Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 214

Hankintaoikaisuvaatimus eläintarhan johtokunnan tekemästä päätöksestä koskien vesiliikennereittien hoitamista

HEL 2016-000115 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä JT-Line Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan 4.2.2016 tekemään päätökseen 16 §, koska hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Jani Aarnio, puhelin

jani.aarnio(a)hel.fi

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö Korkeasaaren vesiliikennereitit H026-16.pdf

2

Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus H026-16.pdf

3

Liite 2 Vesiliikennesopimusluonnos 2016-2020.pdf

4

Vertailu Vesiliikennereitit H026-16.pdf

5

Oikaisuvaatimus 16.2.2016

6

Oikaisuvaatimuksen liite

7

Saateviesti 16.2.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

OIkaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tarjouskilpailun voittaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Korkeasaaren eläintarha on 12.1.2016 julkaissut tarjouspyynnön Korkeasaaren vesiliikennereiteistä (H026-16) Kauppatori-Korkeasaari-Kauppatori ja Hakaniemi-Korkeasaari-Hakaniemi. Tarjouspyyntö ja sen liitteenä olleet hankinnan tarkempi kuvaus ja  vesiliikennesopimusluonnos ovat liitteinä 1-3. Liitteenä 4. on vertailu vesiliikennereittien hinnoista. Tarjouspyynnössä valintaperusteeksi on ilmoitettu halvin hinta.

Eläintarhan johtokunta päätti 4.2.2016 hyväksyä Suomen Saaristokuljetus Oy:n tarjouksen Korkeasaaren vesiliikennereiteistä hinnaltaan halvimpana ajalle 1.5.2016-30.9.2020. Kyseessä on käyttöpalvelusopimus, jossa tilaaja ei maksa palveluntuottajalle, vaan palveluntuottaja saa tulonsa suoraan asiakkailta.

Eläintarhan johtokunnan päätös on päätöshistoriassa.

JT-Line Oy on (16.2.2016) tehnyt oikaisuvaatimuksen ylläkerrotusta päätöksestä. Hankintaoikaisuvaatimus on liitteenä 5., oikaisuvaatimuksen liite liitteenä 6. ja saateviesti liitteenä 7.

Oikeus hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseen ja määräajan noudattaminen

Hankintalain (348/2007) 81 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä osallistui em. tarjouskilpailuun ja tuli siinä voittaneen tarjoajan jälkeen toiseksi. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä on näin ollen asiassa asianosainen.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta

Päätöstä koskeva pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen on annettu asianosaisille tiedoksi 5.2.2016. Hankintaoikaisuvaatimus on päivätty ja toimitettu 16.2.2016 kaupungin kirjaamoon, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty säädetyssä ajassa.

Kaupunginhallituksen toimivalta

Helsingin kaupungin taloussäännön 30 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on näin ollen toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä JT-Line Oy vaatii, että Suomen Saaristokuljetus Oy:n tarjous hylätään ja perusteluina esitetään seuraavaa:

1.

Suomen Merimiesunionin mukaan Suomen Saaristokuljetus ei ole noudattanut työehtosopimusta.

2.

Miten yhtiö on hoitanut septitankkien tyhjennyksen? Onko jätteet menneet mereen vai missä ovat tyhjentäneet jätteet?

3.

Suomen Saaristokuljetuksen alukset eivät ruuhka-aikana pysty täyttämään kuljetuskapasiteettia, joka vaaditaan, jotta lastenvaunut ja pyörätuolit mahtuisivat laivaan (kesällä 2015 pysähtyi lastenvaunujen kanssa pyrkivien asiakkaiden lastaus, koska alukseen mahtui vain rajoitetusti lastenvaunuja, ja jonon ohitse otettiin asiakkaita, joilla ei ollut lastenvaunuja).

4.

Miten Korkeasaari suhtautui siihen, kun kesällä 2015 Suomen Saaristokuljetus ei ehtinyt myydä pääsylippuja Korkeasaaren matkan aikana. Tätä tapahtui monesti.

5.

Miten on mahdollista, että yritys joka ei pystynyt hoitamaan liikennettä sopimuksen mukaisesti vuonna 2015 saa osallistua kilpailutukseen vuonna 2016, vaikka juuri tämän yrityksen takia uusi kilpailutus piti järjestää.

Oikaisuvaatimuksen tekijän väitteiden arviointi

1. väite: Suomen Merimiesunionin mukaan Suomen Saaristokuljetus ei ole noudattanut työehtosopimusta.

Hankintapäätös on tullut perustaa ainoastaan kilpailutusasiakirjoissa esitettyihin seikkoihin sekä laissa julkisista hankinnoista (30.3.2007/348)(myöhemmin hankintalaki) esitettyyn.

Tarjouspyynnössä (Kohta 6 Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on todettu , että ”Tarjoaja ja hänen alihankkijansa noudattavat työhön soveltuvaa työehtosopimusta”. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja keskeistä työehdoista. Suomen Saaristokuljetus Oy on liittänyt tarjoukseensa selvityksen työhän sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Hankintalain 54 §:ssä todetaan harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Sen mukaisesti hankintayksikkö voi sulkea pois tarjoajan, joka on

- saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion;

- ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen.

Hankintayksikön tiedossa ei ole hankintalain 54§:n edellyttämää harkinnanvaraista perustetta, jonka mukaan tarjoaja tulisi sulkea pois tarjouskilpailusta. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt väitteelleen perusteita, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

2. väite: Miten yhtiö on hoitanut septitankkien tyhjennyksen? Onko jätteet menneet mereen vai missä ovat tyhjentäneet jätteet?

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa Hankinnan kohteen kuvauksessa todetaan, että Palveluntuottajan on noudatettava ympäristönsuojelulakia ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Edelleen on todettu, että

Palveluntuottaja huolehtii jätehuollosta ja Tilaajalla on oikeus vaatia nähtäväkseen aluksen jätehuoltoa koskevat kuitit tai niitä vastaava muu hyväksyttävä selvitys aluksen jätevesien ja kiinteiden jätteiden poistamisesta.

Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan jätelakia ja sen nojalla annettuja, kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty kysymys ei muodosta hankintalain edellyttämää harkinnanvaraista perustetta, jonka perusteella tarjoaja voitaisiin sulkea pois tarjouskilpailusta eikä päätöstä ole näin ollen tarpeen muuttaa.

3. väite: Suomen Saaristokuljetuksen alukset eivät ruuhka-aikana pysty täyttämään kuljetuskapasiteettia, joka vaaditaan, jotta lastenvaunut ja pyörätuolit mahtuisivat laivaan (kesällä 2015 pysähtyi lastenvaunujen kanssa pyrkivien asiakkaiden lastaus, koska alukseen mahtui vain rajoitetusti lastenvaunuja, ja jonon ohitse otettiin asiakkaita, joilla ei ollut lastenvaunuja).

Aluksen tulee soveltua reitin käyttöön osoitetuille laituripaikoille ja matkustajaprofiiliin Hankinnan kohteen kuvauksessa esitetyn mukaan yksittäisen aluksen kapasiteetti tulee olla vähintään 70 henkilöä.

Edelleen on todettu, että Reitillä matkustaa huomattava määrä lapsiperheitä. Aluksissa tulee olla mahdollisuus kuljettaa samanaikaisesti useita lastenvaunuja ja -rattaita. Myös lastenvaunujen, rattaiden ja kaksostenrattaiden tulee päästä esteettömästi kaikkiin liikennöiviin aluksiin.

Korkeasaaren eläintarhan kävijämäärä vaihtelee huomattavasti riippuen vuodenajasta ja säästä. Vilkkaimpina päivinä eläintarhassa vierailee jopa 10 000 asiakasta, hiljaisimpina muutama kymmenen. Korkeasesongin (touko-syyskuu) aikaan eläintarhassa vierailee n. 85 % vuotuisesta asiakasvirrasta.  Heinäkuu on vilkkain kuukausi, jolloin saarella saattaa vierailla jopa 200 000 asiakasta. Ruuhkaisimpina päivinä saapumisreitit ja lipunmyynti ruuhkautuvat.

Tarjouspyynnön liitteensä olevassa Hankinnan kohteen kuvauksessa todetaan, että reitillä Kauppatori-Korkeasaari tulee pystyä ruuhka-aikoina kuljettamaan 350 henkilöä tunnissa molemmista lähtösuunnista. Reitillä Korkeasaari-Hakaniemi tulee pystyä ruuhka-aikoina kuljettamaan 70 henkilöä tunnissa molemmista lähtösuunnista. Hankinnan kohteen kuvauksessa todetaan, että ruuhka-aikojen aikataulusta ja vuorovälistä sovitaan tarkemmin Tilaajan kanssa. Ruuhka-ajaksi katsotaan aika, jolloin matkustajamääristä, säästä tai muista olosuhteista voi päätellä, että reittien yllä määritetty vuorotiheys (Kauppatori-Korkeasaari välillä vähintään 40 minuuttia ja Hakaniemi-Korkeasaari välillä vähintään 60 minuuttia) ei riitä matkustajamäärän kuljettamiseksi. Ruuhka-aikoina kapasiteettivaatimusten tulee täyttyä.

Tarjoajan tarjouksessaan antaman aluksen kuvauksen perusteella alus täyttää hankinnan kohteen kuvauksessa asetetut vaatimukset. Tarjous on siten tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikön tiedossa ei ole hankintalain edellyttämää perustetta, jonka mukaan tarjoaja voitaisiin sulkea pois tarjouskilpailusta. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt väitteelleen perusteita, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

4. väite: Miten Korkeasaari suhtautui siihen, kun kesällä 2015 Suomen Saaristokuljetus ei ehtinyt myydä pääsylippuja Korkeasaaren matkan aikana, Tätä tapahtui monesti.

Hankintaoikaisupyynnössä esitetty perustelu ei liity kilpailutukseen (HEL 2916-000115).

Viitaten hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyyn, Korkeasaaren pääsyliput myydään hankinnan kohteen kuvauksessa esitetyn mukaisesti Korkeasaaren Eläintarhan toimesta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty ei muodosta hankintalain edellyttämää perustetta, jonka mukaan tarjoaja voitaisiin sulkea pois tarjouskilpailusta eikä päätöstä ole näin ollen tarpeen muuttaa.

5. väite: Miten on mahdollista, että yritys joka ei pystynyt hoitamaan liikennettä sopimuksen mukaisesti vuonna 2015 saa osallistua kilpailutukseen vuonna 2016, vaikka juuri tämän yrityksen takia uusi kilpailutus piti järjestää.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty ei muodosta hankintalain edellyttämää perustetta, jonka mukaan tarjoaja voitaisiin sulkea pois tarjouskilpailusta eikä päätöstä ole näin ollen tarpeen muuttaa.

Asian oikeudellinen arviointi

Kilpailutus on valmisteltu ja hankintapäätös tehty hankintalakia noudattaen. Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetyt väitteet tai perustelut eivät muodosta hankintalain edellyttämää perustetta Suomen Saaristokuljetus Oy:n sulkemiselle pois kilpailutuksesta. Suomen Saaristokuljetus Oy:lle on asianosaisena varattu tilaisuus tulla kuulluksi, ja että Suomen Saaristokuljetus Oy on lausunut, että oikaisuvaatimus tulee hylätä, mutta ei ole katsonut tarpeelliseksi lausua asiassa muuta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan päätöksen kumoamisesta ja Suomen Saaristokuljetus Oy:n tarjouksen hylkäämisestä tulisi hylätä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Jani Aarnio, puhelin

jani.aarnio(a)hel.fi

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö Korkeasaaren vesiliikennereitit H026-16.pdf

2

Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus H026-16.pdf

3

Liite 2 Vesiliikennesopimusluonnos 2016-2020.pdf

4

Vertailu Vesiliikennereitit H026-16.pdf

5

Oikaisuvaatimus 16.2.2016

6

Oikaisuvaatimuksen liite

7

Saateviesti 16.2.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

OIkaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tarjouskilpailun voittaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Eläintarha

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 04.02.2016 § 16

HEL 2016-000115 T 02 08 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Suomen Saaristokuljetus Oy:n tarjouksen Korkeasaaren vesiliikennereiteistä hinnaltaan halvimpana ajalle 1.5.2016 - 30.9.2020. 

Eläintarhan johtokunta päätti sulkea tarjouskilpailusta Royal Line Oy ja Aava Line Oy:n, koska tarjoajat eivät täyttäneet soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Kyseessä on käyttöoikeussopimus, jossa tilaaja ei maksa palveluntuottajalle, vaan palveluntuottaja saa tulonsa suoraan asiakkailta.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566