Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi taiteen perusopetusta saavien lasten osuuden kasvattamisesta alueilla, joissa lasten osallistumisaste on alhainen

HEL 2015-004659 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään kunnan asukkaan aloitetta lasten ja nuorten taiteiden talosta kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, millaisilla omilla toimenpiteillään kaupunki voisi vaikuttaa taiteen perusopetusta saavien lasten osuuden kasvamiseen Vuosaaressa ja muilla sellaisilla alueilla, joilla taiteen perusopetukseen osallistuvien lasten osuus on alhainen." (Anna Vuorjoki)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluessa ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta pyydetyssä lausunnossa kulttuuri- ja kirjastolautakunta (9.6.2015) toteaa mm., että taiteen perusopetuksen saatavuutta on pyrittävä kehittämään moniulotteisesti. Yhtenä hyvänä toimintatapana on yhteistyö koulujen kanssa sekä taidekasvatuksen integroiminen osaksi muita palveluja kuten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Keskeisiä on myös kehittää uudenlaisia innovatiivisia menetelmiä ja erilaisille yleisöille suunnattuja taidekasvatushankkeita. Lausunnossa todetaan, että Vuosaaressa on kehitetty ja pilotoitu monia onnistuneita ratkaisuja, joka koskevat niin opetussisältöjä, pedagogisia käytäntöjä kuin tilaratkaisujakin. Näitä malleja voidaan hyödyntää laajemminkin taideopetuksen saavutettavuuden kehittämisessä.

Pitkällä tähtäimellä on tärkeää, että kaupunki kehittää toimivan mallin koulutilojen ja kaupungin muiden palvelutilojen käyttämiseen. Tilojen yhteiskäytöllä voidaan tehostaa tilojen käyttöä ja tukea lähipalvelujen toteuttamista. Kulttuuristrategian linjausten mukaisesti kulttuurikeskus on linjannut, että taide- ja kulttuuriopetuksessa luodaan matalan kynnyksen toimintamalleja alueille, joissa osallistumisprosentti on pieni. Lausunnossa viitataan tältä osin kulttuurikeskuksen selvitykseen taiteen perusopetuksen toteutumisesta Helsingissä. Tämä selvitys on työn alla, ja valmistuu keväällä 2016. Selvitys luo pohjan erilaisille, alueellisesti kohdennetuille kehittämistoimille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 09.06.2015 § 89

HEL 2015-004659 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurikeskuksen selvitysten mukaan taiteen perusopetus toteutuu usein lähipalveluna, jolloin lapset ja nuoret hakeutuvat oman tai lähialueidensa oppilaitoksiin. Taiteen perusopetuksen saavutettavuutta alueilla, joilla siihen osallistuminen on vähäisempää, tulee pyrkiä kehittämään moniulotteisesti. Yksi keskeisimmistä opetuksen saavutettavuuden kehittämisen tavoista ovat innovatiiviset, uudenlaiset pedagogiset menetelmät sekä erilaisille asiakasryhmille kohdennetut taidekasvatushankkeet. Yhtenä hyväksi koettuna toimintatapana tässä on yhteistyö koulujen kanssa sekä taidekasvatuksen integroiminen osaksi muita palveluita, esim. aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Opetussisältöjen, tilaratkaisujen sekä pedagogisten käytäntöjen osalta Vuosaaressa onkin kehitetty ja pilotoitu monia uudentyyppisiä ja onnistuneita ratkaisuja, joilla on pyritty löytämään parhaita käytäntöjä taiteen perusopetuksen toteuttamiseen monikulttuurisessa ja monielämäntavallisessa toimintaympäristössä. Näitä malleja voidaan hyödyntää myös muiden alueiden taideopetuksen saavutettavuuden kehittämisessä.

Opetuksen vetovoimaisuutta tukee myös se, että alueellisesti on saatavilla riittävästi erilaista, eri lajien taideopetustarjontaa. Tätä voidaan edistää myös eri taidelajien ja taideoppilaitosten sekä muiden alueellisten palveluntarjoajien ja asukasyhteisöjen yhteistyöllä. Keskeistä on myös huolehtia, että opetuksesta perityissä lukukausimaksuissa noudatetaan kohtuullisuutta. Tässä keskeistä on huolehtia taideopetuksen avustamisen tasapuolisuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Taideopetus tarvitsee alueilla eri taiteiden opetukseen soveltuvia tiloja. Taideoppilaitokset tarjoavat taideopetusta Vuosaaressa ja muilla alueella myös koulujen iltakäyttönä.  Yksi opetuksen saatavuuden tukemisen tapa on luoda toimintamalleja, joilla oppilaitokset voivat hyödyntää opetuksessaan jo alueella sijaitsevia palvelutiloja (esim. juuri koulutilojen iltakäyttö).

Toimivan mallin kehittäminen koulutilojen ja muiden kaupungin omistamien alueellisten palvelutilojen yhteis- ja iltakäyttöön on pitkällä tähtäimellä tärkeää. Tasa-arvoisella tilojen yhteiskäytöllä voidaan tehostaa kaupungin hallinnoimien palvelutilojen käyttöä ja tuottaa säästöä eri toimijoiden tilakustannuksissa. Samalla tuetaan lähipalveluiden toteutumista. Koulujen iltakäyttöön liittyvät ongelmat liittyvät ulosvuokraukseen ja hallinnointiin sekä tilaratkaisuihin, joten asiaa on syytä pyrkiä ratkomaan monitahoisesti ja pitkäjänteisesti. Tasa-arvoisen iltakäytön tarpeet tuleekin huomioida jo koulujen rakennusvaiheessa. Koulutilojen iltakäyttöä selvittää paraikaa opetusviraston vetämä Koulutilat käyttöön –pilottityöryhmä, johon kulttuurikeskus on kutsuttu mukaan.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua pitkäjänteistä ja tavoitteellista eri taidelajien opiskelua, josta voidaan periä kohtuullisia oppilasmaksuja. Helsingissä opetusta antavat yksityiset, eri taiteenalojen oppilaitokset, joita Helsinki tukee avustuksin. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus perustuu lakiin sekä opetushallituksen asettamiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Taiteen perusopetusta annetaan eri puolilla kaupunkia. Viimeisimpien selvitysten mukaan Helsingissä yli 18 000 lasta ja nuorta osallistuu opetukseen vuosittain. Osallistuminen taideopetukseen vaihtelee kaupungin eri alueilla, idässä ja muilla kaupungin reuna-alueilla lapset osallistuvat opetukseen vähiten. Vuosaaressa harrastusmuotoisen, tavoitteellisen musiikkiopetuksen piirissä eri taideoppilaitoksilla on alueella on n. 730 oppilasta, joista n. 50 Bändipaja-toiminnan ja 80 musiikkipainotteisen iltapäivätoiminnan piirissä. Taiteen perusopetusta alueella opiskelee n. 600 oppilasta.

Kulttuuristrategiassa linjattiin, että kehitetään taiteen perusopetuksessa eri taiteenalojen avustusperusteita ja niiden läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistetaan ne. Lisäksi samalla huolehditaan alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Taideopetuksen tilojen osalta kulttuuristrategiassa linjattiin, että lasten lähikulttuuripalveluiden saatavuutta lisätään olemassa olevia tiloja hyödyntäen erityisesti alueilla, joilla ei ole riittävästi kulttuuritarjontaa. Tällöin laajennetaan koulutilojen käyttöä taiteen perusopetukseen sekä kulttuuri- ja taide-, kansalais- ja yhteisötoimintaan, erityisesti keskusta-alueen ulkopuolella. Voimassa olevan valtuustostrategian mukaisesti kulttuurikeskus on linjannut, että valtuustokaudella taide- ja kulttuuriopetuksessa luodaan matalan kynnyksen toimintamalleja alueille, joissa osallistumisprosentti on pieni. Näillä huomioidaan lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat harrastuksiin.

Kulttuurikeskus toteuttaa syksyllä 2015 selvityksen taiteen perusopetuksen toteutumisesta Helsingissä. Selvityksessä kartoitetaan mm. eri alueiden lasten hakeutuminen opetukseen, jolloin eri alueiden lasten ja nuorten taide-opetukseen osallistumisesta saadaan ajantasaista tietoa. Erilaisia alueellisesti kohdennettuja kehittämistoimia voidaan toteuttaa selvityksen pohjalta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Reetta Sariola, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566