Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

07.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yhteisen koulutustilan saamiseksi musiikin perusopetukselle Itä-Helsingissä

HEL 2015-004614 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Timo Raittinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään kunnan asukkaan aloitetta lasten ja nuorten taiteiden talosta Vuosaareen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää Helsingin kaupungin ja sen ao. hallintokuntien ryhtyvän tarvittaviin toimiin noudattaakseen kaupungin kulttuuristrategiaa ja edistämään sen mukaan alueellisen tasa-arvon toteutumista Vuosaaressa ja Itä-Helsingissä ja selvittämään, millaisin toimin voitaisiin varmistaa musiikin perusopetukselle yhteinen koulutustila tällä alueella ." (Raittinen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluessa ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta pyydetyssä lausunnossa kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa mm. että taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua pitkäjänteistä ja tavoitteellista eri taidelajien opiskelua. Helsingissä opetusta antavat yksityiset taiteenalojen oppilaitokset, joita Helsinki tukee avustuksin. Viimeisimpien selvitysten mukaan Helsingissä yli 18 000 lasta ja nuorta osallistuu opetukseen vuosittain. Osallistuminen vaihtelee eri puolilla kaupunkia, idässä ja muilla kaupungin reuna-alueilla osallistutaan opetukseen vähiten.

Kulttuurikeskus on linjannut, että valtuustokaudella luodaan taide- ja kulttuuriopetuksessa matalan kynnyksen toimintamalleja alueille, joissa osallistumisprosentti on pieni. Kulttuurikeskus on tekemässä selvitystä taiteen perusopetuksen toteutumisesta Helsingissä. Lausunnossa on mainittu, että selvitys valmistuisi vuoden 2015 aikana, mutta selvitys on jonkin verran viivästynyt, ja valmistuu keväällä 2016. Tämän selvityksen pohjalta voidaan toteuttaa alueellisesti kohdennettuja kehittämistoimia.

Vuosaaressa tilanpuute on hankaloittanut opetuksen järjestämistä. Lähtökohtana on, että toimijat itse toteuttavat investoinnit, ja kartoittavat tähän liittyen erilaiset yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistelmät. Hankkeen etenemisen kannalta paras ratkaisu olisi tilojen löytyminen olemassa olevasta rakennuskannasta. Toimivan mallin kehittäminen koulutilojen ja muiden kaupungin omistamien alueellisten palvelutilojen yhteis- ja iltakäyttöön on tärkeää, ja tätä kehittämistyötä tehdään parhaillaan. Esittelijä toteaa myös, että opetusviraston johdolla on toiminut Koulutilat käyttöön -pilotti, jossa on etsitty keinoja tehostaa koulutilojen vapaa-ajan käyttöä. Koulutilojen tehokkaampi käyttö taiteen perusopetuksessa on myös opetusviraston tavoitteena.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 09.06.2015 § 88

HEL 2015-004614 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua pitkäjänteistä ja tavoitteellista eri taidelajien opiskelua, josta voidaan periä kohtuullisia oppilasmaksuja. Helsingissä opetusta antavat yksityiset, eri taiteenalojen oppilaitokset, joita Helsinki tukee avustuksin. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus perustuu lakiin sekä opetushallituksen asettamiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Taiteen perusopetusta annetaan eri puolilla kaupunkia. Viimeisimpien selvitysten mukaan Helsingissä yli 18 000 lasta ja nuorta osallistuu opetukseen vuosittain. Osallistuminen taideopetukseen vaihtelee kaupungin eri alueilla, idässä ja muilla kaupungin reuna-alueilla lapset osallistuvat opetukseen vähiten. Vuosaaressa harrastusmuotoisen, tavoitteellisen musiikkiopetuksen piirissä eri taideoppilaitoksilla on alueella on n. 730 oppilasta, joista n. 50 Bändipaja-toiminnan ja 80 musiikkipainotteisen iltapäivätoiminnan piirissä. Taiteen perusopetusta alueella opiskelee n. 600 oppilasta.

Kulttuuristrategiassa linjattiin, että kehitetään taiteen perusopetuksessa eri taiteenalojen avustusperusteita ja niiden läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistetaan ne. Lisäksi samalla huolehditaan alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Taideopetuksen tilojen osalta kulttuuristrategiassa linjattiin, että lasten lähikulttuuripalveluiden saatavuutta lisätään olemassa olevia tiloja hyödyntäen erityisesti alueilla, joilla ei ole riittävästi kulttuuritarjontaa. Tällöin laajennetaan koulutilojen käyttöä taiteen perusopetukseen sekä kulttuuri- ja taide-, kansalais- ja yhteisötoimintaan, erityisesti keskusta-alueen ulkopuolella. Voimassa olevan valtuustostrategian mukaisesti kulttuurikeskus on linjannut, että valtuustokaudella taide- ja kulttuuriopetuksessa luodaan matalan kynnyksen toimintamalleja alueille, joissa osallistumisprosentti on pieni. Näillä huomioidaan lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat harrastuksiin.

Kulttuurikeskuksen selvitysten mukaan taiteen perusopetus toteutuu usein lähipalveluna, jolloin lapset ja nuoret hakeutuvat oman tai lähialueidensa oppilaitoksiin. Vuosaaren alueen taideopetuspalveluiden turvaamiseksi tilakysymykseen on haettu ratkaisua, esim. aloitteilla yhteisestä taideopetustilasta. Alueen lasten ja nuorten osallistuminen taiteen perusopetukseen on yksi Helsingin alhaisimpia. Erityisesti tilanpuute hankaloittaa opetuksen järjestämistä alueella.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta (16.3.2010 § 44) on linjannut, että nykymuotoisia, virastojen ylläpitämiä alueellisia kulttuurikeskuksia ei enää rakenneta, vaan alueelliset kulttuuripalvelut toteutetaan avustuksilla, verkostoilla ja muiden hallintokuntien palveluverkkoa hyödyntäen. Nykyisessä tilanteessa ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa kulttuurikeskuksella ei ole edellytyksiä olla rakennuttajana tai osallisena investointihankkeessa.

Lähtökohta Vuosaaren taideopetuksen tilojen kehittämisessä on, että toimijat itse toteuttavat mahdolliset investointinsa, jolloin he voivat hankkeen toteuttamiseksi kartoittaa erilaiset yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistelmät. Hankkeen etenemisen kannalta paras ratkaisu olisi tilojen löytäminen olemassa olevasta rakennuskannasta. Oppilaitosten kannattaakin jatkokartoittaa tilakeskuksen ja muiden aluetoimijoiden kanssa tilamahdollisuuksia. Tulevaisuutta ajatellen oppilaitosten on perusteltua selvittää kiinteistöviraston kanssa myös alueen tonttimahdollisuuksia mahdolliselle investoinnilleen.

Taiteen perusopetus tapahtuu usein iltapainotteisesti. Oppilaitokset tarjoavat taideopetusta Vuosaaressa ja muilla alueella myös koulujen iltakäyttönä.  Koulujen iltakäyttöön liittyvät haasteet ovat samoja kuin muissakin tuntivuokratuissa tilaratkaisuissa: omien tilojen puute, säilytysongelmat, vuokralle saatavien aikojen ja tilojen hajanaisuus sekä tilojen käyttöön liittyvä ennakoimattomuus. 

Toimivan mallin kehittäminen koulutilojen ja muiden kaupungin omistamien alueellisten palvelutilojen yhteis- ja iltakäyttöön on pitkällä tähtäimellä tärkeää. Tasa-arvoisella tilojen yhteiskäytöllä voidaan tehostaa kaupungin hallinnoimien palvelutilojen käyttöä ja tuottaa säästöä eri toimijoiden tilakustannuksissa. Samalla tuetaan lähipalveluiden toteutumista. Koulujen iltakäyttöön liittyvät ongelmat liittyvät ulosvuokraukseen ja hallinnointiin sekä tilaratkaisuihin, joten asiaa on syytä pyrkiä ratkomaan monitahoisesti ja pitkäjänteisesti. Tasa-arvoisen iltakäytön tarpeet tuleekin huomioida jo koulujen rakennusvaiheessa. Koulutilojen iltakäyttöä selvittää paraikaa opetusviraston vetämä Koulutilat käyttöön –pilottityöryhmä, johon kulttuurikeskus on kutsuttu mukaan.

Taiteen perusopetuksen saavutettavuutta alueilla, joilla siihen osallistuminen on vähäisempää tulee pyrkiä kehittämään moniulotteisesti. Yksi keskeisimmistä opetuksen saavutettavuuden kehittämisen tavoista ovat innovatiiviset, uudenlaiset pedagogiset menetelmät sekä erilaisille asiakasryhmille kohdennetut taidekasvatushankkeet. Yhtenä hyväksi koettuna toimintatapana on yhteistyö koulujen kanssa sekä taidekasvatuksen integroiminen osaksi muita palveluita, esim. aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Opetussisältöjen, tilaratkaisujen sekä pedagogisten käytäntöjen osalta Vuosaaressa onkin kehitetty ja pilotoitu monia uudentyyppisiä ja onnistuneita ratkaisuja, joilla on pyritty löytämään parhaita käytäntöjä taiteen perusopetuksen toteuttamiseen monikulttuurisessa ja monielämäntavallisessa toimintaympäristössä.

Kulttuurikeskus toteuttaa syksyllä 2015 selvityksen taiteen perusopetuksen toteutumisesta Helsingissä. Selvityksessä kartoitetaan mm. eri alueiden lasten hakeutuminen opetukseen, jolloin eri alueiden lasten ja nuorten taide-opetukseen osallistumisesta saadaan ajantasaista tietoa. Erilaisia alueellisesti kohdennettuja kehittämistoimia voidaan toteuttaa selvityksen pohjalta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Reetta Sariola, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566