Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1071

Palmia -toiminimen siirtäminen liikelaitokselta Helsingin Palvelut Oy:lle

HEL 2015-010681 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti luovuttaa Palmia -liikelaitoksen nykyisen toiminimen liikelaitoksesta muodostetun, Helsingin kaupungin kokonaan omistaman Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n omistukseen ja pysyvään ja yksinomaiseen käyttöön tämän päätöksen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Palmia-liikelaitos

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia -liikelaitoksen ruokapalvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen jatkamisen liikelaitosmuodossa ja henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnan yhtiöittämisen ja palveluyhtiön perustamisen.

Liikelaitoksen nykyinen Palmia -nimi luovutetaan liikelaitoksesta siirtyneistä osatoiminnoista muodostettun ja Helsingin kaupungin kokonaan omistaman Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n omistukseen sekä pysyvään ja yksinomaiseen käyttöön. Liikelaitoksen nimen luovutuksen johdosta liikelaitoksen johtosäännön muutos on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä. Liikelaitoksen uusi nimi on Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos.

Vuoden vaihteessa tapahtuneen liiketoimintojen jaon jälkeen yhtiö jatkaa toimintaansa kilpailuilla markkinoilla ja kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaisinta yhtiön toiminnan joustavan aloituksen turvaamiseksi, että Palmia-nimi siirretään yhtiölle. Palmia-nimi on yhtiölle merkityksellisempi kuin kaupungin sisäisenä toimijana olevalle liikelaitokselle. Päätöksen nimen luovuttamisesta ja sen tarkemmista ehdoista tekee kaupunginhallitus.

Liitteenä oleva sopimus on laadittu kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston ja sopimuksen osapuolien toimesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

 

Palmia-liikelaitos

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2015 § 148

HEL 2015-010681 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää luovuttaa Palmia -liikelaitoksen nykyisen toiminimen liikelaitoksesta muodostetun, Helsingin kaupungin kokonaan omistaman Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n omistukseen ja pysyvään ja yksinomaiseen käyttöön tämän päätöksen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osasto allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566