Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta

HEL 2013-011635 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  1. todeta Päivi Storgårdin luottamustoimen Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenenä päättyneen ja
  2. valita Laura Finne-Elosen Björn Månssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Laura Finne-Elosen maakuntavaltuuston varajäseneksi Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

  1. todeta Päivi Storgårdin luottamustoimen Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenenä päättyneen ja
  2. valita _______________ Björn Månssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto myönsi 17.2.2016 Päivi Storgårdille (SFP) eron valtuutetun luottamustoimesta. Kuntalain (365/1995) 37 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston jäsenen tai varajäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudenmaan liitto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566