Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Määrärahan myöntäminen kaupunginkanslialle testamentilla saatujen osakkeiden kirjaamiseen

HEL 2016-000164 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslialle vuoden 2015 talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

 

1 690 000 euroa käytettäväksi testamentilla saatujen osakkeiden kirjaamiseen.

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja päätti 26.6.2015 § 90 ottaa kaupungin puolesta vastaan Raimo Kalevi Hakkaraisen kaupungille testamenttaaman omaisuuden. Kaupunginjohtaja päätti samalla osoittaa testamentattuun omaisuuteen kuuluvat asunto-osakkeet kiinteistöviraston omistajanhallintaan ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita ja tilakeskusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vainajan ja pesän velkojen maksamiseksi, testamentatun omaisuuden vastaanottamiseksi ja legaattien täyttämiseksi. Kaupunginjohtaja päätti lisäksi kehottaa tilakeskusta ryhtymään tarvittaviin toimiin asunto-osakkeiden realisoimiseksi ja kaupunginkanslian oikeuspalveluita ryhtymään tarvittaviin toimiin testamentattuun omaisuuteen asunto-osakkeiden ohella kuuluvien pienempien omaisuuserien realisoimiseksi. Tilakeskus on myynyt yhteensä 13 osakkeesta vuoden loppuun mennessä yhdeksän osaketta. Loput osakkeet on tarkoitus myydä vuonna 2016.

Helsingin kaupungille testamenttisaannon suuruus määräytyy vainajan ja kuolinpesän velkojen ja lopullisten pesänhoitokulujen maksamisen ja mahdollisten jäännösverojen maksun jälkeen. Saannon suuruus on arvioitu 1,69 milj. euron suuruiseksi.

Testamentilla saatu omaisuus on kirjanpitovaikutteista siten, että saannosta kirjataan 1,69 milj. euron investointimenot vuoden 2015 talousarvion kohdalle 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi. Vastaavasti saannosta kirjataan 1,69 milj. euron investointitulot talousarvion kohtaan 8 29 52, Muu pääomatalous, Muut pääomatulot. Em. Muihin pääomatuloihin kirjataan lisäksi kaupungin osakkaista saamat todelliset myyntitulot, joita vuoden 2015 aikana kertyi myydyistä osakkeista noin 1,1 milj. euroa.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566