Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 204

Oikaisuvaatimus innovaatiorahaston käyttöä koskevaan päätökseen

HEL 2015-009455 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Investica Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 14.12.2015 § 1213 tekemään päätökseen, joka koski Ekohouse-hankkeen rahoitusta innovaatiorahastosta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Investica Oy oikaisuvaatimus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston varoja voidaan käyttää rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Rahaston tarkoitus on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.

Innovaatiorahaston vuoden 2016 hakuaika päättyi 31.8.2015. Investica Oy toimitti hakemuksen, jossa esitettiin 120 000 euron rahoitustarve Ekohouse-hankkeelle. Kaupunginhallitus päätti innovaatiorahaston käytöstä 14.12.2015. Investica Oy:n hankkeelle ei myönnetty rahoitusta ja yhtiö toimitti kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen määräajassa. Päätöstä haluttaisiin oikaista sillä perusteella, että päätöksenteossa on ollut virheellisiä olettamuksia tai tietoja.

Vastineet oikaisuvaatimuksessa esitettyihin väitteisiin

Oikaisuvaatimuksen tekijä Investica Oy haluaisi oikaista kaupunginhallituksen tekemää päätöstä sen perusteella, että hankkeelle olisi olemassa sijoituspaikka. Kuten hakija toteaa, hankkeessa rakennettavalle Ekohouse-pientalolle ei ole vieläkään tiedossa sijoituspaikkaa. Sijoituspaikasta on keskusteltu kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehdin kanssa. Kaupungin asuntotontteja luovutetaan kiinteistöviraston valmistelemilla kaupunginhallituksen päätöksillä pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta. Hakemuksessaan hakija ei maininnut, että sijoituspaikkaa olisi muidenkaan maanomistajien mailla. Talon sijoituspaikan puuttuminen ei kuitenkaan ollut ensisijainen rahoituksen hylkäämiskriteeri.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Ekohousen neliöhinta olisi väärin ilmoitettu. Päätösvalmisteluprosessin aikana saatujen tietojen perusteella neliöhinnaksi laskettiin 2000 euroa, joten perustelumuistion kirjoitusvaiheessa on tapahtunut lyöntivirhe. Virhe ei ole kuitenkaan vaikuttanut hankkeen lopulliseen arviointipäätökseen. Talon valmistuskustannukset eivät ole ainoat asunnon hintaan vaikuttavat tekijät. Pientalossa rakennusmaan arvo ja infran rakentamiskustannukset ovat suuri osa asunnon kokonaishintaa.

Oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan valmistelijan arvio hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta innovaatiorahaston sääntöihin nähden. Kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä olevan perustelumuistion taulukossa kolme on esitetty hankkeen arviointi suhteessa muihin hankkeisiin. Investica Oy:n Ekohouse-hankkeelle ei myönnetty rahoitusta innovaatiorahastosta, sillä hankkeen ei todettu luovan tulevaisuuden elinkeinoperustaa. Hanketta ei myöskään arvioitu innovatiivisuuskriteerein ainutlaatuiseksi. Markkinoilla on toimijoita, joiden tuotteet ovat samankaltaisia Investica Oy:n tarjoaman tuotteen kanssa. Investica Oy:n hankkeen rahoittaminen saattaisi vääristää alan kilpailua.

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee päätöksen oikaisutarvetta myös sillä, että on oletettu, että Ekohouse tulisi vain tilapäiseen käyttöön. Hakemuksessa Ekohousen innovatiivisuutta perusteltiin nimenomaan siirrettävyydellä ja tilapäisyydellä. Pysyvään käyttöön tarkoitettuja talopaketteja on markkinoilla vielä siirrettäviä ratkaisuja enemmän. Tilapäisen asuinrakennuksen voi nykysäädöksillä rakentaa vain pysyvään asumiseen soveltuvalle maa-alueelle ja samoin säädöksin pysyvän asuinrakennuksen kanssa.

Investica Oy:n Ekohouse ei vastaa kaupungin asuntopoliittisiin tarpeisiin, joista tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja. Hakemuksessa on painotettu, että kaupunki ratkaisisi ns. erityisryhmien asuntotarpeen Ekohouse-konseptilla. Erityisryhmien, kuten kaikkien kaupunkilaisten, asuminen on tarkoituksenmukaista ratkaista pysyvillä asumisratkaisuilla.

Oikeudellinen arviointi

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty oikeudellisia seikkoja, joiden mukaan päätös tulisi oikaista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Investica Oy oikaisuvaatimus.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1213

Kaupunginhallitus 07.12.2015 § 1178

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566