Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2016

HEL 2015-002528 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jakaa avustuksia vuoden 2016 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 927 200 euroa seuraavasti:

 

Avustus 2016, euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

15 000

Kotitalon ylläpitoon

5 060

Peruskorjausavustus

9 940

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

8 000

Helsingin Icehearts ry

-

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry

100 000

Sisältää kotikatutoiminnan

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 800

Vuotuisavustus

6 000

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 800

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

187 657

Vuotuisavustus

9 260 

Vuokra-avustus

178 397 

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry

16 370

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.

-

Hyötykasviyhdistys ry

46 500

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

46 500

Anneberg -hanke

-

Jyty Helsinki ry

203 550

Vuotuisavustus

7 760

Vuokra-avustus

195 790

Kansainvälisen kaupunkiyhteistoiminnan tukeminen

8 765

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 640

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 125

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen r.s.

6 590

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

19 564

Vuotuisavustus

5 662

Vuokra-avustus

13 902

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 930

Project4Romania ry

-

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 000

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

16 100

Suomen Retkeilymajajärjestö - SRM ry

  58 866

Svenska Finlands folkting

3 000

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 490

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Harkinnanvaraiset avustukset Kj:n käyttöön

52 023

Yhteensä

 927 200

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2016 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2017 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2016 talousarvion liitteessä 1 talousarviotilin 1 39 05 kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 12.12.2011 hyväksyä Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Avustusten maksatusta ja hakumenettelyä koskevat asiat on huomioitu yleisohjeissa.

Vuoden 2016 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kvston 1.12.2015 vahvistaman vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 39 05 on merkitty 1 800 000 euron suuruinen avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuusto on sitonut 460 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle, 152 000 euroa Oy Gardenia-Helsinki Ab:lle ja 109 000 euroa Y-Säätiölle. Näin ollen Khs päättää 927 200 euron suuruisen avustusmäärärahan käytöstä.

Esityslistan tämän asian liitteessä 1 on esitetty avustusanomuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2015, vuodelle 2016 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2016 avustukseksi.

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 7.12.2014 (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia tuli hakea 30.4.2015 mennessä.

Avustushakemuksista esitetään hylättäväksi kolme hakemusta, jotka saapuivat määräajan 30.4.2015 jälkeen (Helsingin Icehearts ry., Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. ja Project4Romania). Lisäksi esitetään hylättäväksi Hyötykasviyhdistys ry:n avustushakemus koskien Annalan kartanon (Anneberg -hanke) päärakennuksen vuokraa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen tarkoituksena on myydä Annalan kartanon päärakennus, joten avustushakemus Annalan kartanon päärakennuksen osalta esitetään hylättäväksi.

Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavat Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymät Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hakemus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta.

Vuoden 2016 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten vuokra-avustusta ja vuotuisavusta saavan järjestön kohdalla.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2015 tasolla. Myönnettävät muut vuokra-avustukset ovat kiinteistöviraston ilmoittamien vuokrien suuruiset.

Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 2016 aikana. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että nämä määrärahat osoitettaisiin kaupunginjohtajan käytettäväksi. Vuosittain näistä määrärahoista avustukset on myönnetty samoille järjestöille. Yleisten saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuosittain tuettu.

Yhdistysten edellisten avustusten käyttöä on valvottu tilinpäätöstietojen perusteella avustusten yleisohjeiden mukaisesti. Avustukset on käytetty haettuun tarkoitukseen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä yhteisöjen tukeminen talousarviokohta 1 39 05 Khn käytettäväksi.pdf

2

Avustuskuulutus, sanomalehti-ilmoitus 7.12.2014, suom.

3

Avustuskuulutus, sanomalehti-ilmoitus 7.12.2014, svenska

4

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet.pdf

5

Alvar Aalto säätiö.pdf

6

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.pdf

7

Helsingin Icehearts ry.pdf

8

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry.pdf

9

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.pdf

10

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.pdf

11

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.pdf

12

Helsinki-Seura ry.pdf

13

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.pdf

14

Hyötykasviyhdistys ry.pdf

15

Hyötykasviyhdistys ry. Anneberg hanke.pdf

16

Jyty Helsinki ry.pdf

17

Helsingin Pohjola-Norden ry.pdf

18

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry..pdf

19

Krematoriosäätiö.pdf

20

KTNn Helsingin paikallisyhdistys ry.pdf

21

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.pdf

22

Project4Romania ry.pdf

23

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä.pdf

24

Rauhanliitto ry.pdf

25

Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry.pdf

26

Svenska Finlands folkting.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566