Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 193

Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan siirtäminen ja nykyisten osastopäälliköiden virkojen lakkauttaminen

HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön (vakanssinumero 45131) ja asiakaspalveluosaston osastopäällikön (vakanssinumero 45170) virat 1.4.2016 lukien ja perustaa suomenkieliseen työväenopistoon 1.4.2016 alkaen asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön viran siten, että viran HAY-vaativuusluokka on 19 ja kokonaiskuukausipalkka 5 400 euroa.

Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti nykyisen hallinto-osaston osastopäällikkö Marko Enbergin asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan 1.4.2016 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallinto-osaston ja asiakaspalveluosaston osastopäälliköt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 (37 §) hyväksymällään johtosääntömuutoksella yhdistänyt suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston ja asiakaspalveluosaston yhdeksi asiakaspalvelu- ja hallinto-osastoksi 1.4.2016 alkaen. Nykyiset hallinto-osaston osastopäällikön ja asiakaspalveluosaston osastopäällikön virat esitetään lakkautettavaksi ja niiden tilalle esitetään perustettavaksi uusi asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virka. Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikkö vastaa viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osastopäällikön keskeistä vastuualuetta ovat hallinto- ja henkilöstöasioiden järjestäminen ja kehittäminen. Osastopäällikkö vastaa asiakaspalvelusta ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden suhteen, osaston sisäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä opetusosaston kanssa. Uuden johtosäännön 11 §:n mukaan osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltijalle on ennen siirtämistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää täyttämiensä virkojen osalta viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen em. tilanteissa. Kaupunginhallitus ottaa suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköt virkaan, joten se päättää myös viranhaltijoiden siirtämisestä.

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta on 23.2.2016 antamassaan lausunnossa puoltanut nykyisen hallinto-osaston osastopäällikön siirtämistä uuden asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan.

Hallinto-osaston osastopäällikkö Marko Enberg toiminut nykyisessä virassaan helmikuusta 2014 alkaen. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri ja toiminut ennen osastopäälliköksi tuloaan mm. Järvenpään kaupungin vapaa-aikajohtajana ja liikuntatoimenjohtaja sekä Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana. Hän on ollut hallinto- ja johtamistehtävissä vuodesta 1999, kunnallisissa johtotehtävissä vuodesta 2007. Enberg täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta arvioi lausunnossaan, että Enberg on johtanut hallinto-osastoa tavoitetietoisesti, osaston toimintaa ja henkilöstön työkuvia kehittäen. Hän on uudistanut lyhyessä ajassa koko opistoa hyödyttäviä hallinnollisia käytänteitä sekä ohjeistanut ja jämäköittänyt opiston arjen hallintaa. Kunta10-tulokset hänen johtamassaan hallinto-osastossa ovat hyvät. Enberg osallistuu parhaillaan kaupungin eMBA-koulutukseen, mikä lisää edelleen hänen osaamistaan osastopäällikön tehtävässä.

Esittelijä katsoo, että asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaa voidaan pitää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti Enbergille sopivana. Viranhaltijan siirtämisen perusteena on toiminnan uudelleenjärjestely, eikä Enbergin asema toistaiseksi otettuna viranhaltijana muutu eikä hänen palkkansa alene. Suomenkielisen työväenopiston rehtori on 15.2.2016 kuullut Enbergiä siirron johdosta ja Enberg on antanut siirtoon suostumuksensa. Rehtori on 15.2.2016 kuullut myös nykyisen asiakaspalveluosaston osastopäällikköä, joka on antanut suostumuksensa erityissuunnittelijan toimeen siirtymiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallinto-osaston ja asiakaspalveluosaston osastopäälliköt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Suomenkielinen työväenopisto

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 23.02.2016 § 12

HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös

Työväenopiston johtokunta antoi seuraavan lausunnon liittyen asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan siirrosta:

Työväenopiston johtosäännön 12 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön tehtävänä on vastata viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osastopäällikön keskeistä vastuualuetta ovat hallinto- ja henkilöstöasioiden järjestäminen ja kehittäminen. Hän vastaa asiakaspalvelusta niin ulkoisten kuin sisäisten asiakkaiden suhteen. Tämä lisäksi hän päättää opiskelijan erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Osastopäällikkö vastaa asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston sisäisestä yhteistyöstä sekä yhteistyöstä opetusosaston kanssa.

Työväenopiston uudistettavan (valtuusto 17.2.2016) johtosäännön 11 §:n mukaan asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi valittavalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Marko Enberg on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri, pääaine sotilaspedagogiikka, valmistumisvuosi 2005. Hän on toiminut aiemmin Järvenpään kaupungin vapaa-aikajohtajana sekä Järvenpään kaupungin liikuntatoimenjohtaja ja hallipäällikkönä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana. Työkokemusta hänellä on yli 20 vuoden ajalta, joista hallinto- ja johtamistehtävissä yli 16 vuotta, vuodesta 1999 alkaen. Kunnallisissa johtotehtävissä hän on ollut vuodesta 2007 alkaen.

Työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikkönä Marko Enberg (s. 1970) on toiminut helmikuusta 2014 alkaen. Hän on johtanut osastoa tavoitetietoisesti, osaston toimintaa ja henkilöstön työkuvia kehittäen. Hän on uudistanut lyhyessä ajassa koko opistoa hyödyttäviä hallinnollisia käytänteitä sekä ohjeistanut ja jämäköittänyt opiston arjen hallintaa. Kunta10-tulokset (2014) hänen nyt johtamassaan hallinto-osastossa ovat hyvät. Lisäksi Enberg osallistuu Helsingin kaupungin eMBA-koulutukseen parhaillaan, mikä lisää edelleen hänen osaamistaan opiston vaativassa osastopäällikön tehtävässä.

Johtokunta puoltaa Marko Enbergin siirtoa 1.4.2016 alkaen asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan.

Käsittely

23.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Marko Enberg, Hannele Koli-Siiteri

17.11.2015 Ehdotuksen mukaan

13.10.2015 Palautettiin

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 17.02.2016 § 37

HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa suomenkielisen työväenopiston johtosäännön 5−7 ja 9−11 §:t kuulumaan seuraavasti:

---

5 §
Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

        asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto

        opetusosasto.

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää johtokunta.

6 §
Johtaminen

Viraston päällikkönä on rehtori, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Opetusosaston päällikkönä on apulaisrehtori. Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §
Osaston toimiala

Opetusosasto vastaa opetuksesta viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto vastaa viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

---

9 §
Osaston päällikön tehtävät

Opetusosaston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,        

1

päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja asianomaista opettajaa kuultuaan

2                   

antaa todistukset opiskelijoille.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikön tehtävänä on päättää opiskelijan erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, johtokunnan ja viraston päällikön määräämät muut tehtävät.

10 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa apulaisrehtori ja hänenkin ollessa estyneenä asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija. 

11 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja opetusosaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä on erikseen säädetty.

---

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutokset tulevat voimaan 1.4.2016 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 01.02.2016 § 89

HEL 2015-010929 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa suomenkielisen työväenopiston johtosäännön 5−7 ja 9−11 §:t kuulumaan seuraavasti:

---

5 §
Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

        asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto

        opetusosasto.

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää johtokunta.

6 §
Johtaminen

Viraston päällikkönä on rehtori, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Opetusosaston päällikkönä on apulaisrehtori. Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §
Osaston toimiala

Opetusosasto vastaa opetuksesta viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto vastaa viraston asiakas- ja hallintopalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

---

9 §
Osaston päällikön tehtävät

Opetusosaston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,        

1

päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja asianomaista opettajaa kuultuaan

2                   

antaa todistukset opiskelijoille.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston päällikön tehtävänä on päättää opiskelijan erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, johtokunnan ja viraston päällikön määräämät muut tehtävät.

10 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa apulaisrehtori ja hänenkin ollessa estyneenä asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija. 

11 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja opetusosaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä on erikseen säädetty.

---

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntömuutokset tulevat voimaan 1.4.2016 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566