Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1074

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi 9. luokkalaisten kesätyösetelin käyttöönottamisesta

HEL 2014-013755 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirkku Ingervo) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään kaupungintalousarvioehdotusta vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2015 - 2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön 9.luokkalaisten kesätyöseteli taloussuunnitelmakauden aikana esim. Oulussa ja Espoossa onnistuneesti toteutetun mallin mukaisesti” (Sirkku Ingervo)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Helsingissä on toteutettu vuoden 2015 kesällä kesäsetelikokeilu alueellisena kokeiluna. Kokeilu toteutettiin jakamalla 300 euron arvoinen kesäseteli yhdeksäsluokkalaisille itäisellä, koillisella ja kaakkoisella alueella. Työnantaja sai kaupungilta korvauksen 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana työllistämänsä nuoren palkasta. Korvauksen edellytyksenä oli vähintään 335 € / 50 h suuruinen palkka. Elinkeino-osasto ja nuorisoasiainkeskus varautuivat kattamaan kulut 340 000 euroon saakka siten, että nuorisoasiainkeskus kattaa 11,8 prosenttia ja kaupunginkanslian elinkeino-osasto 88,2 prosenttia toteutumasta.

Kesäseteleitä jaettiin yhteensä 2286 kpl, joista palautui määräaikaan (30. syyskuuta) mennessä 451 seteliä. Hyväksyttyjä seteleitä oli 458, jolloin setelin käyttöasteeksi tuli 19 %.  Setelin kustannuksiksi tuli 131 400 €, joista 115 632 € maksettiin työllisyydenhoidon määrärahoista ja 15 768 € Nuorisoasiainkeskuksen määrärahoista.

Jo ensimmäisen vuoden perusteella arvioidaan, että kesäseteli on ollut hyödyllinen sen kohderyhmälle. Työnantajille suunnatun kyselyn perusteella Nuorisoasiainkeskus arvioi kokeilun avulla syntyneen vähintään 201 uutta työpaikkaa. Moni työnantaja ilmoitti palkanneensa kesäsetelin ansioista suunniteltua nuoremman tai useamman työntekijän. Työpaikkoja oli yksityisissä yrityksissä (293), järjestöissä/yhdistyksissä (90), seurakunnissa (23) ja muualla (32). Suurin osa työpaikoista oli Helsingissä (368). Vantaalla oli 25 työpaikkaa, Espoossa 9 ja muualla Suomessa 36.

Kesäsetelin toteuttamisella voidaan edistää nuorten ensimmäisen työkokemuksen saamista. Samalla työnantajat voivat saada uusia tai ensimmäisiä kokemuksia nuorten palkkaamisesta, jolloin voi syntyä myös uusia työpaikkoja pidemmälläkin tähtäimellä. Kesäsetelin toteutusta tulisi mahdollisuuksien mukaan jatkaa ja laajentaa alueellisesta kokeilusta koko Helsingin kattavaksi. Kesäseteli myös toteuttaa valtuustostrategian tavoitetta alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkojen lisäämisestä yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Kesäsetelin kokeilua jatketaan vuonna 2016 edellisen vuoden kaltaisella mallilla. Toinen kokeiluvuosi antaa mahdollisuuksia arvioida setelin käyttöastetta tarkemmin. Mikäli kesäseteliin ei osoiteta erillistä rahoitusta muualta, vuoden 2016 menot katetaan kaupunginkanslian ja nuorisoasiainkeskuksen määrittelemin jako-osuuksin.

Mikäli kesäseteliä jatketaan kokeiluvaiheen jälkeen, kesäsetelin vaatima rahoitus tulee selvittää. Kesäsetelin toteuttaminen kuuluu selkeämmin nuorisoasiainkeskuksen (15-vuotiaat) kuin kaupunginkanslian työllisyydenhoidon kohderyhmiin ja toimialaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566