Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

V 3.2.2016, Eron myöntäminen kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta

HEL 2016-000382 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tapio Korhoselle eron kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta 1.5.2016 alkaen.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansliapäällikkö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tapio Korhonen on ilmoittanut eroavansa kansliapäällikön virasta siirtyäkseen eläkkeelle 1.5.2016 alkaen.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Kaupunginkanslian johtosäännön 14 §:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa viraston päällikön.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi päättää avoimeen kansliapäällikön virkaan määräaikaisen hoitajan määräämisestä ja hänen palkkauksensa enintään 180 päivän ajaksi. Kaupunginhallitus päättää erikseen viran haettavaksi julistamisesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansliapäällikkö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566