Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 206

Kaupunginvaltuuston 2.3.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.3.2016 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi rakennuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielien työväenopiston johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi kaupunginkanslialle, Rakentamispalvelulle (Stara), pelastuslaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin kaupungin HKL –liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja Seure Oy:lle.

 

 

13

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

14-16

Ei toimenpidettä.

 

 

29-39

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17-19

Ei toimenpidettä.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

20, 21

Ei toimenpidettä.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

22

Toivomusponnet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

 

 

40

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle ja opetuslautakunnalle.

 

 

10, 11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle, kaupunginkirjastolle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

23-26, 28

Ei toimenpidettä.

 

 

27

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566