Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016

HEL 2015-012411 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja 2016 koskevaan päätökseen liittyvän sitovan toiminnallisen tavoitteen 4 kuulumaan kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa asetetun mukaisesti: 

potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle

Samalla kaupunginhallitus edellytti, että sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimintasuunnitelman, missä esitetään vaihtoehtoiset toiminnalliset muutokset ja niiden vaatimat resurssit vahvistetun vuoden 2016 budjetin sisällä, jotta kiireettömään hoitoon pääsy kaikilla terveysasemilla toteutuisi pääsääntöisesti kahdessa viikossa ottaen huomioon valtuustostrategian keskeinen tavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta. Suunnitelma tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti muilta osin pysyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 tekemän vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja koskevan päätöksen liitteiden 1 ja 3 mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Männistö

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: Lisätään päätöskohta 3 ( ja nykyinen kohta 3 muuttuu kohdaksi 4):
Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimintasuunnitelman, missä esitetään vaihtoehtoiset toiminnalliset muutokset ja niiden vaatimat resurssit vahvistetun vuoden 2016 budjetin sisällä, jotta kiireettömään hoitoon pääsy kaikilla terveysasemilla toteutuisi pääsääntöisesti kahdessa viikossa ottaen huomioon valtuustostrategian keskeinen tavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta. Suunnitelma tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kannattaja: Otso Kivekäs

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätöksen liite: Käyttösuunnitelma 2016 sote ltk 15122015

2

Esityksen liite: Käyttösuunnitelma 2016 sote ltk 01122015.pdf

3

Tulosbudjetti 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja 2016 koskevaan päätökseen liittyvän sitovan toiminnallisen tavoitteen 4 kuulumaan kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa asetetun mukaisesti: 

potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle

Samalla kaupunginhallitus päättää muilta osin pysyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 tekemän vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja koskevan päätöksen liitteiden 1 ja 3 mukaisesti.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 § 375 hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelman ja tulosbudjettien toimintakulut ilman poistoja sekä tuotot esittelijän esityksen mukaisesti seuraavasti: 

Osasto

 Kulut 1000 e

Tuotot 1000 e

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

449 987

40 000

Terveys- ja päihdepalvelut

431 054

43 144

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

569 460

103 245

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

12 554

0

Talous- ja tukipalvelut

152 830

140 097 

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

27 536

 23 649

 

Edellä kuvatut osastokohtaiset raamit koskevat talousarviokohtaa 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, HUS, työllisyyden hoito, Apotti) kaupunginvaltuusto on jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2016 talousarvion. Samalla lautakunta päätti päätöshistoriasta ilmenevien äänestysten jälkeen hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman (liite 1) sekä osastokohtaiset tulosbudjettiraamit (liite 3).

Lisäksi lautakunta päätti edellyttää, että sitovaa toiminnallista tavoitetta 4 tulisi muuttaa niin, että potilas pääsee kahdessa viikossa kiireettömään hoitoon terveysasemalle.  

Edelleen lautakunta päätti edellyttää, että virastopäällikkö tekee kaupunginhallituksen (9.11.2015)  9,9 miljoonan euron lisäyksen kohdentamattomasta osuudesta (9,47 miljoonaa euroa jätetty kattamaan mm. turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kustannuksia) esityksen lautakunnan päätettäväksi.   

Vielä lautakunta päätti kehottaa joustavoittamaan hoitoon pääsyä terveysasemille ja purkamaan jonoja yhteistyössä eri terveysasemien välillä.

Kaupunginjohtaja päätti 21.12.2015 § 159 ottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.  

Esittelijä toteaa, että talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.

Sosiaali- ja terveysviraston osastojen budjettiraamien lähtökohdat

Kaupunginvaltuuston päättämä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvio on seuraava:

3 10 Sosiaali- ja terveysvirasto

1000 e

Menot

2 175 501 

Tulot

283 139 

 

Talousarviokohdittain menot jakautuvat seuraavasti

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

1000 e

Menot

1 475 291

Tulot

183 314

 

 

3 10 04 Toimeentulotuki

 

Menot

176 898

Tulot

93 902

 

 

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen

 

Menot

6 018

Tulot

230

 

 

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

 

Menot

519 229

 

 

3 10 07 Apotti

 

Menot

7 965

Tulot

5 693

Netto

2 272

 

 

Investointitalous

9 613

Tietotekniikkahankinnat

5 000

Muut hankinnat

4 613

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarvio on sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta 1 475,3 miljoonaa euroa. Lisäksi viraston talousarviossa on neljä muuta talousarviokohtaa: Toimeentulotuki 176,9 milj. euroa, Työllisyyden hoitaminen 6,0 milj. euroa, HUS-kuntayhtymä 519,2 milj. euroa sekä Apotti 8,0 milj. euroa. Apotilla on nettobudjetoitu talousarviokohtansa, jossa tuloihin budjetoidaan Apotti Oy:lle tapahtuva myynti.

Sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

  1. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tehdään vähintään  2000 terveystarkastusta vuodessa.
  2. Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusvuorokausien suhteellinen osuus lasten sijaishuollossa kasvaa vuoteen 2015 verrattuna
  3. Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vuotiaiden terveystarkastukset ja hyvinvointitapaamiset eli ”neuvola päiväkodissa” -toimintamalli. (Yhteinen tavoite varhaiskasvatusviraston kanssa).
  4. Potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle.
  5. Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2015 verrattuna ilman että mediaani hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella
  6. Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2015 verrattuna
  7. Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta täyttäneistä laskee vuoteen 2015 verrattuna.
  8. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä kasvaa vähintään 10 % vuoden 2015 tasosta
  9. Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdennetaan vähintään 43% lapsiperheille.
  10. Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1800 henkilöä vuodessa

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa kuvataan kaupungin strategiaohjelman ja talousarvion sisältämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimeenpano virasto- ja osastokohtaisesti. Käyttösuunnitelma jakautuu neljään osaan ja noudattelee seuraavaa rakennetta:

Luvuissa 1-2 kuvataan lähtökohdat sekä toimintaympäristön muutossuuntia. Toimintaympäristön muutossuunnissa kuvataan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, niin lainsäädäntöön kuin väestöön liittyen. Kaupunkitasoiset ohjelmat ja niiden vaikutukset sosiaali- ja terveysviraston toimintaan sisältyvät niin ikään tähän lukuun.

Palvelujen uudistamista ja strategisten tavoitteiden toimeenpanoa koskevassa luvussa 3 kuvataan strategisten tavoitteiden konkreettiset toimenpiteet kunkin tavoitteen osalta. Integroitujen palvelujen osalta merkittävänä tekijänä on palvelujen uudistamisen kehittämisprosessi sekä Apotin palvelujen integroinnille antamat mahdollisuudet.

Osastokohtaisia toiminnan painotuksia koskevassa luvussa kuvataan lyhyesti osastoittain strategian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 tekemä päätös on sisällöltään vastoin valtuuston asettamaa sitovaa toiminnallista tavoitetta yhdessä kohdassa eli terveysasemalle hoitoon pääsyn tavoitteen osalta. Valtuuston asettama sosiaali- ja terveyspalvelujen sitova toiminnallinen tavoite on, että potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa edellyttää tiukempaa aikarajaa talousarviossa hyväksyttyyn seurattavaan sitovaan toiminnalliseen tavoitteeseen. Lautakunnan päätös on tältä osin muutettava kaupunginvaltuuston asettaman neljän viikon sitovan toiminnallisen tavoitteen mukaiseksi. Muilta osin lautakunnan käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja koskeva päätös voidaan pysyttää. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätöksen liite: Käyttösuunnitelma 2016 sote ltk 15122015

2

Esityksen liite: Käyttösuunnitelma 2016 sote ltk 01122015.pdf

3

Tulosbudjetti 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Stj

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2016 § 18

HEL 2015-012411 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.01.2016 Pöydälle

Esteelliset: Lasse Männistö

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 21.12.2015 § 159

HEL 2015-012411 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti ottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 tekemän sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa ja tulosbudjetteja koskevan päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.12.2015 § 375 hyväksyä vuoden 2016 käyttösuunnitelman ja tulosbudjetit liitteenä 1 olevan päätöksen mukaisesti.  

Samalla lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen (äänestyksin 13 - 0) edellyttää, että sitova toiminnallinen tavoite tulisi muuttaa niin, että potilas pääsee kahdessa viikossa kiireettömään hoitoon terveysasemalle.      

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen sitova toiminnallinen tavoite on, että potilas pääsee neljässä viikossa hoitoon terveysasemalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 15.12.2015 § 375 päättänyt tältä osin vastoin kaupunginvaltuuston asettamaa sitovaa toiminnallista tavoitetta ja lautakunnan päätös on otettava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.   

Kaupunginjohtaja päättää ottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.12.2015 § 375 tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.  

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 § 375

HEL 2015-012411 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä vuoden 2016 käyttösuunnitelman ja tulosbudjettien toimintakulut (ilman poistoja) sekä tuotot esityksen mukaisina seuraavasti:

Osasto

 Kulut 1000 e

Tuotot 1000 e

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

449 987

40 000

Terveys- ja päihdepalvelut

431 054

43 144

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

569 460

103 245

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

12 554

0

Talous- ja tukipalvelut

152 830

140 097 

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

27 536

 23 649

 

Edellä kuvatut osastokohtaiset raamit koskevat talousarviokohtaa 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, HUS, työllisyyden hoito, Apotti) on kaupunginvaltuusto jo päättänyt loppusummista hyväksyessään vuoden 2016 talousarvion.

Samalla lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyä liitteenä 1 olevan sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman hyväksyttyjen vastaehdotusten mukaisesti muutettuna sekä liitteenä 3 olevat osastokohtaiset tulosbudjettiraamit.

Lautakunta päätti edellyttää, että

- päätösehdotukseen liittyen sitovia tavoitteita kohta 11 tavoite 4 tulisi muuttaa niin, että potilas pääsee kahdessa viikossa kiireettömään hoitoon terveysasemalle,

- kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän 9,9 miljoonan euron lisäyksen kohdentamaton osuus (9,47 miljoonaa euroa) on tässä vaiheessa jätetty tulosbudjetissa virastopäällikön keskitettyihin määrärahoihin kattamaan muun muassa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten johdosta syntyviä lisäkustannuksia. Virastopäällikkö tekee kohdennuksesta esityksen lautakunnalle päätettäväksi.

Hyväksyessään 2016 sote-viraston käyttösuunnitelman lautakunta päätti lisäksi kehottaa joustavoittamaan hoitoon pääsyä terveysasemille ja purkamaan jonoja yhteistyössä eri terveysasemien välillä.

Käsittely

15.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyssä.

1. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Päätösehdotukseen liittyen sitovia tavoitteita kohta 11 tavoite 4 tulisi muuttaa niin, että "potilas pääsee kahdessa viikossa kiireettömään hoitoon terveysasemalle".

Kannattaja: Laura Nordström

2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Kappaleeseen 3 "Palvelujen uudistaminen ja strategisten tavoitteiden toimeenpano" lisätään sopivaan kohtaan seuraava kappale: Selvitetään miten eri yksiköiden hyviksi koettuja työkäytäntöjä voitaisiin levittää nykyistä helpommin mm. vapaaehtoista työkiertoa edistämällä, opinto- tai tutustumiskäyntejä lisäämällä, kouluttamisella tai tilapäisillä vakanssimuutoksilla. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien tai Husin kanssa asiassa tulisi myös selvittää. 

Kannattaja: Laura Nordström

3. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Samoin kappaleeseen 3 lisätään sopivaan kohtaan: selvitetään millaisia kielellisiä tai kulttuurisia resursseja sote-viraston työntekijöistä löytyy, jotta niitä voitaisiin hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja toisaalta potilas/asiakassuhteiden mahdollisimman hyväksi onnistumiseksi.

Kannattaja: Laura Nordström

4. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Käyttösuunnitelmaa  s 13 muokataan seuraavasti (muutokset isoilla kirjaimilla): Adoptiopalvelun  toimintaympäristössä  on  tapahtunut  muutoksia,  joiden  vuoksi kansainväliseen  adoptioon  tulevien  lasten  määrä  on  voimakkaasti vähentynyt.  Yhteistyössä  Interpedia ry:n  ja  Pelastakaa  Lapset  ry:n  kanssa  valmistellaan  sosiaali-  ja  terveysviraston  kansainvälisen  adoptiopalvelun  luovutusta  näille  järjestöille.  Valmistelussa  kiinnitetään  erityistä  huomiota  asiakkaana  olevien  adoptiohakijoiden  palvelun  LOPPUUNSAATTAMISEEN ja  kohdemaissa  tehtävä  yhteistyön jatkuvuuteen SEKÄ TULEVAAN YHTEISTYÖHÖN ADOPTIOPALVELUN JÄRJESTÖJEN KANSSA, JOTTA TIEDONKULKU ADOPTIOPALVELUN, ADOPTIONEUVONNAN, NEUVOLAN JA PÄIVÄHOIDON KANSSA TOIMII HYVIN.

Kannattaja: Joonas Leppänen

5. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisäys päätösesitykseen (muuten teksti on esittelijän perusteluista lukuunottamatta suuria kirjaimia): Kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän 9,9 miljoonan euron lisäyksen kohdentamaton osuus (9,47 miljoonaa euroa) on tässä vaiheessa jätetty tulosbudjetissa virastopäällikön keskitettyihin määrärahoihin kattamaan MUUN MUASSA  turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten johdosta syntyviä lisäkustannuksia. VIRASTOPÄÄLLIKKÖ TEKEE KOHDENNUKSESTA ESITYKSEN LAUTAKUNNALLE PÄÄTETTÄVÄKSI.

Kannattaja: Joonas Leppänen

6. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisäys s 10 käyttösuunnitelmaan isoilla kirjaimilla tämän lauseen perään: "Itäkeskuksen  perhekeskuksen  tilatarveselvitys on käynnistynyt ja Kallion perhekeskuksen tarvekuvaus on alkamassa."  LISÄYS: SELVITYSTEN YHTEYDESSÄ HUOLEHDITAAN, ETTÄ LAUTAKUNNAN LINJAUS ALLE 1-VUOTIAIDEN TARKASTUKSISTA LÄHINEUVOLOISSA TOTEUTUU.

Kannattaja: Joonas Leppänen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

7. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisäys s 10 isoilla kirjaimilla tämän lauseen perään: "Tämän jälkeen  mallinnetaan  muut  ydinprosessit,  niitä  on  tarkoitus  kokeilla  Vuosaaressa  ja  laajentaa koko kaupunkiin vuoden 2016 jälkipuoliskolla." LISÄYS: SAMALLA SUUNNITELLAAN, MITEN KESKUKSIIN LIITETÄÄN JALKAUTUVAT PALVELUT.

Kannattaja: Joonas Leppänen

8. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Sivu 13 kappale 3.6. loppuun lisätään uusi kappale:

Virasto kehittää yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa palkitsemisjärjestelmää joka ei edellytä budjetin merkittävää alittamista, jotta se mahdollistaisi kaikkien työntekijöiden palkitsemisen silloin kun yhdessä sovitut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

9. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Sivu 12 kappale 3.6 ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään viimeiseksi lauseeksi:

Kaupunki tiivistää yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa ja kehittää keskitetysti työharjoittelukäytäntöjään vahvistaakseen kaupungin houkuttelevuutta opiskelijoiden parissa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

10. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Sivu 16 kappale 4.1. viimeisestä kappaleesta korvataan lause

"Lastensuojelussa käynnistyy avohuollon palveluiden kilpailutus vuonna 2016"

lauseilla

"Selvitetään millä edellytyksin lastensuojelun avohuollon palvelut voidaan hoitaa kaupungin omana toimintana. Mahdollisesta kilpailutuksesta lautakunta päättää erikseen vuoden 2016 aikana.".

Kannattaja: Anna Vuorjoki

11. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Sivu 11 luku 3.3 toisesta kappaleesta korvataan ause

" Lisäksi vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelien avulla."

Lauseella

"Lisäksi vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelien avulla ottaen huomioon sen, että nämä toimet eivät aiheuta tuloperäistä eriytymistä."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

12. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Sivu 21 ensimmäisestä kappaleesta poistetaan lause

"Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta laitoshoidosta vähennetään omasta toiminnasta asteittain
50 paikkaa."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

13. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys s.10 5. kpl:een perään: ”Henkilöstöresurssin riittävyys eri ammattiryhmissä kokeilujen toteuttamiseksi varmistetaan tekemällä kokeiluiden henkilöstösuunnitelma, jota käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.”

Kannattaja: Hannu Tuominen

14. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys s. 18 ensimmäisen kappaleen loppuun: ”Uusien palvelumuotojen kehittämisen rinnalla huolehditaan siitä, että pitkäjänteiseen yksilöhoitoon ja psykoterapiaan säilyy mahdollisuus aina silloin, kun se on asiakkaan tilanteessa vaikuttavinta hoitoa."

Kannattaja: Joonas Leppänen

15. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: S. 14 virke ”Oman palvelun täyskäytön varmistamiseksi omien paikkojen kokonaismäärää vähennetään 35-40 paikalla.” muutetaan muotoon ”Selvitetään omien laitospaikkojen vähentämistä 35-40 paikalla ja tuodaan asia valmisteltuna lautakunnan päätettäväksi.”

Kannattaja: Joonas Leppänen

16. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: 5. S. 11 virkkeen ”Asiakas- ja potilastyöajan osuutta kokonaistyöajasta lisätään.” loppuun lisätään ”niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista, kun otetaan huomioon työn laatu, työntekijöiden jaksaminen ja työn mitoitussuositukset.”

Kannattaja: Joonas Leppänen

17. Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään 2016 sote-viraston käyttösuunnitelman lautakunta kehottaa joustavoittamaan hoitoonpääsyä terveysasemille ja purkamaan jonoja yhteistyössä eri terveysasemien välillä.

Kannattaja: Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

18. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys s. 9 ensimmäisen kappaleen loppuun: "Asiakassegmentoinnin vaikutuksia seurataan virastotasolla sekä sosiaalisessa raportoinnissa. Seurannan ja sosiaalisen raportoinnin tulokset esitellään lautakunnalle."

Kannattaja: Hannu Tuominen

19. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: S. 14 lisätään toiseksi viimeisen kappaleen loppuun: "Edellytetään, että palvelusetelituottajat noudattavat yleissitovia työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Otetaan myös hinnan määrittämisessä huomioon, että palveluseteli mahdollistaa työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen henkilökohtaisille avustajille."

Kannattaja: Joonas Leppänen

20. Vastaehdotus:
Laura Nordström: Käyttösuunnitelmassa s 13 muokataan lausetta isoilla kirjaimilla: Valmistellaan  foniatrian  poliklinikan SIIRTOA  liikkeenluovutuksena  HUS:lle ja yhdenmukaistetaan  siten palvelujärjestelmää pääkaupunkiseudulla. LISÄYS: Tämä tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.

Perustelu: Esitetyssä muutoksessa on liian paljon vielä selkeitä ongelmia (mm. helsinkiläisten palvelujen heikkeneminen ja tiimityöskentelyn katkeaminen, jolloin tehokas diagnoosin ja terapian yhteistyö vähenee). Kannatamme, että tässä odotettaisiin ensiksi soteuudistuksen tuomia muutoksia ennen kuin toimivaa järjestelmää lähdetään purkamaan.

Kannattaja: Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotukseen liittyen sitovia tavoitteita kohta 11 tavoite 4 tulisi muuttaa niin, että "potilas pääsee kahdessa viikossa kiireettömään hoitoon terveysasemalle".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami Heistaro, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotuksen yksimielisesti.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleeseen 3 "Palvelujen uudistaminen ja strategisten tavoitteiden toimeenpano" lisätään sopivaan kohtaan seuraava kappale: Selvitetään miten eri yksiköiden hyviksi koettuja työkäytäntöjä voitaisiin levittää nykyistä helpommin mm. vapaaehtoista työkiertoa edistämällä, opinto- tai tutustumiskäyntejä lisäämällä, kouluttamisella tai tilapäisillä vakanssimuutoksilla. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien tai Husin kanssa asiassa tulisi myös selvittää. 

Jaa-äänet: 1
Sami Heistaro

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samoin kappaleeseen 3 lisätään sopivaan kohtaan: selvitetään millaisia kielellisiä tai kulttuurisia resursseja sote-viraston työntekijöistä löytyy, jotta niitä voitaisiin hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja toisaalta potilas/asiakassuhteiden mahdollisimman hyväksi onnistumiseksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami Heistaro, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotuksen yksimielisesti.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelmaa  s 13 muokataan seuraavasti (muutokset isoilla kirjaimilla): Adoptiopalvelun  toimintaympäristössä  on  tapahtunut  muutoksia,  joiden  vuoksi kansainväliseen  adoptioon  tulevien  lasten  määrä  on  voimakkaasti vähentynyt.  Yhteistyössä  Interpedia ry:n  ja  Pelastakaa  Lapset  ry:n  kanssa  valmistellaan  sosiaali-  ja  terveysviraston  kansainvälisen  adoptiopalvelun  luovutusta  näille  järjestöille.  Valmistelussa  kiinnitetään  erityistä  huomiota  asiakkaana  olevien  adoptiohakijoiden  palvelun  LOPPUUNSAATTAMISEEN ja  kohdemaissa  tehtävä  yhteistyön jatkuvuuteen SEKÄ TULEVAAN YHTEISTYÖHÖN ADOPTIOPALVELUN JÄRJESTÖJEN KANSSA, JOTTA TIEDONKULKU ADOPTIOPALVELUN, ADOPTIONEUVONNAN, NEUVOLAN JA PÄIVÄHOIDON KANSSA TOIMII HYVIN.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami Heistaro, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin vastaehdotuksen yksimielisesti.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Käyttösuunnitelmassa s 13 muokataan lausetta isoilla kirjaimilla: Valmistellaan  foniatrian  poliklinikan SIIRTOA  liikkeenluovutuksena  HUS:lle ja yhdenmukaistetaan  siten palvelujärjestelmää pääkaupunkiseudulla. LISÄYS: Tämä tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Perustelu: Esitetyssä muutoksessa on liian paljon vielä selkeitä ongelmia (mm. helsinkiläisten palvelujen heikkeneminen ja tiimityöskentelyn katkeaminen, jolloin tehokas diagnoosin ja terapian yhteistyö vähenee). Kannatamme, että tässä odotettaisiin ensiksi soteuudistuksen tuomia muutoksia ennen kuin toimivaa järjestelmää lähdetään purkamaan.

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 8
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 3 (tyhjiä 2).

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys päätösesitykseen (muuten teksti on esittelijän perusteluista lukuunottamatta suuria kirjaimia): Kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän 9,9 miljoonan euron lisäyksen kohdentamaton osuus (9,47 miljoonaa euroa) on tässä vaiheessa jätetty tulosbudjetissa virastopäällikön keskitettyihin määrärahoihin kattamaan MUUN MUASSA  turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten johdosta syntyviä lisäkustannuksia. VIRASTOPÄÄLLIKKÖ TEKEE KOHDENNUKSESTA ESITYKSEN LAUTAKUNNALLE PÄÄTETTÄVÄKSI.

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys s 10 isoilla kirjaimilla tämän lauseen perään: "Tämän jälkeen  mallinnetaan  muut  ydinprosessit,  niitä  on  tarkoitus  kokeilla  Vuosaaressa  ja  laajentaa koko kaupunkiin vuoden 2016 jälkipuoliskolla." LISÄYS: SAMALLA SUUNNITELLAAN, MITEN KESKUKSIIN LIITETÄÄN JALKAUTUVAT PALVELUT.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Jäsen Laura Nordströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 0 (tyhjiä 3).

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sivu 13 kappale 3.6. loppuun lisätään uusi kappale: Virasto kehittää yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa palkitsemisjärjestelmää joka ei edellytä budjetin merkittävää alittamista, jotta se mahdollistaisi kaikkien työntekijöiden palkitsemisen silloin kun yhdessä sovitut tuloksellisuustavoitteet on saavutettu.

Jaa-äänet: 3
Maija Anttila, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 6
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Tuula Salo, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 3 (tyhjiä 4).

9 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sivu 16 kappale 4.1. viimeisestä kappaleesta korvataan lause  "Lastensuojelussa käynnistyy avohuollon palveluiden kilpailutus vuonna 2016"  lauseilla  "Selvitetään millä edellytyksin lastensuojelun avohuollon palvelut voidaan hoitaa kaupungin omana toimintana. Mahdollisesta kilpailutuksesta lautakunta päättää erikseen vuoden 2016 aikana.".

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 5 - 7 (1 tyhjä).

10 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sivu 11 luku 3.3 toisesta kappaleesta korvataan ause " Lisäksi vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelien avulla."  Lauseella "Lisäksi vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelien avulla ottaen huomioon sen, että nämä toimet eivät aiheuta tuloperäistä eriytymistä."

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 6
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 5 (tyhjiä 2).

11 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sivu 21 ensimmäisestä kappaleesta poistetaan lause "Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta laitoshoidosta vähennetään omasta toiminnasta asteittain
50 paikkaa."

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 4 - 9.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys s.10 5. kpl:een perään: ”Henkilöstöresurssin riittävyys eri ammattiryhmissä kokeilujen toteuttamiseksi varmistetaan tekemällä kokeiluiden henkilöstösuunnitelma, jota käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.”

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 4.

13 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys s. 9 ensimmäisen kappaleen loppuun: "Asiakassegmentoinnin vaikutuksia seurataan virastotasolla sekä sosiaalisessa raportoinnissa. Seurannan ja sosiaalisen raportoinnin tulokset esitellään lautakunnalle."

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 8
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 3 (tyhjiä 2).

14 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys s. 18 ensimmäisen kappaleen loppuun: ”Uusien palvelumuotojen kehittämisen rinnalla huolehditaan siitä, että pitkäjänteiseen yksilöhoitoon ja psykoterapiaan säilyy mahdollisuus aina silloin, kun se on asiakkaan tilanteessa vaikuttavinta hoitoa."

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 6 - 7.

15 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: S. 14 virke ”Oman palvelun täyskäytön varmistamiseksi omien paikkojen kokonaismäärää vähennetään 35-40 paikalla.” muutetaan muotoon ”Selvitetään omien laitospaikkojen vähentämistä 35-40 paikalla ja tuodaan asia valmisteltuna lautakunnan päätettäväksi.”

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 8
Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5.

16 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: 5. S. 11 virkkeen ”Asiakas- ja potilastyöajan osuutta kokonaistyöajasta lisätään.” loppuun lisätään ”niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista, kun otetaan huomioon työn laatu, työntekijöiden jaksaminen ja työn mitoitussuositukset.”

Jaa-äänet: 4
Maija Anttila, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 4.

17 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: S. 14 lisätään toiseksi viimeisen kappaleen loppuun: "Edellytetään, että palvelusetelituottajat noudattavat yleissitovia työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Otetaan myös hinnan määrittämisessä huomioon, että palveluseteli mahdollistaa työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen henkilökohtaisille avustajille."

Jaa-äänet: 7
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 2
Joonas Leppänen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Gunvor Brettschneider, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuula Salo

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 2 - 7 (tyhjiä 4).

01.12.2015 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

Pia Panhelainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.panhelainen(a)hel.fi

Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566