Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapian saatavuudesta

HEL 2015-010270 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Päivi Storgård) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUSin lausunto 2015 - 010270

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

HUS

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seurantaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus viestii HYKSiin selkeästi, että psykoterapiaa tarvitsevat ruotsinkieliset lapset ja nuoret ovat oikeutettuja saamaan hoitoa omalla äidinkielellään joutumatta odottamaan kohtuuttomia aikoja (Päivi Storgård)". 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuutetuille. 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on organisoitu siten, että perheneuvolan perustehtävä on 0-17 -vuotiaiden lasten perheiden kasvatus- ja perheneuvonta ja lasten- ja nuorisopsykiatrinen avohoito on HYKSin vastuulla.  

Ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapeuttisen hoidon saantia mahdollistavat ostopalvelujen lisäksi HYKSin omat ruotsin kieltä taitavat terapeutit. HYKSin lasten ja nuorisopsykiatrian lausuntojen mukaan psykoterapia ei ole kiireellistä hoitoa ja se suunnitellaan siten, että mahdollisena odotusaikana on muita hoitoja ja usein psykoterapeuttisia menetelmiä. Odotusaika on osa hoidon kokonaisuutta. HYKSissä odotusajat ovat kohtuullisia ja mm. perheterapiaan, kuvataideterapiaan, musiikkiterapiaan, neuropsykologiseen tai neuropsykiatriseen kuntoutukseen pääsee yleensä välittömästi. Pidempään yksilöterapiaan odotusaika on keskimäärin 2 - 3 kuukautta.    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUSin lausunto 2015 - 010270

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

HUS

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2016 § 19

HEL 2015-010270 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.01.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.12.2015 § 365

HEL 2015-010270 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on organisoitu siten, että perheneuvolan perustehtävä on
0-17 -vuotiaiden lasten perheiden kasvatus- ja perheneuvonta ja lasten- ja nuorisopsykiatrinen avohoito on Hyks:n vastuulla.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten lasten ja nuorten perheneuvolapalvelut on keskitetty yhdelle työryhmälle ja palveluun pääsee pääasiassa jonottamatta. Ruotsinkieliset lapset tai nuoret, joiden arvioidaan tarvitsevan lasten- tai nuorisopsykiatrista hoitoa, lähetetään perheneuvolan lääkärin lähetteellä Hyksin lasten- tai nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Samoin toimitaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, mikäli lapsen tai nuoren arvioidaan tarvitsevan lasten- tai nuorisopsykiatrista arviointia tai hoitoa. Sama työnjako ja toimintamalli koskee myös suomen- tai muunkielisiä lapsia ja nuoria.

Hyksin lasten- tai nuorisopsykiatria arvioi lapselle tai nuorelle tarkoituksenmukaisen hoitomuodon ja järjestää hoidon tai terapian. Pääsääntöisesti perheneuvolan, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon työskentely päättyy mielenterveyspalvelujen osalta, kun lapsi tai nuori siirtyy Hyksin hoitovastuulle.

Hyksin lasten- ja nuorisopsykiatrian lausuntojen mukaan psykoterapia ei ole kiireellistä hoitoa ja se suunnitellaan siten, että mahdollisena odotusaikana tehdään muita hoitoja ja hoidossa on usein psykoterapeuttisia menetelmiä. Näin psykoterapian odotusaika on osa lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon kokonaisuutta.

Ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapeuttisen hoidon saantia mahdollistetaan ostopalvelujen lisäksi myös Hyksin omien ruotsin kieltä taitavien terapeuttien työllä. Odotusajat Hyksissä ovat kohtuullisella tasolla ja mm. perheterapiaan, kuvataideterapiaan, musiikkiterapiaan, neuropsykologiseen tai neuropsykiatriseen kuntoutukseen pääsee yleensä välittömästi. Pidempään yksilöpsykoterapiaan odotusaika on keskimäärin kaksi – kolme kuukautta, mikä on pitkäkestoiseen hoitoon sitoutumisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto tekee jatkuvasti tiivistä yhteistyötä Hyksin lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa työnjaon, koulutuksen, konsultaation sekä hoitoketjujen kehittämiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen työnjaon, hoitoketjujen ja yhteistyön kehittäminen edistää lasten ja nuorten  palvelujen saatavuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566