Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1068

Kaupunginvaltuuston 4.11.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 4.11.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa tarkastuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa teknisen palvelun lautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi teknisen palvelun lautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päättää

 

 

-

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita ryhtymään tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston päätöskohtien A – D loppuunsaattamiseksi ja oikeuttaa tekemään sopimuksiin tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oikeuttaa allekirjoittamaan lainojen siirtoon liittyvän sopimuksen

 

 

-

kehottaa kiinteistövirastoa allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset apporttisopimukset

 

 

-

kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osakeannista kaupungille

 

 

-

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan säätiön ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen lakkauttamisesta

 

 

-

kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan tontit Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle siten, että vuokrasopimusehtoina sovelletaan aiemmin säätiön ja kaupungin välillä olleita ehtoja

 

 

-

myöntää kaupunginkanslian käyttöön käytettäväksi enintään 14 miljoonaa euroa talousarvion tililtä 8 22 19 arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kokonaisjärjestelyyn liittyvien osakkeiden merkintähinnan maksamista varten.

 

 

 

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitus tekee säätiön osalta vastaavat päätökset lainojen ja peruskorjausten siirtämisestä kaupungille sekä muut kaupunginvaltuuston hyväksymän kokonaisjärjestelyn toteuttamiseksi tarvittavat päätökset.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Danske Bank Oyj:lle, Kuntarahoitus Oyj:lle, Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja Helsingin kaupungin 400-vuotiskotosäätiölle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kiinteistövirastolle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Tiedoksi Palmia-liikelaitokselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

19

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Tiedoksi opetusvirastolle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajille ja Espoon kaupungin tonttiyksikölle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

13

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun liikene -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi rakennusvirastolle ja Liikennelaitos –liikelaitokselle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän Vesihuollolle sekä muistutuksen tekijälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Eläintarhan johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitokselle, liikuntavirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

16

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän Vesihuollolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

17

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Säteilyturvakeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän Vesihuollolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

18

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymän Vesihuollolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

20-22

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566