiden perusteella kaupunginhallituksen menovarauksesta turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi määrärahoja kohdennetaan. Esitys kaupunginhallitukselle määrärahojen kohdentamisesta on valmisteltu työryhmän ehdotusten pohjalta. Työryhmän raportti ja ehdotus määrärahojen kohdentamisesta on tämän asian liitteinä.

Ehdotus 1: Osaamiskeskuksen käynnistäminen

Työryhmä ehdottaa Osaamiskeskus/Maahanmuuttajapalvelut- pilotin käynnistämiseen ja toteuttamiseen 7,5 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Ottaen huomioon volyymin ja tarpeen suunnata ammatilliseen koulutukseen tarvittavat väylät myös jatkossa, Osaamiskeskus tarvitsee koulutuspalveluiden näkökulmasta vähintään saman suuruisen määrän vuonna 2017. Määräraha jakautuu opetusviraston (4,8 milj. euroa), sosiaali- ja terveysviraston (2,5 milj. euroa) ja kaupunginkanslian työllisyyspalvelujen (0,2 milj. euroa) kesken. Osaamiskeskuksen budjettiin sisältyy tarvittava suomen kielen koulutuksen hankinta. Kielikoulutuskokonaisuutta koordinoi opetusvirasto ja kokonaisuuteen kuuluu työväenopistolta hankittava koulutus.

Ehdotus 2: Lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen

Työryhmä ehdottaa avoimen leikkipuistotoiminnan kehittämiseen 0,15 milj. euron määrärahaa vuosille 2016. Rahalla voitaisiin palkata neljä sosiaaliohjaajaa (kaksi työparia) leikkipuistotoiminnan kehittämiseen kahteen perhetaloon.

Työryhmä ehdottaa omakielisen ohjauksen kehittämiseen perusasteelle 0,35 milj. euron määrärahaa vuosille 2016-2017. Näin voitaisiin palkata somalin ja arabian kielisiä ohjaajia ja tehostaa ohjausta sekä tukea perheiden kotoutumista. Toiminta käynnistyisi keväällä 2016 ja jatkuisi lukuvuoden kevään 2017 loppuun. 

Ehdotus 3: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisääminen

Työryhmä ehdottaa kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikölle yhteensä 1,1 milj. euroa määrärahaa vuosille 2016–2017.

Määräraha jakaantuisi tarkemmin seuraavasti:

Liikuntaviraston, kirjaston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkanslian toimenpiteille palkattaisiin kaksi vapaaehtoistyön koordinaattoria: 0,16 milj. euroa.

Kohtaamo/Naapurikahvila toimintaan useiden virastojen yhteishankkeena suunnattaisiin 0,1 milj. euroa.

Liikuntavirastoon palkattaisiin monikulttuurisuustyöntekijä ja lisäksi kohdennettaisiin tuettuihin liikuntapalveluihin ja laitehankintoihin yhteensä 0,16 milj. euroa.

Kulttuurikeskuksen kulttuuri- ja taidetoimintaa suunnattaisiin 0,08 milj. euroa.

Järjestöiltä ostettaisiin palveluita eri maahanmuuttajaryhmille 18 kuukauden jaksoina yhteensä 0,5 milj. euroa. Tämä sisältäisi mm. liikunta- ja kulttuuripalveluita, vertaistukea ja yhteisökahviloiden tuottamista.

Kaupunkitasoiseen tiedottamiseen ja viestintään, joka tukee virastojen monikielistä tiedotusta 0,1 milj. euroa.

Ehdotus 4: Lisätään turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn keinoin

Työryhmä esittää nuorisoasiainkeskukselle monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön 0,9 milj. euroa vuosille 2016–2017. Määräraha suunnattaisiin pääosin järjestöjen tuottamiin palveluihin, lisäksi nuorisoasiankeskus rekrytoisi tämän ohjaamiseen tarvittavan resurssin.

Uutena akuuttina tarpeena on monikulttuurinen jalkautuva nuorisotyö turvallisuuden lisäämiseksi ja viharikosten ehkäisemiseksi. Tavoitteena on kuntatoimijoiden, poliisin ja maahanmuuttajataustaisten jalkautuvien työntekijöiden yhteistyönä tuoda turvallinen aikuinen Helsingin julkisiin tiloihin. Tällä tavoin lisätään sekä turvapaikanhakijoiden että muiden helsinkiläisten turvallisuuden tunnetta. Jalkautuminen tapahtuisi keskusta-alueella, mutta myös eri kaupunginosissa, kuten Malmilla, Itäkeskuksessa ja Vuosaaressa. Tarkoituksena on etsivän nuorisotyön keinoin reagoida erilaisiin tilanteisiin, siellä missä tarvetta on. Jalkautuvien työntekijöiden kautta pystytään lisäämään tietoa ja puuttumaan mahdollisesti syntymässä oleviin konfliktitilanteisiin. Tavoitteena on lisäksi lisätä turvapaikanhakijoiden tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta ja turvallisuudesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kotoutumispalvelut -työryhmän raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kirjasto

Nuorisoasiainkeskus

Liikuntavirasto

Kulttuurikeskus

Kaupunginkanslia

Varhaiskasvatusvirasto

Opetusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 228

HEL 2016-002566 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.03.2016 Pöydälle

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen loppuun lisättiin seuraava:

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013-2016 todetaan, että mahdollistetaan myös ruotsinkielinen kotoutuminen. Virastot huomioivat määrärahojen käytössään ja palveluja tarjotessaan mahdollisuuden kotoutua joko suomen tai ruotsinkielellä.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566