Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 213

Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen

HEL 2016-000596 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1

perustaa opetusvirastoon seuraavat virat 1.8.2016 alkaen:

        luokanopettaja (suomenkieliset peruskoulut), 30 virkaa, perus-/tehtäväkohtainen palkka 2 519,30–2 811,63 euroa kuukaudessa

        luokanopettaja (ruotsinkieliset peruskoulut), viisi virkaa, perus-/tehtäväkohtainen palkka 2 519,30–2 811,63 euroa kuukaudessa

        apulaisrehtori (suomenkieliset peruskoulut), kolme virkaa, perus-/tehtäväkohtainen palkka 4 275,27–4 350,20 euroa kuukaudessa

        koulutuspäällikkö (Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto), yksi virka, perus-/tehtäväkohtainen palkka 4 357,17 euroa kuukaudessa.

2

muuttaa kolmen aikuislukion lehtorin viran (vakanssinumerot 5650, 5651 ja 5654) nimikkeen lukion lehtoriksi.

3

lakkauttaa seuraavat virat 1.8.2016 lukien:

        peruskoulun rehtori (suomenkieliset peruskoulut), kolme virkaa, vakanssinumerot 0035, 0105 ja 0107

        lukion rehtori (ruotsinkielinen lukiokoulutus), yksi virka, vakanssinumero 3901.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan esitys

Opetuslautakunta on 2.2.2016 (12 §) esittänyt kaupunginhallitukselle 35 luokanopettajan, kolmen apulaisrehtorin ja yhden koulutuspäällikön virkojen perustamista, kolmen aikuislukion rehtorin viran nimikkeen muuttamista ja neljän rehtorin viran lakkauttamista. Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikkeiden muutoksista. Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys on opetuslautakunnan esityksen mukainen.

Perustettavat luokanopettajan virat

Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on perustettava virka. Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain 37 §:ssä, jonka mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on 1 150 luokanopettajan virkaa, jotka lähes kaikki ovat käytössä kuluvana lukuvuonna. Lisäksi luokanopettajan ja valmistavan opetuksen opetustehtävissä toimii noin 180 päätoimista tuntiopettajaa, joista noin 64 on ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetulla ylimääräisellä valtionosuudella määräajaksi palkattuja.

Luokanopettajan virkojen nykyinen määrä suomenkielisessä perusopetuksessa on riittämätön. Virkoja tarvitaan lisää, koska ala-asteikäisten lasten ikäryhmä on kasvanut ja kasvun ennakoidaan jatkuvan ennustekauden ajan. Vuosiluokkien 1−6 oppilasmäärä kasvoi syksystä 2013 syksyyn 2014 yhteensä 895 oppilaalla ja syksystä 2014 syksyyn 2015 yhteensä 930 oppilaalla. Syksyllä 2016 kaupungin suomenkielisten koulujen oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 900 enemmän kuin vuotta aiemmin. Valmistavassa opetuksessa on vuosittain lähes 400 lasta. Määrän arvioidaan kasvavan noin 600 oppilaaseen vuoteen 2017 mennessä.

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on 113 luokanopettajan virkaa, jotka lähes kaikki ovat käytössä kuluvana lukuvuonna. Lisäksi luokanopettajana toimii noin 20 päätoimista tuntiopettajaa. Luokanopettajan virkojen nykyinen määrä on riittämätön. Virkoja tarvitaan lisää, koska ala-asteikäisten lasten ikäryhmä kasvaa lähitulevaisuudessa ja tuntiopettajien määrä suhteessa virkojen määrään on liian suuri.

Perustettavat apulaisrehtorin virat

Perusopetuslinjan kouluissa on seitsemän apulaisrehtorin virkaa. Näistä viisi on sijoitettu oppilasmäärältään suuriin yhtenäisiin peruskouluihin, yksi ala-asteen kouluun ja yksi sairaalakouluun. Muissa kouluissa apulaisrehtorin tehtävää hoitaa opettajan työaikajärjestelmässä toimiva opettajanviranhaltija, jolle on määrätty lisäksi apulaisrehtorin tehtävät. Apulaisrehtoriksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta voidaan tällöin kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan huojentaa hallinnollisten tehtävien vuoksi 2−14 tuntia viikossa. Lisäksi Helsingissä on paikallinen virkaehtosopimus apulaisrehtorin tunneista.

Koulun johtamisen ja hallinnon järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että oppilasmäärältään suurimmissa ja/tai toiminnaltaan monimuotoisissa kouluissa on rehtorin lisäksi kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori, joka pystyy ottamaan laajemman vastuun päivittäisistä johtamis- ja hallintotehtävistä kuin opettajan työajassa oleva apulaisrehtori. Kokemukset virka-apulaisrehtorijärjestelmästä ovat olleet hyviä.

Apulaisrehtorilta vaadittavaa kelpoisuutta ei ole määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998). Opetustoimen johtosäännön 19 §:n 2 momentin mukaan muulta henkilökunnalta kuin viraston ja osaston päälliköltä vaadittavan pätevyyden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on määrätty. Käytäntönä on, että apulaisrehtorilta edellytetään rehtorilta em. asetuksessa vaadittava kelpoisuus.

Apulaisrehtorin virkojen perustamisesta tulee kaupungille koulua kohden noin 10 000−15 000 euron vuotuiset lisäpalkkakustannukset verrattuna siihen, että kouluissa apulaisrehtorin tehtäviä hoitaisi opettajan työaikajärjestelmässä oleva opettaja. Virkojen perustamisen tavoitteena on saada lisäresurssia koulujen johtamistyöhön ja samalla vähentää paineita muun hallintohenkilökunnan lisäämiseen. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Lisäkustannukset tulee hoitaa opetustoimen taloudellisen kehyksen puitteissa toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa ja kehittämällä toimintaprosesseja ja -menetelmiä.

Perustettavat apulaisrehtorin virat on ensi vaiheessa tarkoitus sijoittaa seuraaviin 1.8.2016 toimintansa aloittaviin uusiin yhdistyviin peruskouluihin: Pukinmäenkaaren peruskoulu, yhdistyvät Myllypuron ala-asteen koulu ja Myllypuron yläasteen koulu sekä Kotinummen ala-asteen koulu ja Ylä-Malmin peruskoulu. Näiden koulujen hallinnollisen yhdistymisen seurauksena vapautuu lakkautettavaksi kolme rehtorin virkaa, ja apulaisrehtorin virkojen perustamisen myötä koulujen nykyiset apulaisrehtoriresurssit lakkaavat. Vaikka apulaisrehtorin virkojen perustaminen aiheuttaa lisäkustannuksia verrattuna opettaja-apulaisrehtorijärjestelmään, eivät kyseisten koulujen hallinnon kokonaiskustannukset nouse.

Perustettava koulutuspäällikön virka

Ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöstä säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 40 §:ssä, jonka mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa on 24 koulutuspäällikön virkaa. Koulutuspäälliköt vastaavat ammattiopiston toimialoilla ja aikuisopistossa järjestettävistä koulutuksista ja toimivat lähiesimiehenä opetushenkilöstölle, osa myös muulle opetukseen liittyvälle henkilöstölle. Yhden viranhaltijan vastuualueena on oppilaitosten tietohallinto.

Stadin ammattiopiston järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on kasvanut kolmen vuoden aikana (2014−2016) 940 opiskelijalla (12 %). Kasvanut opiskelijamäärä on edellyttänyt lisäystä opettajamäärässä. Opiskelija- ja opettajamäärän kasvu lisää erityisesti koulutuspäälliköiden lukujärjestystyötä ja lähiesimiestyötä.

Koulutuspäällikön tehtäviä lisäävät myös mm. maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvaminen, opetussuunnitelmien muuttuminen sekä siihen liittyen joustavat opintopolut ja pedagoginen kehittäminen. Lisäksi turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ja heille suunnattujen koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen kuormittavat erityisesti aikuisopiston koulutuspäälliköitä.

Koulutuspäälliköille on tarkoitus delegoida lisää päätösvaltaa henkilöstöasioissa. Ammattiopiston vuoden 2016 budjetti on viety tutkintotasolle, joten koulutuspäälliköt seuraavat aiempaa itsenäisemmin budjettinsa toteutumista.

Stadin ammattiopisto toimii 17 toimipaikassa. Jokaisessa toimipaikassa apulaisrehtori tai koulutuspäällikkö toimii ns. toimipaikkavastaavana eli ainakin 12 koulutuspäällikköä on myös jonkun toimipaikan toimipaikkavastaava. Tällöin koulutuspäälliköllä on tiloihin ja erilaisiin toimipaikan käytännön järjestelyihin liittyviä tehtäviä.

Opetustoimen tulee arvioida tarkasti henkilöstömäärän ja palkkakustannusten kehitystä sekä suunnitella toimenpiteet siten, että opetustoimen tuottavuustavoite saavutetaan. Lisäksi virkajärjestelyt tulee hoitaa niin, että peruspalveluiden vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat, jotta strategiaohjelman mukaiset talouden tasapainotavoitteet saavutetaan. Kaikki edellä mainitut virkojen perustamisesitykset sisältyvät opetusviraston vuoden 2016 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelmaan. 

Aikuislukion lehtorin virkojen nimikkeen muuttaminen

Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa on 65 lehtorin virkaa ja kolme aikuislukion lehtorin virkaa. Lukiokoulutuksessa lähes kaikki lehtorin virat ovat käytössä ja lisäksi lukioissa toimii noin 15 päätoimista tuntiopettajaa. Aikuislukiolinjalla ei ole tarvetta kolmelle lehtorin viralle, joten virat on tarkoituksenmukaista muuttaa lukion lehtorin viroiksi ja sijoittaa ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan lukioihin.

Rehtorin virkojen lakkauttaminen

Suomenkielisessä perusopetuksessa on tarkistettu kouluverkkoa viime vuosina. Koulujen hallinnollisen yhdistämisen seurauksena on vapautunut peruskoulun rehtorin virkoja. Ruotsinkielisen lukioverkon tarkistamisen yhteydessä on vapautunut yksi lukion rehtorin virka. Tarpeettomaksi jääneet virat esitetään lakkautettavaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 02.02.2016 § 12

HEL 2016-000596 T 01 01 00

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se

1) perustaa 1.8.2016 alkaen seuraavat virat:

Nimike

Lkm

Perus-/tehtäväkohtainen palkka euroa/kk (OVTES)

 

 

 

Luokanopettaja (suomenkieliset peruskoulut)

30 virkaa

2 519,30 – 2 811,63

Luokanopettaja (ruotsinkieliset peruskoulut)

5 virkaa

2 519,30 – 2 811,63

Apulaisrehtori (suomenkieliset peruskoulut)      

3 virkaa

4 275,27 – 4 350,20

Koulutuspäällikkö (Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto)

1 virka

4 357,17

 

2) muuttaa virkojen nimikkeet seuraavasti:

Nykyinen nimike: aikuislukion lehtori, 3 virkaa (numerot 5650, 5651 ja 5654)

Uusi nimike: lukion lehtori

3) lakkauttaa 1.8.2016 lukien seuraavat virat:

Peruskoulun rehtori, suomenkieliset peruskoulut, 3 virkaa (numerot 0035, 0105 ja 0107)

Lukion rehtori, ruotsinkielinen lukiokoulutus, 1 virka (numero 3901)

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566