Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Iltakouluasia: Ajoneuvoliikenteen hinnoittelua koskeva selvitys

HEL 2016-002529 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Marko Karvinen, Sini Puntanen, Reetta Putkonen ja Suvi Rihtniemi. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikennejärjestelmä suunnitelma (HLJ) on neljän vuoden välein tehtävä, Helsingin seudun 14 kuntaa kattava strateginen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Keväällä 2015 hyväksytty HLJ-2015 -suunnitelma tarkastelee seudun liikennejärjestelmää kokonaisuutena ja pyrkii varmistamaan liikenteen toimivuuden myös tulevaisuudessa.

HLJ-strategian yhtenä keskeisenä linjauksena on hyödyntää informaatio- ja ohjauskeinoja tehokkaasti. Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvitys on HLJ-suunnitelman jatkotyö. Osaselvitykset löytyvät internet-osoitteesta www.hsl.fi/hlj.

Kokouksessa kuullaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemen ja liikennejärjestelmäosaston osaston johtaja Sini Puntasen esitys tehdystä selvityksestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566