Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Iltakouluasia: Sote- ja itsehallintouudistuksen tilannekatsaus

HEL 2016-002483 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Marko Karvinen. Asiantuntija ei ollut läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntoyhteenveto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallitus linjasi 20.10.2015 sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista ja 7.11.2015 itsehallintoalueiden määrän ja aluejaon perusteet, joita käytetään valmisteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja itsehallintoaluelakia. Sotea ja pelastustointa ollaan siirtämässä itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta. Linjausten lausuntoaika päättyi 9.2.2016.

Valtiovarainministeriö julkaisi 18.2.2016 lausuntojen yhteenvedon ja tiedotti, että lausuntoja hyödynnetään sote- ja aluehallintouudistusta koskevan hallituksen esityksen valmistelussa. Hallituksen esitysluonnos lähetetään lausunnoille vielä kertaalleen ennen sen antamista eduskunnalle.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksia ja suuria investointeja aiotaan rajoittaa määräaikaisella lailla. Tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet kustannussäästöjen saavuttamisesta sekä alueellisesti tarkoituksenmukainen palveluverkko, jossa palvelut on integroitu asiakaskeskeisesti. On tärkeää, että tulevat itsehallintoalueet voivat järjestää asukkaiden palvelut yhdenvertaisesti ja kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Hallituksen reformiministeriryhmä hyväksyi nämä päälinjaukset 4. helmikuuta. Rajoitusten tarkat yksityiskohdat selviävät valmistelun kuluessa.

Hallituksen reformiministerityöryhmä on 9.2.2016 puoltanut maakunta-nimen käyttöä jatkovalmistelussa. Siten valmisteilla olevan yleislain nimi on maakuntalaki ja yleisen valtionosuuslain nimi on jatkossa maakuntien valtionosuuslaki. Vastaavasti maakunnan toimielimistä ja vaaleista käytetään nimiä maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, maakuntavaali.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 4.2.2016 tiedottaneet, että osana itsehallintouudistuksen valmistelua eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat antaneet kannanottonsa maakuntavaaleista. Puoluesihteereiden kannanotossa kannatettiin, että maakuntavaalit toimitettaisiin jatkossa vuodesta 2021 kuntavaalien yhteydessä ja että ensimmäiset vaalit pidettäisiin kuntavaalien yhteydessä ja kuntavaalien ajankohta siirrettäisiin keväältä 2017 syksyyn 2017.

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon valmistelutilanteesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntoyhteenveto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566