Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan asia valmisteluun siten, että kuvataan, miten sosiaalisesta raportoinnista syntyvää tietoa käsitellään eri hallintokunnissa ja millä tavalla se tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon.

Kannattaja: Pilvi Torsti

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 5 - 10.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen lausunto, sosiaalinen raportointi 20151130

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.5.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten sosiaalisessa raportoinnissa kertyvää tietoa voitaisiin säännöllisesti tuoda poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön sekä eri lautakunnissa että kaupunginhallituksen ja valtuuston tasolla (Anna Vuorjoki)".

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteen on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakaudella 2017 - 2020. Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön keskeinen väline. Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tuotetaan työntekijöiden kokemustietoa asiakasrajapinnasta. Sen kautta saadaan tietoa sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä. Tieto on luonteeltaan laadullista kokemustietoa ja se täydentää erilaisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin kertyvään tietoon sekä kaupungin asukkaille suunnattuihin kyselyaineistoihin perustuvia tilasto- ja tutkimustietoja.     

Muihin käytettävissä oleviin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin kautta saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä, kohdentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalihuollon ja kunnan muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Sosiaalinen raportointi edistää lisäksi sekä työntekijöiden että asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta voidaan saada nopeasti tietoa haavoittuvista asiakasryhmistä, joita on vaikea tavoittaa kyselytutkimuksin tai tilastollisen tiedon kautta. Sosiaalinen raportointi ja sen yhteydessä tuotettu tieto tukee erinomaisesti terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää tiedolla johtamista. Yhteistyön merkitys korostuu. Kerätty tieto tulee teemoittaa ja käsitellä palveluja kehittävien tahojen ja päättäjien kanssa.     

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveystoimessa sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on osa kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuutta. Sosiaalinen raportointi on osa sosiaali- ja terveysviraston tiedolla johtamisen rakenteita ja terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää työtä.    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen lausunto, sosiaalinen raportointi 20151130

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2016 § 20

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.01.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 § 345

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaalisessa raportoinnissa kertynyttä tietoa tulee käsitellä ja hyödyntää säännöllisesti. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat viraston sosiaalisen raportoinnin internet-sivut, joita päivitetään säännöllisesti. Siellä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettävissä keväästä 2016 lähtien. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalista raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto on osa kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta työntekijöiden tieto asiakkaista saadaan hyödynnettyä entistä paremmin. Tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamisessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa.

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman. Sosiaalinen raportointi on osa sosiaali- ja terveysviraston tiedolla johtamisen rakenteita ja terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää työtä. Sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalinen raportointi edistää asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta voidaan saada sellaista laadullista tietoa, jota ei esimerkiksi kyselytutkimuksilla tavoiteta. Tieto auttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.”

Käsittely

24.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa."

Kannattaja: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa."

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638

auri.lyly(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566