Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

V 16.3.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Maria Vuorelmalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Johanna Sydänmaan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksivuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Maria Vuorelman eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Maria Vuorelman (Vihr.) 9.9.2015 (203 §) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Maria Vuorelma pyytää 18.1.2016 eroa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 33 § mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Maria Vuorelman eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.02.2016 § 33

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Päivi Storgårdille eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä
  2. valita Lotte Granberg-Haakanan jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on Andreas af Enehielm.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566