Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.3.2016lukuunottamatta 66 §:ää, jolla on hyväksytty Pasilan ratapihakortteleiden alustava liikennesuunnitelma, jonka kustannusarvio ylittää lautakunnan toimivallan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta

8.3.2016

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

7. ja 10.3.2016

 

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566